Чернівецький національний університет імені юрія федьковича icon

Чернівецький національний університет імені юрія федьковичаНазваниеЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Дата17.10.2016
Размер
ТипПрограма

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ЧНУ імені Ю.Федьковича _________________С.В.Мельничук

„ ___” ______________ 2008 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з „Менеджменту організації”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

„спеціаліст” і „магістр”


Схвалено Вченою радою географічного факультету від „____”_____________2008р.


Голова ради Руденко В.П.


Чернівці – 2008
КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи діяльнос­ті.

Концепції природокористування в різні історичні часи в зв'язку з основни­ми етапами взаємодії суспільства і природи.

Галузеве природокористування. Енергетичні концепції людства на майбут­нє..

Використання біосфери. Складові лісового природокористування.

^ ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ

Технологія як наука про способи і методи добування, переробки сировини та матеріалів. Сутність технології як науки. Класифікація технологічних проце­сів.

Високотемпературні технологічні процеси: значення, особливості, застосу­вання у промисловому виробництві.

Каталітичні процеси. Роль каталітичних процесів. Основні закономірності і визначення, застосування у промисловому виробництві.

Електрохімічні процеси: значення, особливості, застосування у промисло­вому виробництві. Основні закономірності електрохімічних процесів.


^ МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Структура управління природокористуванням та природоохоронної діяль­ністю. Поняття структури управління, чинники, які її визначають, принципи по­будови управління.

Комплексні методи управління. Система основних методів економічного механізму управління природокористуванням.

Функціонально-вартісний аналіз як метод оцінки ефективності природо­охоронних заходів.

Теоретичні основи формування системи управління природоохоронною ді­яльністю в регіоні. Управління регіональним природокористуванням і природо­охоронною діяльністю.

^ РЕСУРСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Суть, складові, функції й завдання управлінської діяльності щодо викорис­тання, регулювання ресурсів та їх охорони. Принципи, форми і методи управ­ління природними ресурсами.

Управління мінеральними ресурсами: регулювання, облік, контроль та на­гляд.

Управління водними ресурсами: регулювання, облік, контроль та нагляд.

Управління земельними ресурсами: регулювання, облік, контроль та на­гляд.


^ ГЕОГРАФІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Територіальна диференціація природно-ресурсного потенціалу і ефектив­ність природокористування України. Компонентно-територіальний баланс ПРП України.

Найважливіші напрямки раціоналізації, охорони та відтворення ПРП Укра­їни. Визначення ефективності природоохоронних заходів.

Досвід застосування оцінки ПРП з метою вдосконалення природокористу­вання. Оцінка заходів по відтворенню ПРП України.

Оцінка ПРП як напрям обґрунтування видів природокористування.

^ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Предмет і метод соціально-економічної статистики. Соціально-економічна статистика і економічна географія.

Статистика руху населення. Поняття про природний та механічний рух на­
селення. Таблиці смертності і тривалості життя. Статистика механічного руху
населення.

Статистика вантажообороту. Основні показники перевезень вантажів. Ос­новні показники використання вантажного транспорту. Групування перевезень.

Система показників вивчення рівня життя народу. Методика обрахунку по­казників ВНП, ВВП, ССП і НД.

Національне багатство і завдання статистики. Статистика національного багатства.

^ ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Екологічна різноманітність популяцій біогеоценозів. Трофічні ланцюги, мережі, рівні екосистем.

Реакція організмів на дію екологічних чинників. Концентрація токсич­них сполук та радіонуклідів у трофічних ланцюгах та її вплив на людину.

Фізичні властивості ґрунту та накопичення в ґрунті отруйних речовин. Пестициди, їх групи, значення та вплив на людину.

Екологія і проблеми взаємодії людини і природи, людина і біосфера. Взає­модія життєвих процесів у біосфері.

^ ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

Соціальна екологія як інтегральна наука про гармонізацію взаємовідносин між суспільством і природою. Історія формування соціоекології, її структура ії зв'язок з іншими науками.

Загальні закономірності й принципи природокористування. Оптимальне функціональне зонування і його роль в оптимізації природокористування. Еко­номічні важелі перебудови процесу природокористування у соціоекосистемі.


Економіка природокористування як невід'ємна складова соціоекології. Економічна екологія, її основні завдання та зв'язки із географією і економікою.

Умови оптимального функціонування соціоекоситеми. Визначення водоре-сурсного потенціалу локальних соціоекосистем з метою прогнозування і його раціонального використання.

^ ЕКОНОМІКА ТА ГЕОГРАФІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Структура і методи економіки природокористування. Природокористуван­ня - сутність і види.

Природні умови та ресурси, природне середовище. Особливості природних умов і ресурсів та їх значення для соціально-економічного розвитку.

Місце природних ресурсів у соціально-економічних системах. Класифіка­ція природних ресурсів.

Економічна оцінка природних ресурсів. Ефективність використання різних
видів природних ресурсів.

^ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ

Загальні принципи екополітики. Глобальні екологічні проблеми та взаємо­залежність в сучасному світі.

Захист навколишнього середовища на планетарному рівні. Регіональні екс­тремальні ситуації та їх вплив на навколишнє середовище.

Форми і методи екологічного виховання.

^ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Система природоохоронного законодавства: екологічне право, ресурсове право.

Концепція еколого-правової відповідальності. Класифікація відповідально­
сті.

Правові основи заповідної охорони природи. Поняття і зміст заповідної охорони природи.

Система міжнародних договорів та міжнародних організацій у природо­охоронній сфері .Участь України у міжнародному співробітництві з охорони навколишнього природного середовища.

^ СВІТОВА ЕКОНОМІКА Й МІЖНАРОДНІ

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Нові тенденції розвитку світового господарства. Головне протиріччя світо­вого господарства. Посилення ролі транснаціональних корпорацій. Нові тенденції в територіальній структурі світового господарства. Зрушення в галузевій структурі світового господарства: енергетиці, базо­вих галузях важкої промисловості, машинобудуванні та металообробці, транс­формація сільського господарства в умовах НТР.

Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем.
^

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ


Визначення і обгрунтування цілей та основні напрямки функціонування підприємства.

Виробничі фонди підприємства: визначення, структура, класифікація, оці­нка та відтворення основних фондів.

Фінансові кошти підприємства. Інвестиції підприємства: визначення, стру­ктура і напрямки використання.

Джерела формування і види фінансових коштів. Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства.

^ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Історія розвитку науки про менеджмент у світі, розвиток науки про управління в Україні.

Поняття функцій менеджменту. Класифікація та загальна характеристи­ка функцій менеджменту. Ознаки класифікації функцій управління. Загальні і конкретні функції менеджменту.

Сутність та класифікація управлінських рішень.

Види організаційних структур управління, їх склад, класифікація та харак­теристика. Організація як система, її підсистеми та загальні риси.

МАРКЕТИНГ


Система організації служби маркетингу. Зміст(і маркетингова роль катего­рій: нестаток, потреба, попит, товар, ринок.

Сегментування ринку. Основні принципи сегментації споживчого ринку.

Основні групи маркетингового контролю. Контроль прибутковості марке­тингової діяльності.

Особливості маркетингової діяльності на різних стадіях життєвого циклу товарів.
^

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Структура, рівні та основні функції в галузі управління природоохоронною діяльністю в Україні.

Стратегія стабільного розвитку як методологічна основа організації приро­доохоронної діяльності у світі і в Україні.

Види, рівні, принципи, матеріально-технічне і фінансове забезпечення мо­ніторингу навколишнього середовища в Україні.

Екологічна експертиза, її форми і завдання. Екологічна криза і екологічна катастрофа. Екологічне нормування антропогенних навантажень.

^
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Класифікація методів прогнозування. Формалізовані методи: суть та засто­сування методу екстраполяції.

Глобальне географічне прогнозування та екологічні прогнози. Розкрийте суть глобальних географічних прогнозів.

Оцінка основних підходів до управління природним середовищем.

Стадії розвитку та здатність природних комплексів до саморегуляції. Поте­нційна стійкість природних комплексів.

^ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття системи і оточуючого середовища та їх основні особливості. Пер­винна класифікація систем.

Моделювання систем, поняття моделі, їх типи та основні вимоги до них. Графічні моделі складу і і структури систем.

Створення моделей світової економіки Дж.Форрестером та Д.Медоузом за допомогою ЕОМ та їх основні висновки щодо розв'язання глобальних проблем людства.

Роль генерування альтернатив у системному дослідженні та основні форми
і способи їх генерування .

^ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І ЕКОНОМІКА РАЙОНІВ

Фактори розміщення продуктивних сил, їх класифікація. Фактори, що впливають на територіальну організацію продуктивних сил.

Поняття принципів розміщення. Основні принципи раціонального розмі­щення продуктивних сил.

Структура продуктивних сил.

Економічне районування і територіальна структура господарства України. Принципи економіко-географічного районування.

^ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ, ГАЛУЗЕЙ І МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМ­ПЛЕКСІВ

Методи та прийоми фінансово-економічного ,аналізу підприємств, галузей і міжгалузевих комплексів.

Економіка сільськогосподарських підприємств та галузей сільського гос­подарства. Сільське господарство як суб'єкт господарювання, особливості його розвитку.

Галузі промисловості як суб'єкт господарювання, їх класифікація за факто­рами розміщення.

Суть і класифікація міжгалузевих комплексів. Міжгалузеві комплекси як наслідок розвитку суспільного розподілу і кооперації праці, принципи їх фор­мування.


аграрний менеджмент

Специфічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки. Риси схожості та відмінності в структурі агропромислових і продовольчих комплексів.

Питання валової та товарної продукції сільського господарства. Інтенсивні та екстенсивні шляхи розвитку сільського господарства.
^

ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ


Морфологія лісу. Поняття про лісостан та його компоненти.

Едафічна сітка, трофотопи, гігротопи, едатопи та її значення в екології та інших науках.

Диференціація дерев у лісі та її принципи. Будова деревостану та його пологу.

Таксаційні ознаки лісостанів. Методи таксації заготовленої лісопродукції. Класифікація лісопродукції.

^ ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Актуалізація проблеми ресурсозбереження в умовах сучасного виробництва і нові завдання економічної науки.

Концепція безвідходного виробництва за принципом замкнутого ланцюга.

Технологія забезпечення раціонального природокористування. Екологічні особливості розвитку нетрадиційної енергетики.

Вторинні ресурси виробництва і цінове стимулювання їх оптимізації. Під­вищення ефективності використання вторинних ресурсів.

ГЕОІНФОРМАТИКА

Зміст, предмет, методи і значення геоінформатики та її зв'язки з іншими науками. Коротка історія її розвитку за рубежем і в Україні.

Теорія інформації та її основні парадигми. Дані, інформація, знання в гео-інформатиці.

Інформаційна система та її життєвий цикл. Основні стадії створення ІС та їх класифікація.

База даних, система управління базою даних (СУБ Д), банк даних. Рівні абстракції даних у базі даних (БД).

^ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Законодавчо-правове забезпечення охорони праці в Україні.

Поняття про оптимально-допустимі шкідливі і небезпечні умови праці Шкідливі і небезпечні виробничі чинники, їх вплив на людину.

Професійні захворювання та охорона праці. Професійні захворювання ті методи їх профілактики.

Основи виробничої санітарії і гігієни. Оцінка санітарно-гігієнічних умов праці.

^ Голова предметної комісії

географічного факультету доц. Цепенда М.В.

Критерії

оцінювання відповідей на усному фаховому іспиті з ″Менеджменту″ для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОПП бакалавра, що відповідає напряму підготовки ″Менеджмент″ та обраній спеціальності ″Менеджмент організацій″ ОКР ″спеціаліст″ чи ″магістр″.


Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 50-ти бальною шкалою.

Відповідь у 45-50 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може змістовно викласти основні економічні закони та закономірності, вільно володіє еколого-географічними знаннями, користується методами наукового аналізу суспільних явищ і процесів, характеризує їх риси та форми виявлення. Висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних поглядів на більшість поставлених питань. Аналізує суспільні явища, робить відповідні висновки і узагальнення. Може запропонувати еколого-економічну ідею та змоделювати ситуацію, здатен передбачати, прогнозувати і розв’язувати проблемні завдання. Вільно володіє економіко-картографічною інформацією та творчо її використовує. При цьому допускає незначні похибки при викладі причинно-наслідкових економічних зв’язків, що знижує його оцінку на 5 балів.

Відповідь у 32-44 бали оцінюється, коли абітурієнт на підставі наукових даних здійснює оцінку економічних процесів та явищ. Пояснює прикладне значення економічних знань, дає розгорнуту відповідь, пояснюючи логіку суджень і відбір необхідних прикладів. Користується науковою термінологією з менеджменту, аргументує свої твердження та висновки. Вільно володіє картографічним матеріалом. Разом з тим, абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє оволодіння методом порівняльно-економічного аналізу (мінус 3 бали); не застосовує ресурсооцінкового підходу (мінус 3 бали); не дає характеристики типологічних особливостей, рис та ознак виробничих систем та міжгалузевих комплексів (мінус 3 бали); не висвітлює власний підхід, не розкриває авторське бачення географічних проблем менеджменту організацій (мінус 3 бали).

Відповідь у 12-31 бал оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює основні положення економічної науки та менеджменту природоохоронної і туристичної діяльності, має певне уявлення про компоненти природи і господарства, його просторову організацію. Пояснює в загальних рисах зв’язки між компонентами господарського комплексу, галузями національного господарства, міжгалузевими інтеграційними зв’язками світового господарства. Знає обов’язковий перелік економіко-картографічної номенклатури. Одночасно проявляє необізнаність з основними еколого-економічними законами (мінус 6 балів) і закономірностями (мінус 6 балів) та не розуміє їх суті (мінус 7 балів).

Відповідь за критерієм 0-11 балів оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює еколого-економічний матеріал, але не встановлює причинно-наслідкових зв’язків, не розуміє основних еколого-економічних законів та зокономірностей, дає нечіткі визначення основних понять і термінів, лише частково володіє еколого-економічною і географічною номенклатурою.


Голова предметної комісії

географічного факультету доц. Цепенда М.В.Похожие:

Чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconСтруктурно-агрегатний склад бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів передкарпаття різного використання
Смага І. С., к с-г н., доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці)
Чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Об’єктивні передумови виникнення та існування менеджменту. Розвиток торгівлі, фінансів, сільського господарства і промисловості та...
Чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconФорма № н 01 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кафедра військової підготовки Предметно-методична група №2 курсова робота
Сучасний загальновійськовий бій ведеться об’єднаними зусиллями всіх військ, які беруть участь у ньому, із застосуванням ракетних...
Чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поняття економічної системи та її основні характеристики. Сутність та основні етапи системного підходу при дослідженні економічних...
Чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconЗаявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»
Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconСтороженко Л.І., Нижник
Стороженко Л.І., Нижник О. В. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка м. Полтава)
Чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconКозлова Світлана Вікторвна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ) Трансформація значень соматичної лексики у процесі історичного розвитку мови Науковий напрям: 19. 1 – філологія
Козлова Світлана Вікторвна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького )
Чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты