Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка icon

Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франкаНазваниеМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
Дата17.10.2016
Размер
ТипРобоча програма

Форма № Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Кафедра зарубіжної преси та інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи

доц. Лозинський М.В.

___________________________

“______”_______________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМіжнародна комунікація як світова медіасистема


0303 журналістика та інформація

6. 030301 журналістика

бакалавр

факультет журналістики


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010

Міжнародна комунікація як світова медіасистема. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика_. - _______: ________, 2010___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Кандидат філологічних наук, доц. Габор Н.Б.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № _1_ від. “_30_”_серпня 2010 р.


Завідувач кафедри Зарубіжної преси та інформації


_______________________ (_проф. Лось Й. Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___Габор Н.Б. 2010__

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Міжнародна комунікація як світова медіасистема”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –2

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)3-й

2-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин-36

5-й

2,3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


18 год.

6 год.

^ Практичні, семінарські

18 год.

6 год.

Лабораторні^ Самостійна робота

56 год.

60 год.

ІНДЗ: 9

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - прибл. 1:2

для заочної форми навчання – прибл.1:5 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Курс „Міжнародна комунікація як світова медіасистема”, допоможе зрозуміти роль ЗМК у системі суспільних відносин, ознайомить з трансформацією системи масової комунікації як нового фактора міжнародних відносин в сучасних умовах, специфікою функціонування інформаційних потоків у міжнародній комунікаційній системі.

Оскільки модерні міжнародні медіа — явище політичне не меншою мірою, аніж психологічне чи культурологічне, курс пропонує міждисциплінарний підхід до МК в контексті найновіших змін, пов’язаних з новими технологіями.

Наповнення цього курсу має теоретико-прикладний характер.

На заняттях студенти матимуть змогу активно (упродовж самостійної роботи та на семінарських заняттях) та пасивно (з лекційного матеріалу) з’ясувати особливості функціонування найпотужніших світових ЗМК, довідатись про діяльність міжнародних та європейських інститутів (ООН, ЮНЕСКО, Європарламент, Рада Європи) у сфері інформації та комунікації.

^ Мета курсу ― поглибити знання про становлення та сучасний стан зарубіжної журналістики загалом й окремих її підрозділів зокрема, допомогти студентам зрозуміти особливості функціонування міжнародних інформаційно-комунікативних потоків, характерні риси інформаційних процесів, які тривають нині у світі, продемонструвати те, як ці знання можна застосовувати у щоденній практиці.


Студенти довідаються про найновіші тенденції в дослідженнях МК, стануть учасниками дискусій щодо перспектив розвитку міжнародної масової комунікації, навчаться працювати з необхідними для журналістів інтернет-джерелами.

^ Вимоги до знань і вмінь

Курс спрямує слухачів до вміння орієнтуватись в новітніх інформаційних мережах, знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати її, вчасно побачити проблему та запропонувати ефективні способи її практичної реалізації як безпосередньо через ЗМК, так і опосередковано.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти професійно аналізувати зарубіжні друковані видання, радіо- і телепередачі на предмет їх відповідності професійним журналістським стандартам, знати теорії масових комунікацій та вміти застосовувати їх на практичному аналізі медійних подій та процесів, бути здатним осмислити і описати важливі тенденції у розвитку сучасних світових мас-медій.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

- стан сучасної зарубіжної журналістики загалом й окремих її підрозділів зокрема,

- міжнародні інформаційно-комунікативні потоки, та особливості їх функціонування

- характерні риси інформаційних процесів, які тривають нині у світі,

- особливості функціонування найпотужніших світових ЗМК,

- діяльність міжнародних та європейських інститутів (ООН, ЮНЕСКО, Європарламент, Рада Європи) у сфері інформації та комунікації. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.


Тема 1. Міжнародна комунікація та її роль в сучасному світі (2 год.)

Історична ретроспектива формування західних моделей журналістики: від чотирьох теорій Сіберта, Пітерсона і Шрамма до 3 моделей медіасистем Галліна та Манчіні. Сучасні медіа-моделі демократичних суспільств. Світові тенденції розвитку журналістики. Поняття масових та демасифікованих ЗМК. Дослідження МК: огляд українських та зарубіжних теорій.


^ Обов”язкові публікації для самостійного опрацювання:

Галлін Д., Манчіні П. Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики. К.: Наука, 2008.- С.26-65, С. 84-221.

Зернецька О. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. –К.: Освіта, 1999. Розділ 1. „Історія та міждисциплінарний характер вивчення масової комунікації” С. 18-42.

Квіт С. Масові комунікації. –К.: Києво-Могилянська академія, 2008. Розділ 1. Масові комунікації та їх дослідження. С. 11-33.

Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки. – К.: Критика, 2010. Розд 4.2. Пріоритети і стратегії в новинах. С.102-110.

Різун В. Теорія масової комунікації.- К.: ВЦ „Просвіта”, 2008. Розділ 9. Напрямки і методи досліджень масової комунікації. С.225-231.


Тоффлер Е. Третя хвиля: міжнародний футурологічний бестселер. − К.: Всесвіт, 2000. − 475 с. Вступна частина.


^ Разом для виконання завдань орієнтовно пропонуємо – 8 год. роботи.


Форма контролю

Знання матеріалу буде перевірено способом бліц-опитування на наступних лекціях, через підсумкову контрольну роботу та на семінарських заняттях, де опосередковано ці знання будуть використовуватись.


^ Тема 2. Роль комунікації в умовах глобалізації

Глобалізм і антиглобалізм в інформаційному суспільстві. Маклюен про „глобальне село”. Глобалізація інформації. Мережа Інтернет як чинник глобалізації. Експансія ТБ в умовах глобалізації. Захист національного виробника медійної продукції. Проблеми інформаційної безпеки: Україна у світовому контексті.


^ Обов”язкові публікації для самостійного опрацювання:


Маклюен М. ГАЛАКТИКА ГУТЕНБЕРГА: Сотворение человека печатной культуры.— К.: Ника-Центр, 2003. Розд. „Новая электронная взаимозависимость возвращает мир к ситуации глобальной деревни” С. 27-29.

Маклюен М. Понимание Медиа: Внешние расширения чело­века / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Ва­вилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Куч­ково поле», 2003. Вступ.


Тема 3. Глобальна система новин

Міжнародна інформація як фактор міжнародних відносин. Медіадипломатія. Використання ЗМК в міжнародному політичному дискурсі. Новини як порядок денний для світу. До проблеми об’єктивності. Особливості керування новинними потоками.


^ Обов”язкові публікації для самостійного опрацювання:

Мак-Комбс М. Встановлення пріоритетів: мас-медії та громадська думка / Пер. з анг. ― К.: «К.І.С. », 2007. Від перекладача та Вступ. С.6-26.

Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки. – К.: Критика, 2010. Розд. 4.2. Пріоритети і стратегії в новинах. С. 244-270.

^

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Сучасні мас-медійні інформаційні потоки в міжнародній комунікаційній системі: преса міжнародного призначення, інформаційні агентства, міжнародні телемережі


Преса міжнародного призначення. Глобальні тенденції:від специфіки перших видань до особливостей «місцевих ЗМІ глобального призначення». Роль глобальних інформаційних агентств в міжнародних інформаційних потоках. Міжнародні телемережі:Euronews в міжнародних потоках; CNN у світових інформаційних потоках; Аль-Джазіра ― супутниковий катарський телеканал арабською та англійською мовами. Міжнародне радіо. Інтернет.


^ Обов”язкові публікації для самостійного опрацювання:

Електронної хрестоматії http://dl.lnu.edu/ua про ТБ-канали Сі-ен-ен, Євроньюс та Аль-Джазіру.

„Вказівки продюсерам ВВС”. К.: К.І.С., 1998.


^ Тема 5. Іномовлення

Специфіка функціонування іномовлення у світі:Голос Америки ( www.voa.gov); Бі-Бі-Сі (www.bbc.co.uk); Свобода (www.svoboda.org); Німецька хвиля (www.dwelle.de); Міжнародне французьке радіо (www.rfi.fr); Радіо Прага (http://www.radio.cz/ru/statja/2149); Іномовлення Росії: Russia Today, Голос России (http://www.vor.ru) «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення».


^ Обов”язкові публікації для самостійного опрацювання:

Юричко А. Міжнародна журналістика як окремий елемент маніпуляції свідомістю та впливу на прийняття рішень http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=271

Международное радиовещание. http://evartist.narod.ru/text5/53.htm

Матеріали електронної хрестоматії з теми: http://dl.lnu.edu/ua


Тема 6. Імідж та стереотип в міжнародній комунікації

Практика створення та корекції державного іміджу. Іміджові програми в світовому інформаційному просторі. Причини виникнення негативних стереотипів та способи їх корекції. Україна та її стереотипи в світовому масовокомунікаційному просторі.


^ Обов”язкові публікації для самостійного опрацювання:

Міжнародний імідж України: міфи і реалії http://www.uceps.org/ua/show/411/

Кремль запускает специальный англоязычный телеканал для исправления своего имиджа за рубежом.http://newsru.com/russia/06jun2005/rttv_print.html

Программа по созданию позитивного имиджа: как это делается в США . http://newsru.com/world/14mar2005/positive_print.html


^ Тема 7. МК та соціальний контроль

Діяльність міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, Європарламент, Рада Європи) у сфері інформації та комунікації. Саморегуляція світових ЗМІ. Медіаосвіта та медіакритика як способи регулювання медій.


^ Обов”язкові публікації для самостійного опрацювання:

Аналіз законодавства про пресу в Європейських та інших демократіях//Телекритика.15.11.2002//telekritika.kiev.ua/law/

Гоне Ж. Освіта і засоби масової інформації. ― К.: «К.І.С. », 2002. ― С. 7-17, 37-57.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Міжнародна комунікація та її роль в сучасному світі

2


8
1


8

Тема 2. Роль комунікації в умовах глобалізації

2

27
1
1
8

Тема 3. Глобальна система новин

2

2

9
8
1
1
8

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Сучасні мас-медійні інформаційні потоки в міжнародній комунікаційній системі: преса міжнародного призначення, інформаційні агентства, міжнародні телемережі
4

27
1
1
8


Тема 5. Іномовлення

4

47
1
1
10

Тема 6. Імідж та стереотип в міжнародній комунікації

2

27
1
1
10

Тема 7. МК та соціальний контроль

2

28
1


8

Разом
18

14

9
52
6
6
60


^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1,2

Семінарське заняття 1, 2. „Проблеми інформаційної безпеки: Україна у світовому контексті”

4

3,4

Семінарське заняття 3,4. Міжнародні новини: особливості, контент, інформаційна карта

4

5

Семінарське заняття 5. Аль-Джазіра ― супутниковий катарськовий телеканал арабською та англійською мовами

2

6

Семінарське заняття 6. Міжнародна журналістика та медіадипломатія

2

7

Семінарське заняття 7. «Аналіз медійних стереотипів»

2^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Міжнародна комунікація та її роль в сучасному світі


8

2

Тема 2. Роль комунікації в умовах глобалізації


7

3

Тема 3. Глобальна система новин


8

5

Тема 4. Сучасні мас-медійні інформаційні потоки в міжнародній комунікаційній системі: преса міжнародного призначення, інформаційні агентства, міжнародні телемережі

7

6


Тема 5. Іномовлення


7

7

Тема 6. Імідж та стереотип в міжнародній комунікації


7

8

Тема 7. МК та соціальний контроль


89. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


^ 10. Методи контролю

Поточний контроль та оцінювання


1 ПРЕЗЕНТАЦІЯ - 10 балів (якісна презентація самостійно зібраного та проаналізованого матеріалу перед студентами-колегами );

  • 1 інформаційно-аналітичний виступ - 5 балів (усний виступ без унаочнення);

  • 1 семінарське заняття- 5 балів (активна участь, володіння прочитаним матеріалом, участь у дискусії, не на базі «я так думаю», а на основі прочитаного\проаналізованого матеріалів) =5 балів х 7 практ.занять =35 балів;

(5 балів семін.=2 бали за якісний конспект прочитаного та опрацьованого+ 2 бали відповідь на семінарі + 1 бал суттєве доповнення)

  • 1 КОЛОКВІУМ - 10 балів.


^ Підсумковий контроль (залік) та оцінювання


Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Студент, що набрав менше, ніж 40 балів за всіма формами поточного контролю, до заліку не допускається.

Обов’язковими для допуску до заліку є: виконання комплексного самостійного дослідження та його презентація, успішне складання колоквіуму та проміжного тестування за змістом курсу.

  • ЗАЛІК складається з підсумкової КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ та усної співбесіди, яка охоплює лекційний курс;

  • На ЗАЛІКУ студент може набрати максимум до 40 балів

РАЗОМ студент має змогу набрати максимум 95 балів.

Ще ^ 5 балів можна отримати за умови виконання Додаткових завдань чи досліджень (як от перегляд англомовного фільму до заняття й короткий аналіз з міні-переглядом на семінарі чи лекції), публікацій з теми чи виступу на студентській конференції з теми курсу на базі власних додаткових досліджень.


Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням дослідження за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

2

2

2

2

2

2

11

2

2

2

2

2

2

2

11

2

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


^ Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше 1 колоквіуму та 1 контрольної роботи або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


^ 12. Методичне забезпечення

1. Електронна хрестоматія з Міжнародної комунікації. Режим доступу: http://dl.lnu.edu.ua/ Бібліотека системи.


^ 13. Рекомендована література

Базова

1. Зернецька О. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. –К.: Освіта, 1999. Розділ 1. „Історія та міждисциплінарний характер вивчення масової комунікації” С. 18-42.

 1. Квіт С. Масові комунікації. –К.: Києво-Могилянська академія, 2008. Розділ 1. Масові комунікації та їх дослідження. С. 11-33.

 2. Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки. – К.: Критика, 2010.

 3. Різун В. Теорія масової комунікації.- К.: ВЦ „Просвіта”, 2008. Розділ 9. Напрямки і методи досліджень масової комунікації. С.225-231.

 4. Тоффлер Е. Третя хвиля: міжнародний футурологічний бестселер. − К.: Всесвіт, 2000. − 475 с. Вступна частина.

 5. Маклюен М. ГАЛАКТИКА ГУТЕНБЕРГА: Сотворение человека печатной культуры.— К.: Ника-Центр, 2003. Розд. „Новая электронная взаимозависимость возвращает мир к ситуации глобальной деревни” С. 27-29.

 6. Маклюен М. Понимание Медиа: Внешние расширения чело­века / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Ва­вилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Куч­ково поле», 2003. Вступ.

 7. Мак-Комбс М. Встановлення пріоритетів: мас-медії та громадська думка / Пер. з анг. ― К.: «К.І.С. », 2007. Від перекладача та Вступ. С.6-26.

 8. „Вказівки продюсерам ВВС”. К.: К.І.С., 1998.

 9. Юричко А. Міжнародна журналістика як окремий елемент маніпуляції свідомістю та впливу на прийняття рішень http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=271

 10. 15. Аналіз законодавства про пресу в Європейських та інших демократіях//Телекритика.15.11.2002//telekritika.kiev.ua/law/

 11. Гоне Ж. Освіта і засоби масової інформації. ― К.: «К.І.С. », 2002.Допоміжна

 1. Вавилов А. А. СМИ Саудовской Аравии: традиции и современность // Вестник Моск. ун-та. Сер.10: Журналистика. ― 1999. ― № 5.

 2. Ван Дейк Т. Анализ новостей как дискурса // Язык. Познание. Коммуникация. ― М., 1989. ― С.111―160.

 3. Ван Дейк Т. Структура новостей в прессе // Язык. Познание. Коммуникация. ― М., 1989. ― С.228―267.

 4. Воронько В., Костинский А. Компьютерный анализ текстов://www.svoboda.org/programs/sc/2001/sc.062601.asp 6

 5. Габермас Ю. Комунікативна дія і дискурс// Першоджерела комунікативної філософії. ― К.: Либідь, 1996. ― С.84―90.

 6. Вулф Г. Мудрость св. Маршалла, священного глупца // http://www.institute.org.ru/library/articles/1005343097.html?mode=print 10С.

 7. Гипертексты по ту сторону экрана: //http://www.litera.ru/slova/viesel/visel-ht.html

 8. Голобуцкий А. Глобальное информационное пространство: экспансия продолжается. Следующая станция Украина?:

//http://www.e-ukraine.org.ua/publications/IS-Expansion/htm. C.1―3.

 1. Гуманітарні технології: Конспект лекцій / За ред. В. В. Різуна. ― К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1994. ― 60 с.

 2. Дерябин А. Средства Массовой Интерпретации, или Мыль-ная опера для мужчин. Русский журнал (электронное издание) //www.russ.ru/journal/media/98-07-16/deryab/htm 7С.

 3. Дерябин А. Телевизионные новости как коммуникативное событие. Дискурс, 1998//www.nsu.ru/psych/internet/bits/tvnews.htm 7C.

 4. Эндрюс Дж. Новый взгляд на творческое наследие Маклюэна//http://www.institute.org.ru/library/articles/1005343097.html?mode=print.C.1―8.

 5. Майерс Д. Социальная психология. Санкт-Петербург, 2000. Гл.12. Агрессия.

 6. Землянова Л. Процес глобализации СМИ и культура // Вестник МГУ. Сер.: Журналистика. ― 1998. ― №2. ― C.44―54.

 7. Землянова Л. Сетевое общество, информационализм и виртуальная культура // Вестник Моск. ун-та. Сер.: Журналистика. 1999. №2. С.5869.

 8. Чернецька О. Нові засоби масової комунікації. ― К., 1993.

 9. Зілгалов В. Глобалізм ― чи буде всесвітня узгодженість? // Українська служба радіо Свобода. ― 2001. ― 8 лют.

 10. Іванов Д. Идея информационного общества и Internet:

//http://www.e-ukraine/org.ua/publicationssssss/IS%20Internet.htm C.1-9.

 1. Ионин Л. Основания социокультурного анализа. ― М., 1995.

 2. Інтернет у роботі журналіста. Навчальний модуль до семінару / Пер. з франц. Алли Лазарєвої та Юлії Сабрі. ― Київ: РПЦ «Поліпринт», 1999. ― 53 с.

 3. Кашлев Ю. Международная информация и международные отношения. ― М., 1981.

 4. Каширин В. П. Философские вопросы технологии. ― Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. ― 286 с.

 5. Кузнєцова О. Засоби масової комунікації: Навч. посіб. ― Львів, 2003. ― 186 с.

 6. Ким В. Электронная культура:достижения и перспективы //http://institute.org.ru/library/articles/10109299295.html?mode=print.

 7. Корнилов Е. Классификация социокультурних моделей журналистики // Вестник Моск. ун-та. Сер.: Журналистика. ― 1999. ― №1. ― С.3―6.

 8. Лук'яненко Є. Інформаційний суверенітет України та інформаційний плюралізм в Україні — реальність чи відсутність явищ? // Сучасне і майбутнє журналістики в плюралістичному суспільстві. — К., 1999. — С.182―186.

 9. Любимов Б. Английская пресса о развитии СМИ в XXI веке // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. ― 2001. ― №2.

 10. . Мащенко І. Лики і лиця телерадіопростору. ― К.: Українська медіа спілка, 2003. ― 350 с.

 11. Москаленко А., Губернський Л. та ін. Масова комунікація. ― К., 1997.

 12. Михайлов С. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы. ― Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова, 2002. ― С.262―300.

 13. Петрів Т. Глобальні пріоритети інформаційної доби в українському контексті // Формат 21. Міжнародний часопис. ― Осінь 2000. ― С.37―53.

 14. Почепцов Г. Теория и практика коммуникации. ― М., 1998.

 15. Сотниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. ― К., 1996.

 16. Слісаренко І. Мас-медіа і міжнародні процеси. — К., 1999.

 17. Шкляр В. Преса як засіб міжнародного спілкування — К., 1997. ― 24 с.

 18. A Cognitive Psychology of Mass Communication. ― New Jersey, 1999.

 19. Arnold S. de Beer, John C/ Merrill/ Global Journalism. Boston-Sydney. Pearson: 2004.

 20. Brunsdon Charlotte, D’Spigel Julie. Feminist Television Criticism. Oxford. 1997.

 21. Goban-Klas T. Media i komunikowanie masove. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.— Warszawa—Kraków: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999.— 336 s. 22. Fiske John. Wprovadzenie do badan nad komunikowaniem. ―Wroclaw, 1999.

 23. Media and Values. Global Communication. ― 1999. ― N61.

 24. Kunczik Michael. Images of Nations and International Public Relations. ― New Jersey, 1997.

.

14. Інформаційні ресурси


www.inosmi.ru – російськомовний дайджест перекладів зарубіжних ЗМК

http://inozmi.glavred.info/ - україномовний дайджест перекладів зарубіжних ЗМК

http://zgroup.com.ua/ - україномовний дайджест перекладів зарубіжних ЗМК

http://www.wan-press.org/links/other/index.html — світові організаціації преси

http://www.wan-press.org/membership/member.associations.html — світові асоціації преси

http://www.all-links.com/newscentral — преса світу

http://newslink.org — преса світу

http://www.americanpressinstitute.org — Американський інститут дослідження преси

http//www.nri.ru/mirmedia — публікації про новітні тенденції медіасвіту

http://www.journalismnet.com/media/criticism.htm

http://www.mediaeducation.ru/

http://www.universum.org.ua/

http://www.journ.univ.kiev.ua/

http://cad.ntukpi.kiev.ua/~demch/OLD/naph/vernadski.html

http://www.institute.org.ru/

http://www.telekritika.kiev.ua/

http://books/ms.km.ua

http://ukrtown.com.library

http://www.utoronto.ca/cius

http://www.slovnyk.org/

http://www.universum.org.ua/

www.mediaeducation.boom.ru

www.medialiteracy.boom.ru

www.clemi.org

http://www.e-ukraine/org.ua — бібліотека електронних публікацій

http://vlib.org/Overview.html — віртуальні бібліотеки
Похожие:

Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології
Політична регіоналістика: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки напряму...
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж
До якого етапу первіснообщинного ладу належить найдавніше поселення-стоянка на території України
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави і права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави і права. Держава і право країн Стародавнього Сходу. Держава і право Стародавнього...
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка iconЗатверджено наказом мон україни від “ ” 20 р. № Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра психології
Розробник: Грабовська Софія Леонідівна, кандидат філос н., доцент, завідувач кафедри психології
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка iconПрограма навчальної дисципліни Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра давньої історії України та архівознавства " затверджую " Проректор
Розробники: Віктор Голубко – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історичного краєзнавства
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Які з функцій політології є найбільш важливими для сучасного українського суспільства і чому?
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
Під екологічною кризою розуміють таке взаємовідношення між суспільством і природним середовищем, за якого
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2013 р
Вказівки: у дужках ( ) вкажіть номер правильної відповіді І запишіть її у відповідній клітинці талону відповідей. Виправлення відповідей...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты