Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170 icon

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170НазваниеПоложення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170
Дата17.10.2016
Размер
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ, СПЕЦІАЛЬНИМ ВЗУТТЯМ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. № 170

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону праці» та статті 163 Кодексу законів про працю України на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих температурних умовах, робітникам і службовцям (далі — працівникам) видаються безплатно відповідно до норм спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі — 313) згідно з ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. 0бщие требования и классификация». Вказані норми визначають для власника або уповноваженого ним органу (далі — власник) обов'язковий мінімум безплатної видачі 313.

1.2. Це Положення поширюється на підприємства, установи, організації (далі — підприємства) незалежно від форм власності і видів їх діяльності, для працівників яких є обов'язковим застосування під час трудового процесу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

1.3. Положення встановлює порядок забезпечення працівників підприємств необхідним для трудового процесу спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання і зберігання.

1.4.313 видаються працівникам тих професій та посад, що передбачені у відповідних виробництвах, цехах, дільницях та видах робіт Типовими галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту або відповідними галузевими нормами, що введені на підставі типових. 313 видаються працівникам згідно з встановленими нормами і строками носіння незалежно від форм власності та галузі виробництва, до якої відносяться ці виробництва, цехи, дільниці та види робіт.

1.5. Працівникам, професії та посади яких передбачені в Типових нормах безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, робітникам і службовцям наскрізних професій та посад всіх галузей народного господарства і окремих виробництв ЗІЗ видаються незалежно від того, на яких виробництвах, цехах і дільницях вони працюють, за винятком випадків, коли ці професії та посади спеціально передбачені у відповідних Типових галузевих нормах.

1.6. Із урахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів нормативних актів про охорону праці, за погодженням з представниками профспілкових органів, за рішенням трудового колективу підприємства працівникам може видаватися спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту понад передбачені норми.

1.7. Зміни та доповнення до встановлених норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту з урахуванням виробничих та кліматичних умов можуть вноситися міністерствами і відомствами України (Автономної Республіки Крим) за обгрунтованими пропозиціями галузевих підприємств, а для підприємств, що не мають вищого господарського органу, — обласною (Київською та Севастопольською міською) державною адміністрацією для затвердження Державним комітетом України по нагляду за охороною праці у встановленому порядку.

До пропозицій про узгодження змін та доповнень до встановлених норм додаються:

— обгрунтування необхідності внесення в норми тих чи інших змін та доповнень, що розроблені за участю відповідних науково-дослідних установ;

—дані про чисельність працівників, стосовно яких ставиться питання про внесення змін та доповнень у норми, а також про необхідні для цієї мети матеріальні фонди та грошові кошти.

1.8. В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва, власник може за погодженням з уповноваженим з охорони праці трудового колективу підприємства і профспілками замінювати:

— комбінезон бавовняний — костюмом бавовняним і навпаки;

костюм бавовняний — напівкомбінезоном бавовняним з сорочкою (блузою) або сарафаном з блузою і навпаки; костюм з сукна — костюмом бавовняним з вогнезахисним або кислотозахисним просоченням; костюм брезентовий — костюмом бавовняним з вогнезахисним або водовідштовхуючим просоченням; черевики (напівчоботи) шкіряні— чоботами гумовими і навпаки; черевики (напівчоботи) шкіряні — чоботами кирзовими і навпаки; валянки — чоботами кирзовими.

Заміна одних видів спеціального одягу і спеціального взуття на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості.

1.9. У тих випадках, коли такі засоби індивідуального захисту, як запобіжний пояс, діелектричні галоші і рукавиці, діелектричний гумовий килимок, захисні окуляри і щитки, респіратор, протигаз, захисний шолом, підшоломник, накомарник, каска, наплічники, налокітники, саморятівники, антифони, заглушки, шумозахисні шоломи, світлофільтри, віброзахисні рукавиці та інші 313, не вказані в Типових галузевих нормах, але передбачені нормативними актами про охорону праці, вони повинні бути видані працівникам залежно від характеру і умов робіт, що виконуються, на строк носіння —до зношення.

^ II. Порядок визначення потреби, придбання і зберігання спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

2.1. Визначення потреби в 313 на підприємстві, в закладі та організації здійснюється з урахуванням чисельності працівників за професіями і посадами, передбаченими у Типових галузевих нормах безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, або у відповідних галузевих нормах.

При визначенні потреби в 313 власник повинен передбачати спеціальний одяг і спеціальне взуття окремо для чоловіків і жінок, вказуючи найменування 313, ГОСТи, ОСТи, ДСТУ, ГСТУ, технічні умови, моделі, призначення за захисними властивостями, розмір і зріст, а для касок і запобіжних поясів — типорозміри.

2.2. Придбання 313 здійснюється на підприємствах-виробниках або у виробничо-торговельних фірмах, що реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства, або за умови, що 313, які реалізуються, мають сертифікат якості.

Споживачі 313 подають договори-заявки на ці підприємства (фірми) на наступний рік, як правило, до 1 липня поточного року за формою, встановленою на даному підприємстві (фірмі), або за взаємодомовленістю.

2.3. Генеральний виробник — постачальник 313 — виробничо-торґовельна фірма «Спецодяг» реалізує 313, веде реєстр продукції, що сертифікується, поширює необхідну інформацію з цих питань, бере участь в організаційно-методичній роботі по створенню нових видів 313 (вивчає попит на 313 шляхом проведення ярмарків, виставок, опитів користувачів за участю зацікавлених підприємств, організацій та закладів).

2.4. Власник забезпечує приймання і перевірку 313, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам ГОСТів, ОСТів, ГСТУ, ДСТУ та технічним умовам, для чого створюється комісія з представників адміністрації, профспілкової організації та уповноваженого з охорони праці трудового колективу підприємства.

У випадку невідповідності спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту вимогам нормативно-технічної документації власник у встановленому порядку подає рекламації постачальникам із застосуванням заходів майнової відповідальності за постачання неякісних ЗІЗ або порушення договірних зобов'язань.

2.5. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, що надходять на склади, повинні зберігатися у приміщеннях з температурою не нижче + 10°С та не вище 30°С при відносній вологості повітря 50—70%.

Спеціальний одяг з прогумованих тканин та гумове взуття повинні зберігатися в затемнених приміщеннях при температурі від +5°С до+ 20°С з відносною вологістю повітря 50—70%.

Запобіжні пояси повинні зберігатися у підвішеному стані або бути розкладені на стелажах у один ряд.

Відстань від підлоги до нижньої частини полиці, стелажу повинна бути не меншою 0, 2 м; від внутрішніх стін складу і від опалювальних приладів до виробів — не меншою 1 м; між стелажами — не меншою 0, 7 м.

Засоби індивідуального захисту при зберіганні повинні бути захищені від прямого попадання сонячних променів.

Забороняється зберігання засобів індивідуального захисту у приміщенні разом з кислотами, лугами, розчинниками, бензином, маслами та іншими матеріалами, що можуть бути джерелом шкідливих речовин. Щодо зберігання 313 повинні виконуватися рекомендації підприємства-виробника.

2.6. Взяті на зберігання теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття, що були в ужитку, повинні бути піддані дезінфекції, ретельно очищені від забруднень і пилу, висушені і відремонтовані. Під час зберігання вони підлягають періодичному оглядові.

2.7. Зберігання спеціального одягу працівників, що зайняті на роботах з шкідливими для здоров'я речовинами (свинцем, його сплавами і сполуками, ртуттю, етильованим бензином, радіоактивними речовинами тощо), повинно здійснюватися відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87 і нормативних актів про охорону праці.

ПІ. Порядок видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

3.1. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, що видаються працівникам, повинні відповідати характеру й умовам їхнього застосування і забезпечувати безпеку праці.

3.2. 313, що видаються працівникам, вважаються власністю підприємства, обліковуються як інвентар і підлягають обов'язковому поверненню при: звільненні, переведенні на тому ж підприємстві на іншу роботу, для якої видані засоби індивідуального захисту, не передбачені нормами, а також по закінченні строків їх носіння замість одержуваних нових 313.

Власник може видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки носіння.

3.3. Власник зобов'язаний організувати заміну або ремонт спеціального одягу і спеціального взуття, що стали непридатними до закінчення встановленого строку носіння з не залежних від працівника причин.

3.4. Власник компенсує працівнику витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушений і працівник був вимушений придбати їх за власні кошти. При відсутності документів, що підтверджують ціну, компенсація витрат здійснюється за роздрібними цінами підприємства-виробника. Вартість 313 уточнюється бухгалтерією підприємства. Коли витрати перевищують роздрібні ціни, компенсація різниці може бути виплачена, якщо це обумовлено в колективному договорі.

3.5. У випадку пропажі 313 у встановлених місцях їх зберігання або псування 313 з не залежних від працівника причин власник зобов'язаний видати йому інший придатний для використання спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.

3.6. Засоби індивідуального захисту, що були в користуванні, можуть бути видані іншим працівникам тільки після прання, хімчистки, дезінфекції та ремонту. Строк носіння таких 313 залежно від ступеня їх зношеності встановлюється власником за погодженням з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці та профспілками.

3.7. Черговий спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту колективного користування повинні утримуватися в коморі цеху або дільниці і видаватися працівникам тільки на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені, або можуть бути закріплені за певними робочими місцями (наприклад, кожухи на зовнішніх постах, рукавиці діелектричні при електроустановках тощо) і передаватися однією зміною іншій. В таких випадках 313 видаються під відповідальність майстрів та інших посадових осіб. Строки носіння чергових 313 у кожному конкретному випадку залежно від характеру роботи і умов праці працівників встановлюються власником за погодженням з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці і профспілками. При цьому строки носіння чергових 313 не повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння таких же видів, що видаються в індивідуальне користування згідно з Типовими галузевими нормами або відповідними галузевими нормами.

3.8. Передбачені Типовими галузевими нормами або відповідними галузевими нормами теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття (костюми бавовняні на утепленій прокладці, штани бавовняні на утепленій прокладці, куртки бавовняні на утепленій прокладці, куртки для захисту від понижених температур, кожухи, кожушки, валянки, шапки-вушанки тощо) видаються працівникам з настанням холодної пори року. Порядок їх зберігання з настанням теплої пори року визначається власником. Час користування теплим спеціальним одягом і спеціальним взуттям встановлюється власником спільно з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці і профспілками з урахуванням місцевих виробничих і кліматичних умов.

3.9. У випадку здавання на зберігання теплого спеціального одягу і спеціального взуття після закінчення їх використання, щоб запобігти знеособленню, одержання даного одягу і взуття повинно здійснюватись за поіменним списком. Після зберігання теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття повинні бути повернені тим працівникам, від яких вони були прийняті на зберігання.

3.10. Учням курсової, групової та індивідуальної форм навчання, навчально-виховних закладів на час проходження виробничої практики (виробничого навчання), інструкторам, а також працівникам, що тимчасово виконують роботи за професіями і посадами, для яких діючими Типовими галузевими нормами або відповідними галузевими нормами передбачено спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, на час виконання цієї роботи 313 видаються згідно з чинними Типовими галузевими нормами у встановленому для всіх робітників і службовців порядку.

3.11. Бригадирам, майстрам, виконуючим обов'язки бригадирів, помічникам і підручним робітників, професії яких передбачені в Типових галузевих нормах безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту або в галузевих нормах, видаються такі самі 313, як і робітникам відповідних професій.

3.12. Передбачені в Типових галузевих нормах або відповідних галузевих нормах спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту для робітників і службовців (включаючи інженерно-технічних працівників) повинні видаватися вказаним працівникам також і в тому випадку, якщо вони за займаною посадою є старшими (старшим інспектором, старшим майстром тощо) і виконують безпосередньо ті роботи, що дають право на одержання цього спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

3.13. Робітникам, що суміщують професії або постійно виконують суміщувані роботи, в тому числі і в комплексних бригадах, крім засобів індивідуального захисту, які видаються їм за основною професією, повинні бути залежно від виконуваних робіт додатково видані й інші види спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, передбачені діючими нормами для суміщуваної професії, з тими ж строками носіння.

3.14. Видача працівникам і повернення ними спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту повинні обліковуватися в особистій картці встановленої форми (додаток до цього Положення).

3.15. Власник підприємства зобов'язаний організувати належний облік і контроль за видачею у встановлені строки працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту, що видаються, повинні відповідати своєму призначенню за захисними властивостями, а також розмірові і зросту працівників.


IV. Порядок користування спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

4.1. Під час виконання роботи працівники зобов'язані користуватися виданим їм спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Власник не повинен допускати до роботи працівників без встановлених нормами засобів індивідуального захисту, а також в несправному, невідремонтованому, забрудненому спеціальному одязі і спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту.

4.2. Працівники зобов'язані використовувати за призначенням і бережливо ставитись до виданих в їх користування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

4.3. Строки носіння спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлено календарні і обчислюються з дня їх фактичної видачі працівникам.

4.4. Спеціальний одяг і спеціальне взуття, повернені працівниками до закінчення строків носіння, але ще придатні для використання, повинні бути відремонтовані і використані за призначенням, а непридатні для носіння — списані. Порядок списання і використання 313 визначає власник.

4.5. Власник при видачі працівникам таких засобів індивідуального захисту, як респіратори, протигази, саморятівники, запобіжні пояси, електрозахисні засоби, накомарники, каски, повинен проводити навчання і перевірку знань працівників правил користування і найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.

4.6. Власник зобов'язаний забезпечити регулярне, відповідно до встановлених строків, випробування і перевірку придатності засобів індивідуального захисту (респіраторів, протигазів, саморятівників, запобіжних поясів, електрозахисних засобів, накомарників, касок), а також своєчасну заміну фільтрів, скляних деталей та інших частин, захисні властивості яких погіршились. Після перевірки на 313 повинна бути зроблена відмітка (клеймо, штамп) про термін наступного випробування.

4.7. Для зберігання виданого працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту власник зобов'язаний надати відповідно до санітарних норм та інших нормативних документів спеціально обладнані приміщення (гардеробні).

4.8. В окремих випадках там, де за умовами роботи вказаний порядок зберігання спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту не може бути застосований (наприклад, на лісозаготівлях, геологорозвідувальних роботах), вони можуть залишатися в неробочий час у працівників, що повинно бути обумовлено в галузевих правилах внутрішнього трудового розпорядку або в колективних договорах підприємств.

Відповідальність за збереження 313 в цих випадках покладається на самих працівників.


V. Догляд за спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

5.1. Власник зобов'язаний організувати належний догляд за засобами індивідуального захисту, своєчасно здійснювати хімчистку, прання, обезпилення, дегазацію, дезактивацію, знешкодження і ремонт спецодягу, а також ремонт, дегазацію і знешкодження спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Хімчистці підлягає весь утеплений спецодяг, а також спецодяг з брезенту і вовняних тканин, що оброблені захисними просоченнями. У випадку, коли власник не організував своєчасну хімчистку або прання одягу, він зобов'язаний оплатити працівникові фактичні витрати на прання і хімчистку при поданні документа, що підтверджує вартість вказаних послуг.

5.2. У тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, на підприємстві (в цехах, бригадах тощо) повинні влаштовуватися сушарні для спеціального одягу і спеціального взуття, камери для обезпилення спеціального одягу і установки для дегазації, дезактивації і знешкодження спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

5.3. Хімчистка, прання, обезпилення, дегазація, дезактивація, знешкодження і ремонт спеціального одягу повинні здійснюватися власником за його рахунок в строки, що встановлені з урахуванням виробничих умов, за погодженням з представником трудового колективу підприємства, профспілками і органами санітарного нагляду. У вказаному порядку повинні здійснюватися також ремонт, дегазація, дезактивація і знешкодження спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

5.4. Хімчистка, прання, ремонт, дегазація, дезактивація, обеззараження і обезпилення спеціального одягу, а також ремонт, дегазація, дезактивація і знешкодження спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту повинні здійснюватися власником у той час, коли працівники не зайняті на роботі (у вихідні дні) або під час міжзмінних перерв. При невиконанні цієї умови власник повинен видавати працівникові два комплекти спецодягу. При цьому строк носіння, передбачений нормами, подвоюється.

5.5. Якщо нормами передбачена видача працівникам двох або трьох комплектів спеціального одягу і спеціального взуття (наприклад, на роботах з радіоактивними речовинами), хімчистка, прання, ремонт, дегазація, дезактивація, знешкодження і обезпилення спеціального одягу, а також ремонт, дегазація, дезактивація і обеззараження спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту можуть виконуватися і в інший час. При цьому працівникам на цей час видаються змінні комплекти.

5.6. У випадках забруднення спеціального одягу або необхідності його ремонту раніше встановленого строку хімчистка, прання та ремонт повинні проводитися достроково. При необхідності повинен здійснюватися також достроковий ремонт спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

5.7. При хімчистці, пранні, дегазації, дезактивації і обеззараженні спеціального одягу повинно бути забезпечено збереження його захисних властивостей. Видача працівникам спеціального одягу після хімчистки, прання, дегазації, дезактивації, обеззараження і обезпилення в непридатному стані або з втратою захисних властивостей не дозволяється.

5.8. Хімчистка, прання, ремонт, дегазація, дезактивація, знешкодження і обезпилення спеціального одягу працівників, які зайняті на роботах з шкідливими для здоров'я речовинами (свинець, його сплави і сполуки, ртуть, етильований бензин, радіоактивні речовини тощо), повинні здійснюватися відповідно до інструкцій і вказівок органів санітарного нагляду.

5.9. У випадку інфекційного захворювання працівника спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, якими він користувався, і приміщення, в якому вони зберігалися, повинні бути піддані дезінфекції дезстанціями або дезвідділеннями санепідстанцій.

5.10. Спеціальне взуття підлягає регулярному чищенню і змащуванню, для чого працівникам повинні бути забезпечені відповідні умови (місця для чищення взуття, щітки, мазі тощо).


VI. Інші питання, пов'язані з порядком зберігання, видачі і користування спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами - індивідуального захисту

6.1. Трудові спори з питань видачі і користування спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту розглядаються комісіями по трудових спорах.

6.2. Питання матеріальної відповідальності працівників за збитки, завдані власнику у зв'язку з втратою або псуванням через недбалість спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту чи в інших випадках (розкрадання чи навмисне псування вказаних виробів), регулюються чинним законодавством.

6.3. Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту і за виконання даного Положення покладається на власника.

6.4. Нагляд і контроль за виконанням власником вимог даного Положення здійснюють органи державного нагляду і служби охорони праці виконавчої влади.

6.5. Громадський контроль за виконанням власником даного Положення покладається на трудовий колектив підприємства через обраних ними уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників.


Додаток

до Положення про порядок забезпечення

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям

та іншими засобами індивідуального захисту


____________________________________________

підприємство, організація

ОСОБИСТА КАРТКА № ______


^ ОБЛІКУ СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ


Прізвище. ____________________________________________________

Ім'я ___________________ по батькові ____________________________

Табельний № _________________________________________________

Цех, дільниця _________________________________________________

Професія _____________________________________________________

Дата прийняття на роботу _______________________________________

Стать ________________

Зріст ________________

Розмір:

Одягу _______________

Взуття ______________

Головного убору _____

Передбачено за затвердженими нормами

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Параграф норм

Одиниця виміру

Кількість

Строк носіння


Начальник цеху (дільниці) ___________________

Спеціаліст з охорони праці ___________________

Ст. бухгалтер (бухгалтер) ____________________


^ ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума Все­союзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 12 февраля 1981 г. № 47/П-2. Дополнены и изменены постанов­лениями этих органов от 21 августа 1985 г. М 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. № 476/П-12
п/п

Профессия и должность

Спецодежда, спецобувь и другие средства

индивидуальной защиты

Срок носки в месяцах

I. Общие профессии

15

Гардеробщик

Халат хлопчатобумажный

12

18

Дворник

Костюм хлопчатобумажный

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником

Рукавицы комбинированные

Зимой дополнительно:

Куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке

В остальное время года дополнительно:

Плащ непромокаемый

12

12

2


по поясам


36

42а

Оператор котельной

При работе котельной на газе:

Комбинезон хлопчатобумажный


12

76

Рабочий по благоустрою (на работах по удалению нечистот вручную)

Костюм брезентовый

Сапоги резиновые

Рукавицы брезентовые

Зимой дополнительно:

Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке

Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке

12

12

2


18


18

86

Слесарь-сантехник

При выполнении работ
92

Сторож наружный

Костюм вискозно-лавсановый

Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой

Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке в особом, IV и III поясах

Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке в особом, IV и III поясах

Куртка лавсано-вискозная на утепляющей прокладке во II и I поясах

Брюки лавсано-вискозные на утепляющей прокладке во II и I поясах

Тулуп в особом и IV поясах

Полушубок в III, II и I поясах

Валенки в особом, IV, III, I поясах

12


дежурный


по поясам


по поясам


по поясам


по поясам

дежурный

дежурный

дежурные

95

Уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений

Халат хлопчатобумажный

Рукавицы комбинированные

При мытье полов в местах общего пользования дополнительно:

Сапоги резиновые

Перчатки резиновые

12

2


12

6Похожие:

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170 iconПоложення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників зат " " І. Загальні положення
Зіз згідно з гост 12 011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация"....
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170 iconПоложення Закону України „Про охорону праці", „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та взаємозв’язок з іншими Законами України.
Навчання з питань охорони праці працівників Херсонського державного університету
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170 iconПоложення про систему управління охороною праці дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка»
Положення розроблено відповідно до р. 3, ст. 13 Закону України «Про охорону праці», ст. 26 Закону України «Про освіту» І визначає...
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170 iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170 iconПрограма навчання з питань охорони праці посадових осіб План
Основні положення Законів України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку...
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170 iconПоложення про систему управління охороною праці Загальні положення
...
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170 iconПроблема науково-технічної підтримки в единій системі державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці
Стаття надрукована під назвою: «У науково-технічної підтримки державного нагляду слабка наукова складова»
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170 iconПоложення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах І селищах України (кдп-204/12 Україна 193-91, затверджено наказом Мінжилкомунгоспа №135 від 31. 12. 91 г.)

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170 iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності(наказ мону №522 від 07. 11. 2000. зі змінами, внесеними наказом монмолодьспорту України від 30. 11. 2012. №1352 )

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170 iconДержавний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне
Затверджено І введено в дію наказом Держстандарту України від 31 січня 1996 р. №39
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты