Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаНазваниеМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата17.10.2016
Размер
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Затверджую

Ректор С.В.Мельничук

„ ____” ________________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового іспиту


з Математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр”(скорочена форма навчання)

напрям підготовки 6.030502 – “Економічна кібернетика”


Схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол №6 від 25 січня 2012 р.


Голова ради П.О. Нікіфоров


Чернівці – 2012

^ Тема 1. Система. Економічна система


Поняття системи та системного підходу при розв’язанні кібернетичних проблем. Основні принципи системного підходу. Первинна класифікація систем. Характерні властивості та особливості складних систем. Узгодженість відкритих систем із зовнішнім середовищем. Функціонування системи та характеристика її процесів. Поняття економічної системи та її основні характеристики. Сутність та основні етапи системного підходу при дослідженні економічних систем. Концептуальна модель однопродуктової економічної системи на виробничо-технологічному рівні. Інші концептуальні моделі економічних систем.

^ Тема 2. Системи управління


Поняття управління та системи управління. Типи зв’язків у системах управління. Класифікація типів управління та їх характеристики. Принципи і закони управління (регулювання). Оптимальне управління. Етапи процесу прийняття управлінських рішень.

^ Тема 3. Інформаційні аспекти дослідження систем


Зміст інформації та її характеристика. Поняття інформаційної системи. Структурна схема процесу передачі інформації. Кількісне вимірювання невизначеності та інформації. Умовна ентропія однієї системи стосовно іншої. Ентропія сукупності систем. Кількість інформації у випадку сукупності систем. Формули для визначення умовних ентропій та кількості інформації у випадку неперервних множин станів систем. Економічна інформація та її класифікація.

^ Тема 4. Моделювання як метод наукового пізнання


Поняття моделі й моделювання. Класифікація методів моделювання. Основні методи моделювання економіки. Етапи та принципи побудови економіко-математичної моделі. Класифікація економіко-математичних моделей. Модель „темної скриньки”. Проблема адекватності моделі оригіналу. Ізоморфізм. Гомоморфізм.

^ Тема 5. Технологія розробки програмного забезпечення


Загальні принципи розробки програмного забезпечення. Складність програмного продукту. Методи проектування складних систем. Розробка структури програми. Об’єктний підхід до моделювання програмного продукту. Переваги об’єктного підходу. Об’єкти і класи. Роль класів та об’єктів в аналізі та проектуванні. Охарактеризувати Case технології та засоби. Тестування та налагодження програмного засобу. Атестація та сертифікація програмного засобу. Шаблони класів. Наслідування та шаблони. Реалізація класів та породження об’єктів. Похідні класи. Лінійні списки. Методи зберігання лінійних списків та основні операції з елементами списку. Стеки та черги.

^ Тема 6. Операційні системи


Загальні положення про операційні системи. Основні функції ОС. Складові частини ОС. Програмне забезпечення ЕОМ. Класифікація. Приклади. Поняття файлової системи. Приклади. Основні характеристики та складові частини MS DOS. Процес завантаження MS DOS. Основні команди MS DOS для роботи з файлами, каталогами, дисками. Оболонка Norton Commander. Панелі і функціональні клавіші. Дії в Norton Commander з файлами, каталогами, дисками, архівами. Основні поняття операційної системи Windows. Режими роботи. Структура вікна в Windows. Головне меню Windows. Дії з об’єктами в Windows: створення, копіювання, переміщення, перейменування, вилучення та відновлення, пошук. Панель керування Windows та її компоненти. Налагодження конфігурації Windows. Стандартні програми Windows. Обслуговування дисків в Windows. Поняття архіву, програм-архіваторів. Архівація даних в Windows. Програми WinRAR та WinZIP. Поняття вірусу і антивірусного програмного забезпечення. Антивірусне програмне забезпечення для Windows. Програми DrWeb, Norton Antivirus, AVP. Поняття мережі для ЕОМ. Класифікація мереж. Топологія мереж. Основні характерні риси глобальної мережі Інтернет. Засоби Windows для роботи в Інтернет. Програми Internet Explorer, Outlook Express. Основні властивості операційних систем класу Unix. ОС Linux.

^ Тема 7. Офісні технології


Основні відомості про текстовий процесор MS Word. Створення та форматування документів MS Word. Автоматизація роботи з таблицями, графічними елементами та редактором формул MathType. Використання MS Excel для автоматизації економічних розрахунків на підприємстві. Створення таблиць економічних даних та діаграм. Фінансові функції в MS Excel. Економічне прогнозування та планування за допомогою MS Excel. Економіко–математичне моделювання в MS Excel. Створення таблиць економічних даних засобами MS Access. Запити, форми і звіти в Microsoft Access.

^ Тема 8. Проектування автоматизованих інформаційних систем


Поняття та класифікація інформаційних систем. Структура ЕІС (функціональні та забезпечувальні підсистеми). Мета, задачі та принципи створення інформаційних систем. Технологія проектування ІС. Методи та засоби проектування. Життєвий цикл ЕІС. Моделі життєвого циклу. Учасники процесу проектування ІС. Стадії проектування ЕІС. Трудомісткість етапів проектування. Склад і зміст робіт на передпроектній стадії створення ЕІС. Склад і зміст робіт на стадії техно-робочого проектування ЕІС. Склад і зміст робіт на стадіях впровадження, експлуатації та супроводу проекту. Основні принципи проектування інформаційного забезпечення. Проектування техніко-економічних класифікаторів. Кодування інформації. Системи класифікації та кодування інформації. Менеджмент проекту ІС. Захист інформації в ІС.

^ Тема 9. Основи програмування та алгоритмічні мови


(на прикладі VBA, C++, Pascal, Delphi за вибором абітурієнта)

Структура програми. Призначення та опис розділів. Типи даних. Оператори мови програмування. Їх призначення, формат та дія. Підпрограми. Опис та виклик підпрограм. Способи передачі параметрів. Рекурсія. Масиви. Опис, введення та виведення масивів. Робота з багатовимірними масивами. Тип даних „рядок”. Основні процедури і функції для роботи з рядками.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту з "Математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці"

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр”(скорочена форма навчання)

напрям підготовки 6.030502 – “Економічна кібернетика”

Абітурієнт одержує білет, у якому є три теоретичні питання. Після підготовки відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.

^ Оцінка "ВІДМІННО" (176-200 балів). Абітурієнт дає повні відповіді на поставлені питання, демонструє розуміння змісту основних понять і фактів з інформаційних систем і технологій в економіці, а також навики практичного застосування теоретичних знань. Крім того, абітурієнт обізнаний з основною та додатковою літературою з відповідної проблематики, вміє творчо аналізувати інформацію, робити незалежні висновки, наводити адекватні приклади та аргументи.

^ Оцінка "ДОБРЕ" (150-175 балів). Абітурієнт достатньо повно володіє теоретичним матеріалом і навиками практичного застосування понять та фактів з інформаційних систем і технологій в економіці, добре орієнтується у основній та додатковій літературі з відповідної проблематики, однак недостатньо переконливо аргументує свої пояснення і висновки.

^ Оцінка "ЗАДОВІЛЬНО" (124-149 балів). Абітурієнт демонструє загальну обізнаність в матеріалі, розуміє в цілому зміст основних понять і фактів з інформаційних систем і технологій в економіці, їх практичну значущість однак відповіді на питання розкриваються ним неповністю, фрагментарно і мають характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення, а наведені аргументи і висновки є недостатньо переконливими.

^ Оцінка "НЕЗАДОВІЛЬНО" (0-123 балів). Абітурієнт не розуміє змісту ключових понять і фактів з інформаційних систем і технологій в економіці, неспроможний дати базову характеристику відповідних проблем, необізнаний з літературою, не вміє аналізувати поставлені перед ним питання, аргументовано відповідати та здійснювати правильні висновки.

Екзаменаційний білет на комплексному фаховому іспиті складається з трьох теоретичних питань (1 питання оцінюється у 70 балів, 2 – 70 балів, 3-60 балів). Максимальна загальна сума балів, яку може отримати студент на фаховому іспиті складає 200 балів.


Схвалено на засіданні кафедри

економіко-математичного моделювання

Протокол № 7 від 21 січня 2012 р.

Завідувач кафедри економіко-математичного

моделювання проф. Григорків В.С.Похожие:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Об’єктивні передумови виникнення та існування менеджменту. Розвиток торгівлі, фінансів, сільського господарства і промисловості та...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconСтруктурно-агрегатний склад бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів передкарпаття різного використання
Смага І. С., к с-г н., доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
Тема: Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців. Ступневість вищої освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Місце географічних дисциплін у системі наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Найвизначніші географічні...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты