Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення icon

Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положенняНазваниеПоложення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення
Дата17.10.2016
Размер
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці

 1. Загальні положення

  1. Це Положення розроблено відповідно до закону України «Про охорону праці», «Про освіту» і поширюється на учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти Черкаського району.
  1. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов’язки керівника та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу (навчально-виховний процес – система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об’єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів тощо)), запобігання травматизму його учасників.
  1. Загальноосвітні заклади освіти у своїй діяльності керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим положенням.
  1. Організація роботи з охорони праці в гімназії покладається на її директора.
  1. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за №231/10511 (далі – Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 р. №304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 р. за №806/12680 (далі – Положення про навчання).
  1. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками навально-виховного процесу в гімназії проводяться відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до положення про навчання. 1. Обов’язки посадових осіб та організації роботи з охорони праці в

  1. Директор:

   1. відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням; не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
   1. відповідно до Типового положення про службу охорони праці створює в гімназії служби охорони праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо підпорядковуються йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці в гімназії;
   1. призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;
   1. призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
   1. створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти приймання;
   1. уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;
   1. щорічно укладає колективний договір, що містить розділ охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечує його виконання;
   1. організовує роботу комісії з перевірки готовності гімназії до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;
   1. забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України, управління освіти Черкаського міськвиконкому, виконання заходів з охорони праці колективного договору, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;
   1. на засіданнях ради гімназії, нарадах керівників структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору, видає накази, розпорядження з цих питань;
   1. організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;
   1. організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

 • з охорони праці – відповідно до Типового положення;

 • з безпеки життєдіяльності – відповідно до цього Положення;
   1. організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:

 • інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 р. №9, зареєстрованого в Мін’юсті України 7 квітня 1998 р. за №226/2666;

 • інструкцій з безпеки (інструкція з безпеки – порядок виконання вимог безпеки навчання і праці для учасників навчально-виховного процесу в гімназії) для учнів відповідно до цього Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;
   1. сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;
   1. контролює забезпечення учасників навчально-виховного процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 р. №170, зареєстрованим у Мін’юсті України 18 листопада 1996 р. за №667/1692;
   1. здійснює контроль за підготовкою трудових учнівських об’єднань щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації;
   1. забезпечує проведення дозиметричного контролю відповідно до чинних нормативних актів з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі;
   1. забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення;
   1. забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;
   1. організовує проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу гімназії відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерствами охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. №45 і зареєстрованого в Мін’юсті 21 червня 1994 р. за №136/345;
   1. організовує з відповідними органами державного нагляду за охороною праці обстеження робочих місць перед виробничою практикою; забезпечує контроль за виконання робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;
   1. здійснює постійний зв'язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;
   1. повідомляє за підлеглістю та Міністерству освіти і науки України протягом доби про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з учнем під час навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті;
   1. організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.
  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи

   1. організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (кабінетів) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;
   1. забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховний процес; контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів тощо;
   1. здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм;
   1. здійснює керівництво постійно діючої технічною комісією з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;
   1. бере участь у підготовці учнівських об’єднань щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку в місцях їх дислокації;
   1. один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників гімназії з охорони праці, безпеки життєдіяльності, входить до складу комісії з перевірки знань;
   1. контролює проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в структурних підрозділах;
   1. забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників гімназії та інструкцій з безпеки для учнів, а також розділів вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстернях тощо;
   1. забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 р. №9, зареєстрованого в Мін’юсті України 7 квітня 1998 р. за №226/2666;
   1. бере участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору;
   1. затверджує погоджені службою охорони праці, безпеки життєдіяльності добові норми зберігання і витрачання сильнодіючих отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів;
   1. контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності;
   1. бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;
   1. відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.
  1. Завідувач кабінетом, майстернею:

   1. несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів тощо;
   1. не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
   1. вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 р. №170, зареєстрованим у Мін’юсті України 18 листопада 1996 р. за №667/1692;
   1. відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, майстернях, спортивному залі тощо;
   1. дозволяє використання обладнання, встановленого в кабінетах, майстернях передбачене чинним типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;
   1. контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики учнів;
   1. проводить інструктажі з охорони праці під час навчального процесу;
   1. проводить або контролює проведення учителем інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий);
   1. бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору;
   1. терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності гімназії про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організовує при потребі надання потерпілому першої долі карської допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
  1. Учитель, класний керівник, вихователь:

   1. несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу;
   1. забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
   1. організовує вивчення учнями правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
   1. проводить інструктажі з учнями:

    1. з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового положення;
    1. з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів;

 • вступний на початку навчального року – з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника;

 • первинний, позаплановий, цільовий інструктажі – з реєстрацією в спеціальному журналі;

 • інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) – з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, практичної роботи тощо;
   1. здійснює контроль за виконанням учнями правил (інструкцій) з безпеки;
   1. проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;
   1. проводить профілактичну роботу серед учнів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об’єктах мережі торгівлі тощо);
   1. терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності гімназії про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем, організовує надання першої долі карської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;
   1. бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що привезли до нещасного випадку.
 1. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час позакласної, позашкільної діяльності
  1. Заступник директора з виховної роботи:

   1. уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення позакласних і позашкільних заходів;
   1. контролює і надає методичну допомогу керівникам клубів, гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій, трудових об’єднань, громадських робіт тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку учнів, запобігання травматизму;
   1. проводить навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності класних керівників, учителів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи;
   1. організовує профілактичну роботу серед учнів з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу;
   1. повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності гімназії про нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу під час проведення позакласних, позашкільних заходів, організовує надання першої долі карської допомоги потерпілим, бере участь у розслідуванні.
  1. Керівник клубу, гуртка, секції, тренер:

   1. забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо;
   1. проводить інструктажі з охорони праці з працівниками та інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями;
   1. не дозволяє працювати учням без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 р. за №667/1692;
   1. терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності гімназії про кожний нещасний випадок, що стався з учнями під час проведення позакласної, позашкільної діяльності, бере участь у їх розслідуванні, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому;
   1. веде профілактичну роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності серед учнів.
 1. Організація роботи з охорони праці під час адміністративно-господарської діяльності в гімназії:
  1. Заступник директор з адміністративно-господарчої роботи:

   1. забезпечує експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, керує будівництвом та ремонтами відповідно до будівельних норм і правил;
   1. забезпечує дотримання вимог правил охорони правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання;
   1. відповідно до чинних нормативно-правових актів забезпечує дотримання санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень, територій;
   1. забезпечує навчальні приміщення, кабінети, господарські і культурно-побутові підрозділи гімназії обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з охорони праці;
   1. забезпечує учнів, працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженими наказом Дернаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 р. №170, зареєстрованим у Мін’юсті України 18 листопада 1996 р. за №667/1692; організовує періодичні випробування діелектричних засобів захисту, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку, дезінфекцію та ремонт спецодягу;
   1. відповідно до чинних нормативно-правових актів організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, аналізи повітря на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрації, радіаційний контроль у приміщеннях гімназії;
   1. організовує з відповідними органами навчання персоналу, що обслуговує електричні установки та інші агрегати і механізми підвищеної небезпеки;
   1. організовує зберігання на складах вибухонебезпечних і отруйних матеріалів, легкозаймистих і горючих рідин, сильнодіючих отрут, обладнання, сировини, матеріалів відповідно до правил і норм охорони праці;
   1. відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 р. №9, зареєстрованого в Мін’юсті України 7 квітня 1998 р. за №226/2666, розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх із службою охорони праці;
   1. проводить інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в адміністративно-господарських підрозділах;
   1. бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;
   1. бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору;
   1. терміново повідомляє керівника і службу охорони праці, безпеки життєдіяльності гімназії про нещасні випадки, що сталися з працівниками адміністративно-господарських підрозділів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим.
  1. Головний бухгалтер:

   1. здійснює контроль за правильною витратою коштів, які виділяються на виконання заходів окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору, забезпечує виконання заходів, що передбачені чинним законодавством з охорони праці;
   1. веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів з охорони праці, готує довідку директору гімназії про фактичну витрату коштів на виконання цих робіт;
   1. організовує передплату періодичних видань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
 1. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності:

  1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями. Інструктажі містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.


  1. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до гімназії учня проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці. за умови чисельності учасників навчально-виховного процесу в гімназії понад 200 вищезазначеними службами проводиться навчання з вихователями, класними керівниками тощо, які в свою чергу інструктують учнів перед початком навчального року. Програма вступного інструктажу розробляється в гімназії на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом директора гімназії.
  1. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.
  1. ^ Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами гімназії, де навчально-виховний процес пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів. Первинний інструктаж проводять вчителі, вихователі, класні керівники, тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з учнями, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.
  1. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі та іншому робочому місці.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.


  1. ^ Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами гімназії.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів, що зберігається в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі тощо.


  1. Цільовий інструктаж проводиться з учнями гімназії у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.Похожие:

Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення iconПоложення про систему управління охороною праці Загальні положення
...
Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення iconПоложення Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ). Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне
Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон
Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого мон україни
Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення
Херсонському державному університеті (надалі – навчальний процес) – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих...
Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення iconПоложення про головну І базову організацію по стандартизації та нормуванню державні будівельні норми україни система стандартизації та нормування в будівництві положення про головну І базову організацію по стандартизації та нормуванню
...
Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення iconПоложення про систему управління охороною праці дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка»
Положення розроблено відповідно до р. 3, ст. 13 Закону України «Про охорону праці», ст. 26 Закону України «Про освіту» І визначає...
Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення iconПрограма навчання з питань охорони праці посадових осіб План
Основні положення Законів України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку...
Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення iconПоложення Закону України „Про охорону праці", „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та взаємозв’язок з іншими Законами України.
Навчання з питань охорони праці працівників Херсонського державного університету
Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення iconПоложення підприємства положення про Студентське наукове товариство Розроблено: Погоджено: Затверджено : Проректор з наукової та організаційної роботи Кузнєцова А. Я
Мета та завдання снт
Положення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення iconПоложення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах №419 від 15. 06. 2006 року є основним навчально-методичними документам з планування навчально-виробничого процесу в птнз
Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты