Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс) icon

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс)НазваниеПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс)
Дата17.10.2016
Размер
ТипПоложення


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


Аерокосмічний інститут

Механіко-енергетичний факультет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту


ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи

_____________ А. Полухін

«____» ___________ 2013 р.
Система менеджменту якості
ПОЛОЖЕННЯ


про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс)


^

Галузь знань: 0507 «Електротехніка та електромеханіка»


Напрям підготовки: 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»


СМЯ НАУ ПС 07.01.05-01-2013


УЗГОДЖЕННЯ:

Підпис

Прізвище

Посада

Дата

Розробник
В.П. Захарченко

^ Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Узгоджено
В.М. Шмаров

^ Директор Аерокосмічного інституту
Узгоджено
О.В. Самков

^ Декан механіко-енергетичного

факультету
Узгоджено
Н.В.Ладогубець

^ Відповідальний секретар приймальної комісії
Узгоджено
О.П.Слободян

^ Начальник навчального відділу
Узгоджено
А.Б.Чапкіс

^ Начальник навчально-методичного відділу


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник

1. Загальні положення


1.1. Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) (далі – Положення) – це нормативний документ, який розробляється фаховою атестаційною комісією інституту (далі – Комісія) для напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників на навчання за співбесідою до університету за ОПП підготовки фахівців ОКР «Бакалавр».

1.2. Положення розробляється, оформлюється, поширюється та актуалізується відповідно до запровадженої в університеті системи менеджменту якості.


^ 2. Порядок визначення особистого інтегрального рейтингу


2.1. Особистий інтегральний рейтинг (ОІР) вступника на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» визначається як сума двох рейтингів: академічного рейтингу (АР) та рейтингу співбесіди (РС).

2.2. Академічний рейтинг визначається як середньоарифметична оцінок за 100-бальною шкалою, отриманих вступником за весь попередній період навчання, у тому числі всіх видів практик, зазначених у представленій академічній довідці.

Оцінки, отримані в інших навчальних закладах за національною шкалою, перераховуються у оцінки за 100-бальною шкалою відповідно до розпорядження проректора з навчальної роботи від 05.12.2005 № 65/роз. «Про методичні рекомендації щодо проведення семестрового контролю рівня засвоєння навчального матеріалу», а саме: оцінці «Відмінно» відповідає 95 балів, оцінці «Добре» – 82 бали, оцінці «Задовільно» – 67 балів.

Залікові оцінки «Зараховано» при цьому при визначенні АР не враховуються.

2.3. Рейтинг співбесіди є кількісною характеристикою результатів співбесіди учасників конкурсного відбору вступників на старші курси, яка проводиться з метою визначення здатності вступників засвоювати майбутні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми ОКР «Бакалавр».

2.3.1. Перелік програмних питань з дисциплін, які виносяться на співбесіду, а також список літератури для самостійної підготовки вступника до співбесіди, визначені кафедрою автоматизації та енергоменеджменту, наведено в Додатку 1.

2.3.2. Рейтинг співбесіди визначається в балах за 100-бальною шкалою з підсумкової оцінки відповідей на завдання екзаменаційного білета, зразок якого наведено в Додатку 2.

Під час підготовки до співбесіди вступник користується «Аркушем співбесіди» (Додаток 3), в якому записує стислий зміст відповідей на запропоновані завдання екзаменаційного білета.

На «Аркуші співбесіди» зазначається кількість балів (цифрою і словами), він підписується особисто вступником та екзаменаторами.

2.3.3. Рейтингову оцінку за результатами співбесіди екзаменатори заносять до «Аркушу співбесіди», а також до «Відомості особистих інтегральних рейтингів» (Додаток 4).

При визначенні ОІР вступника на навчання за співбесідою за програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» величина РС додається до величини АР з ваговим коефіцієнтом, що дорівнює 0,5 (табл.2.1).

Таблиця 2.1


Визначення ОІР вступника на навчання за співбесідою

за програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»
пор.

Назва

рейтингу

Кількість

балів (max)

Порядок

визначення рейтингу

1.

Академічний рейтинг

(АР)

100

Визначається за оцінками академічної довідки за 100-бальною шкалою

2.

Рейтинг співбесіди

(РС)

100

Визначається за 100-бальною шкалою за підсумками співбесіди

Особистий інтегральний рейтинг (ОІР)

150

ОІР = АР + 0,5РСДодаток 1
Перелік програмних питань

з дисциплін, які виносяться на співбесіду

Для вступників на 2 курс


Теоретичні основи електротехніки 1. Поняття об ЕРС і струмі.

 2. Пояснити закон Ома для замкнутого кола.

 3. Пояснити перший закон Кирхгофа

 4. Пояснити другий закон Кирхгофа.

 5. Пояснити складові потужності у колу змінного струму.

 6. Послідовне з'єднання пасивних елементів в коло змінного струму.

 7. Послідовне з'єднання пасивних елементів.

 8. Пояснити основні характеристики синусоїдальних функцій.

 9. Діюче значення змінного струму.

 10. Пояснити закон Ома в комплексній формі.

 11. Пояснити перетворення пасивних елементів з «трикутника» в «зірку».

 12. Пояснити другий закон Кирхгофа в комплексній формі.

 13. Пояснити розрахунок кола методом вузлових потенціалів.

 14. Пояснити розрахунок кола методом контурних струмів.

 15. Передача енергії від активного двополюсника навантаженню.

 16. Пояснити перший закон Кирхгофа в комплексній формі.

 17. Змішане з'єднання пасивних елементів.

 18. Метод еквівалентного генератора

 19. Надати поняття трифазної системи. Основні визначення

 20. З'єднання «зірка». Основні співвідношення

 21. Нульовий дріт. Напруга зсуву

 22. Аналіз системи при з'єднанні «зірка» при несиметричному навантаженні і обриві нейтрального дроту

 23. Обґрунтувати необхідність нейтрального дроту при з'єднанні «зірка».

 24. Аналіз системи при з'єднанні «зіркою» в разі обриву нейтрального дроту і обриві фази.

 25. Аналіз системи при з'єднанні «зірка» в разі короткого замикання і обриві нейтрального дроту

 26. З'єднання трифазного кола «трикутником». Основні співвідношення

 27. Обрив фази приймача і джерела при з'єднанні «трикутником»

 28. Потужність в трифазному колу.

 29. Аналіз симетричних трифазних кіл.

Продовження додатку 1

 1. Аналіз несиметричних трифазних кіл.

 2. Пояснити метод симетричних складових. Основні визначення і співвідношення

 3. Пояснити застосування методу симетричних складових для аналізу несиметричні трифазних кіл.

 4. Резонанс напруги. Умови, основні співвідношення

 5. Резонанс напруги. Частотні характеристики

 6. Резонанс струмів. Умови, основні співвідношення

 7. Резонанс струмів. Частотні характеристики

 8. Пояснити добротність контуру при резонансі напруги

 9. Пояснити добротність контуру при резонансі струмів

 10. Послідовний резонансний фільтр

 11. Паралельний резонансний фільтр

 12. Комбінований резонансний фільтр


Промислова електроніка


 1. Пояснити принцип дії та характеристики варисторів.

 2. Пояснити вплив температури на властивості p-n переходу.

 3. Пояснити принцип дії та характеристики фоторезисторів.

 4. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри випрямляючих діодів.

 5. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри імпульсних діодів.

 6. Пояснити принцип роботи транзистора.

 7. Пояснити особливості роботи транзистора в схемі із загальним емітером.

 8. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри варисторів.

 9. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри фотодіодів.

 10. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри тиристорів.

 11. Пояснити особливості роботи транзистора в схемі з загальним колектором.

 12. Поняття про підсилювальні пристрої, їх призначення згідно класифікації.

 13. Пояснити призначення, характеристики та основні параметри світлодіодів.

Продовження додатку 1

 1. Пояснити призначення та принцип дії підсилювача низької частоти.
 1. Пояснити особливості роботи транзистора в схемі із загальною базою.

 2. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри стабілітронів.

 3. Проаналізувати характеристики та параметри інтегральних логічних мікросхем.

 4. Проаналізувати властивості напівпровідника в електричному полі.

 5. Пояснити внутрішню структуру напівпровідника.

 6. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри фототранзистора.

 7. Пояснити принципи дії, характеристики та основні параметри польових транзисторів.

 8. Проаналізувати основні властивості напівпровідника.

 9. Пояснити роботу транзистора в режимі ключа.

 10. Пояснити принципи дії, характеристики та основні параметри терморезисторів.

 11. Пояснити принцип дії однополуперіодної схеми випрямлення.

 12. Пояснити принцип дії двополуперіодної схеми випрямлення.

 13. Пояснити принцип дії двополуперіодної мостової схеми випрямлення.

 14. Пояснити принципи дії трьохфазного однополуперіодного випрямляча.

 15. Пояснити принцип дії однофазного однополуперіодного керованого випрямляча.

 16. Пояснити принцип дії вирівнюючих фільтрів типу RС, LC.


Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови


 1. Склад жорсткого диску. Основні характеристики його елементів.

 2. Структура фізичного диска. Поясніть у чому полягає процедура низькорівневого форматування жорсткого диска.

 3. Призначення та принцип функціонування драйверів та резидентних програм

 4. У чому полягає процедура логічного форматування жорсткого диска.

 5. Поясніть структуру розміщення інформації на жорсткому диску.

 6. Що собою являє файлова система логічного диска, розкрийте її структуру.

 7. З чого складається системна область логічного формату жорсткого диску.

 8. Принцип роботи архіваторів.

Продовження додатку 1

 1. Яким чином здійснюється ідентифікація логічних дисків, каталогів і файлів

 2. Призначення та принцип функціонування кеш- пам’яті.

 3. Структурна схема персонального комп’ютера. Склад та призначення мікропроцесора.

 4. Призначення та принцип функціонування базової системи вводу-виводу (BIOS).

 5. Поясніть процедуру фрагментація жорстких дисків.

 6. З якою метою використовуються розширення імені файлу. Наведіть приклади.

 7. Поясніть у чому полягає суть несумісності модулів оперативної пам’яті.

 8. Призначення оперативної пам'яті. Поясніть основну відмінність SDR , DDR та DDR2 SDRAM.

 9. З чого складається власне ім’я файлу. Наведіть приклад.

 10. Охарактеризуйте етапи розв’язування задач на ЕОМ.

 11. Охарактеризуйте властивості алгоритму.

 12. Охарактеризуйте основні структури алгоритмів. Наведіть приклади.

 13. У чому полягає суть графічного представлення алгоритмів. Приведіть приклади зображення символів даних, символів процесу, символів ліній.

 14. Поясніть за яких умов цикли while і for не виконуються жодного разу. Наведіть приклад.

 15. Поясніть у чому полягає відмінність між операторами for ..to..do та for..downto..do? Наведіть приклад.

 16. В чому різниця між циклом "поки" та "до"? Чому дорівнює змінна k після виконання фрагменту програми k:=0; s:=0; While s>0 do k:=k+1.

 17. Поясніть які оператори циклу використовують для ітераційного циклу? Наведіть приклад.

 18. Поясніть суть генератора випадкових чисел. Наведіть приклад.

 19. Поясніть що може спричинити зациклювання програми. Наведіть приклад.

 20. Поясніть у чому полягає алгоритм сортування методом вибору.

 21. Поясніть у чому полягає алгоритм сортування методом обміну? Наведіть приклад.

 22. Поясніть у чому полягає алгоритм сортування методом вставки. Наведіть приклад.


Продовження додатку 1

Список літератури

для самостійної підготовки вступника до співбесіди


Основна література


1. Зеленков А.А., Кудиненко А.В. Линейные электрические цепи постоянного и переменного тока: Тексты лекций. - К.: КИИГА, 1992. - 148 с.

2. Зеленков А.А., Кудиненко А.В. Трехфазные системы. Нелинейные электрические и магнитные цепи в установившемся режиме: Конспект лекций. - К.: КМУГА, 1994. - 196 с.

3. Зеленков А.А., Кудиненко А.В. Переходные процессы в линейных и нелинейных цепях : Конспект лекций. - К. : КМУГА, 1995. - 244 с.

4. Зеленков А.А., Кудиненко А.В. Электрические цепи с распределенными параметрами. Теория электромагнитного поля: Конспект лекций. - К.: КМУГА, 1995. - 244 с.

5. Зеленков А.А., Кудиненко А.В. Матрично-топологические методы анализа и моделирования электрических цепей: Конспект лекций. - К.: КМУГА, 1996. - 196 с.

6. Зеленков О.А., Бунчук О.Олексійович, Голік А.П. Теоретичні основи електротехніки: посібник/ Національний авіаційний університет; МОН. – Київ: НАУ, 2006. – 136 с.

7. Бойко В.С., Бойко В.В., Видолоб Ю.Ф., Курило І.А. Теоретичні основи електротехніки: підручник: у 3 т./ Чиженко І.М., Бойко В.С., ред. – Київ: Політехніка, 2004. – Т. 1: Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими параметрами. – 272 с.

8.Наумов Ю.Е., Аваев Н.А., Фролкин В.Т. Основы микроэлектроники. – М.: Радио и связь, 1988. – 348 с.

9. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. – К.: Высшая школа, 1989 – 423 с.

10. Алексеенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника. – М.: Радио и связь, 1990 – 496 с.

11. Руденко В.С., Сенько В.И., Трифонюк В.В. Основы промышленной электроники. – К.: Высшая школа, 1985. – 400 с.


Продовження додатку 1

Додаткова література

1. Перхач В.С. Теоретична електротехніка. К.: Вища шк., 1992. - 439.

2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М.: Высш. шк., 1982. - 528 с.

3. Теоретичні основи електротехніки: Завдання на курсові та домашні роботи для студентів спеціальностей 7.100107, 7.090603, 7.090605.

4. Тищенко Н.М. Проектирование магнитных и полупроводниковых элементов автоматики. – М.: Энергия, 1970 – 640 с.

5. Справочник по основам электронной техники. / Под ред. Б.С. Гершунского. – К.: Высшая школа, 1979. – 392 с.


Голова фахової атестаційної комісії

Аерокосмічного інститут ________ Шмаров В.М.

підпис

Заст. завідувача кафедри ________ Захарченко В.П.

автоматизації та енергоменеджменту підпис


Додаток 2
Форма № Н-5.05

(Ф 02.03 - 29)


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аерокосмічний інститут

Механіко-енергетичний факультет

Випускова кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка»

Напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___ 1. Надати поняття об ЕРС і струмі.

 2. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри тиристорів.

 3. Потужність в трифазному колу.

4. Поясніть у чому полягає алгоритм сортування методом обміну? Наведіть приклад.


Затверджено на засіданні кафедри

автоматизації та енергоменеджменту

Протокол № 10 від 10.06. 2013р.


Заст. завідувача кафедри

автоматизації та енергоменеджменту В. П. Захарченко


Додаток 3
Форма № Н-1.09

(ф 02.03 – 34)


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


АРКУШ СПІВБЕСІДИ


___________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові вступника


Аерокосмічний інститут

Механіко-енергетичний факультет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка»

Напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»


Дата співбесіди ________________________


Номер екзаменаційного білета _______


Відповіді:


(продовження додатку 3)
Підпис вступника __________________

Кількість балів ____________________________________________________________

цифрами та словами


Екзаменатори: ___________________ ____________________________________

підпис прізвище та ініціали

_______________________ ___________________________________________

підпис прізвище та ініціали

_______________________ ___________________________________________

підпис прізвище та ініціали


^ Примітка: Форма бланка «Аркуша співбесіди» - А4 (210х297 мм), 2 сторінки

Додаток 4


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аерокосмічний інститут


ВІДОМІСТЬ № _____

особистих інтегральних рейтингів вступників на навчання за співбесідою

за програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»


Галузь знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка»

Напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»


Дата ___________

пор.

П.І.Б.

вступника

АР

РС

ОІР

(АР + 0,5*РС)

1.

2.


Завідувач кафедри автоматизації

та енергоменеджменту В.М. Шмаров

Секретар
Примітка. АР – академічний рейтинг; РС - рейтинг співбесіди; ОІР – особистий інтегральний рейтинг вступника.

(Ф 03.02 – 01)

^ АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТАприм.

Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)

^ АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки


(Ф 03.02 – 04)

^ АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

^ АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла зміну

Дата внесення зміни

Дата

введення зміни

Зміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного


(Ф 03.02 – 32)

^ УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено


Похожие:

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс) iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (2 курс)
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс) iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»
Комісія для спеціальності 140103 «Туризм» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників на...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс) iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0303 «Журналістика та інформація»
Комісія для спеціальності 03030101 «Журналістика» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс) iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0502 «Автоматика та управління»
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс) iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
«Міжнародна інформація» з метою нормативного забезпечення роботи фахової атестаційної комісії Інституту міжнародних відносин щодо...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс) iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" за спеціальностями
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс) iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" за спеціальністю 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс) iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" Шифр документа смя нау 07. 02. 04 − 01 − 2013
«Літаки І вертольоти» – це нормативний документ, який розроблено фаховою атестаційною комісією Аерокосмічного інституту (далі – Комісія)...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс) iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст" ("Магістр") за спеціальністю
Завідувач випускової кафедри Збереження льотної придатності авіаційної техніки – член фахової атестаційної комісії
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс) iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Затверджено на Вченій раді інституту агротехнологій і природокористування (протокол №10 від 23. 11. 2011 р.)
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты