Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність icon

Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власністьНазваниеМетодичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність
Дата17.10.2016
Размер
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра основ права України


Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт


Інтелектуальна власність


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2012


Інтелектуальна власність. Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт. – Львів, 2012. - ___ с.

Розробник: кандидат юридичних наук, асистент Шандра Роман Станіславович

Затверджено на засіданні кафедри основ права. Протокол № ___ від «___» ______ 2012 р.


^ Методичні рекомендації

Контрольна робота є важливою формою поглибленого самостійного вивчення студентами навчального матеріалу. Вона допомагає студентам значно розширити та поглибити знання окремих проблем. Контрольна робота є водночас і формою перевірки знань.

Контрольна робота може проводитись у одній з двох форм – письмовій або тесовій.

Якщо контрольна робота проводиться у вигляді тесту, її зміст та оформлення повинні відповідати наступним вимогам:

 1. Пакет тестових завдань з кожної дисципліни повинен мати не менше 8 варіантів. Кожен варіант повинен містити від 10 до 30 завдань з варіантами відповідей, відповіді на які вимагають знань з усього курсу, термін виконання яких встановлюється з розрахунку 1,5 хв. на кожне тестове завдання. Кількість запитань в одному варіанті визначається кафедрою залежно від часу, відведеного на вивчення дисципліни, та особливостей дисципліни.

 2. Збірник типових тестових завдань для підготовки до контрольної робити надається студентам не пізніше ніж за місяць до дня здійснення контролю.

Контрольна робота може проводитись також у письмовій формі та полягає у підготовці студентом ессе згідно тематики затвердженої кафедрою. Тему контрольної роботи студент самостійно вибрати з запропонованого переліку.

Неодмінною основою контрольної роботи є самостійних аналіз першоджерел. Контрольна робота повинна бути написана грамотно, чітко, давати відповіді лише не ті питання, що органічно пов’язані з темою. При необхідності в контрольній роботі можна використати схеми, таблиці, діаграми тощо.

Обсяг контрольної роботи, як правило, не повинен перевищувати 10-15 друкованих сторінок.

У роботі доцільно виділити окремі розділи відповідно до плану, дати посилання на джерела, які цитує чи використовує студент. Сторінки контрольної роботи слід пронумерувати. До роботи додається список фактично використаної автором літератури.

Якщо контрольна робота не відповідає поставленим вимогам, студент зобов’язаний виконати контрольну роботу повторно.

Написанню контрольної роботи повинно передувати глибоке вивчення змісту обраної теми з навчальної літератури, ознайомлення з рекомендованою спеціальною літературою і нормативними актами з обраної теми, продумування можливості використання досвіду практичної діяльності. Студенти повинні чітко з’ясувати сутність питання, в узагальненій формі дати аналіз явища, про яке йде мова в завдання. Викладання питань повинно бути логічно послідовним і відповідати планові, причому основні питання виділяються в самостійні глави або параграфи.

При написанні роботи слід використовувати матеріали практики. Наведені висловлення окремих авторів даються з посиланням на використані джерел. Матеріали контрольної роботи повинні органічно пов’язуватися з обраною темою, ілюструватися прикладами з практики.

Контрольна робота повинна носити самостійний характер. Самостійність роботи і творче застосування придбаних знань при виконанні контрольної роботи сприяє поглибленому вивченню дисципліни, виробляє уміння узагальнити досліджуваний матеріал і аргументувати висновки, привчають точно і грамотно викладати свої думки.

Неприпустимо механічне переписування текстів посібників і спеціальної літератури. Порушення цієї вимоги призведе до не зарахування роботи і повернення її студентові для переробки.

Не слід приводити у роботі матеріал, що не має прямого відношення до поставленого питання – це збільшує обсяг роботи і розосереджує увагу. Необхідні по ходу викладу матеріалу цитати варто взяти в лапки. При цьому, обов’язково треба вказати, з якого літературного джерела дана цитата (автор книги, назва, рік видання, сторінка). Однак цитатами не слід захоплюватися. У контрольній роботі вони допускаються лише у випадку крайньої необхідності. Якщо при написанні роботи використовуються які-небудь відомості довідкового характеру, запозичення з навчальних посібників або інших джерел (таблиці, схеми, діаграми, графіки і т.п.), необхідно також дати посилання на визначене джерело.

У контрольній роботі неприпустимі підкреслення, вставки, довільні скорочення слів, позначення, не прийняті в літературі по даній дисципліні.

Особливу увагу при використанні літератури потрібно звернути на її новизну та актуальність. Треба уникати використання застарілої по змісту літератури.

Вивчення необхідної літератури варто завершити уточненням і коректуванням попереднього робочого плану контрольної роботи. Тут можливі зміни послідовності викладу змісту теми контрольної роботи, формулювання основних питань і ін.

В остаточному підсумку план повинний складатися з вступу, двох-трьох основних питані і висновку.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її значення, указуються мета і задачі роботи над нею, дається характеристика використаної літератури і джерел.

При висвітленні основних питань теми автор усебічно розкриває сутність питань, дає їхнє визначення і всебічне обґрунтування. Викладає основні положення в строгій логічні послідовності.

Структура контрольної роботи: план, вступ, основна частина, висновки, писок використаних джерел.


Теми письмових контрольних робіт

 1. Поняття та правова природа права інтелектуальної власності.

 2. Структура, ознаки та особливості інтелектуальної власності.

 3. Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності.

 4. Право інтелектуальної власності та його джерела.

 5. Суб’єкти права інтелектуальної власності.

 6. Зміст права інтелектуальної власності.

 7. Історико-правові аспекти розвитку авторського права в Україні.

 8. Поняття та правова природа авторського права.

 9. Джерела авторського права.

 10. Об’єкти авторського права: поняття та класифікація.

 11. Твори, які не є об’єктами авторського права.

 12. Суб’єкти авторського права та їх класифікація.

 13. Особисті немайнові права автора.

 14. Майнові права суб’єктів авторського права.

 15. Випадки обмеження майнових прав автора.

 16. Строк дії особистих немайнових та майнових авторських прав.

 17. Правові наслідки закінчення строку дії майнових авторських прав.

 18. Колективне управління авторським правом.

 19. Загальні положення щодо захисту авторського права в Україні.

 20. Порушення авторського права, що є підставою для відповідальності.

 21. Цивільно-правові способи захисту авторського права.

 22. Адміністративно-правові способи захисту авторського права.

 23. Кримінально-правові способи захисту авторського права.

 24. Поняття та особливості суміжних прав.

 25. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.

 26. Зміст суб’єктивних суміжних прав.

 27. Строк дії особистих немайнових та майнових суміжних прав.

 28. Колективне управління суміжними правами.

 29. Захист суміжних прав.

 30. Поняття та правова природа патентного права.

 31. Джерела патентного права.

 32. Об’єкти патентного права (винахід, корисна модель, промисловий зразок).

 33. Суб’єкти патентного права, їх класифікація.

 34. Поняття види та межі чинності патенту.

 35. Порядок подання заявки на видачу патенту. Пріоритет.

 36. Реєстрація та видача патенту.

 37. Припинення чинності патенту.

 38. Визнання патенту недійсним.

 39. Особисті немайнові та майнові права винахідника (автора промислового зразка).

 40. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту.

 41. Загальні підходи до наукових відкриттів.

 42. Поняття та ознаки наукового відкриття.

 43. Об’єкти наукових відкриттів.

 44. Право на наукове відкриття.

 45. Захист прав інтелектуальної власності на наукове відкриття.

 46. Міжнародний досвід щодо правової охорони наукових відкриттів.

 47. Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

 48. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування.

 49. Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів та послуг).

 50. Право інтелектуальної власності на зазначення походження товарів (географічне зазначення).

 51. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції.

 52. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

 53. Порядок оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію.

 54. Зміст прав на раціоналізаторську пропозицію.

 55. Захист прав на раціоналізаторські пропозиції.

 56. Інститут комерційної таємниці в правовій системі України.

 57. Поняття та ознаки комерційної таємниці.

 58. Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці.

 59. Суб’єкти права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

 60. Зміст прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

 61. Правові засоби захисту комерційної таємниці.

 62. Загальні положення про цивільно-правовий договір.

 63. Види договорів у сфері інтелектуальної власності.

 64. Форма договорів у сфері інтелектуальної власності.

 65. Державна реєстрація договорів у сфері інтелектуальної власності.

 66. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

 67. Ліцензійний договір.

 68. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 69. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

 70. Інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

 71. Договір комерційної концесії (франчайзингу).

 72. Загальні положення міжнародно-правової охорони права інтелектуальної власності.

 73. Міжнародно-правова охорона авторських та суміжних прав.

 74. Міжнародно-правова охорона об’єктів промислової власності.Похожие:

Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення при вивченні дисципліни “Управління персоналом”....
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Тематика контрольних робіт відповідає навчальній програмі з дисципліни. Тема контрольної роботи вибирається студентом за таблицею...
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність iconМетодичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва
Самостійна робота студентів включає підготовку до практичних занять і виконання контрольних робіт №№1, 2, підготовку до екзамену....
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність iconМетодичні рекомендації до написання бакалаврських робіт
Виконання студентом бакалаврської кваліфікаційної роботи розпочинається з вибору теми дослідження
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки вказівки до самостійної роботи студентів заочників при вивчені дисципліни «Маркетинг інтерактивного бізнесу»....
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Організація праці менеджера”. Модульно-рейтингова система контролю знань. Призначені для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність iconМетодичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів
Виконання роботи сприяє закріпленню, поглибленню й узагальненню знань, отриманих у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації,...
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність iconМетодичні рекомендації, щодо вимог виконання самостійних, творчих робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти
Самоосвіта, самостійна й індивідуальна робота суттєво доповнює знання, отримані слухачами на курсах, сприяють цілеспрямованому, системному...
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з теорії держави І права Сімферополь 2012
Вона сприяє поглибленню і закріпленню знань з теорії держави і права, виробленню професійних вмінь, підготовці до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Процеси І апарати харчових виробництв"
Курс «Процеси і апарати харчових виробництв» є введенням і основою для вивчення курсу спеціальної технології та спеціального устаткування....
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты