Програма з навчальної дисципліни \" Фоностилістика та культура мовлення\" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" icon

Програма з навчальної дисципліни " Фоностилістика та культура мовлення" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"НазваниеПрограма з навчальної дисципліни " Фоностилістика та культура мовлення" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дата17.10.2016
Размер
ТипПрограмаРОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

Фоностилістика та культура мовлення”

для студентів ІV курсу інституту мов світу

зі спеціальності “Прикладна лінгвістика”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ

«Фоностилістика та культура мовлення»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.

Предметом курсу є проблеми фоностилістики англійської мови, система фонетично-функціональних одиниць, їхнє інтонаційне оформлення та застосування в процесі комунікації. Дана програма являє собою навчальний комплекс, що систематизує досліджуваний матеріал по фоностилістичним аспектам.^ Курс: Підготовка бакалаврів

Галузь, напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄКTС: 2


Галузь: Філологія

Напрям: 6.030505

Спеціальність: Прикладна лінгвістика

Вибіркова дисципліна

Рік підготовки: 2009


Кількість модулів: 2


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 20 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1

освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Практичні заняття: 16 годин


Змістових модулів: 2
Самостійна робота: 12 годин

Загальна кількість годин: 72
ІНДЗ: 24 годин

Тижневих

годин: 2
Вид контролю: залік (ІХ Семестр)

Кількість годин: 36^ МЕТА

Мета курсу – придбання студентами теоретичних знань з фонетичної системи функціональних стилів та їхнім практичним використанням при комунікації англійською мовою.

ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна «Фоностилістика та культура мовлення» розрахована для студентів IV-го курсу для спеціальної підготовки фахівця-лінгвіста на відділенні «Прикладна лінгвістика» факультету іноземних мов.

Концептуальною та методологічною основою курсу є «вивчення функціональних стилів англійської мови та культури мовлення» – студенти вивчають фонетичну систему функціональних стилів, а також сучасні мовні процеси. Вивчення фоностилістики було і залишається основною частиною процесу формування фахівця-лінгвіста та етично вихованої людини. У сучасному світі культура мовлення займає важливе місце.

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Фоностилістика та культура мовлення» обумовлені методичним процесом «сприйняття – усвідомлення – застосування» знань. Студенти повинні:

- вміти аналізувати особливості інтонаційного оформлення висловлювань в різноманітних стильових типах мовленнєвих реалізаціях (на сегментнім та супрасегментнім рівнях);

- використувати виявлені дистинктивні ознаки у власних мовленнєвих актах;

- вміти вільно аудіювати автентичні тексти з метою отримання усної інформації в залежності від їхнього комунікативного типу та прогнозування подальшою комунікативної поведінки співрозмовників.

Вміння студентів використовувати набуті теоретичні знання в професійному спілкуванні і під час перекладу аудіотекстів різноманітного стильового напряму.

Навички - коректне фонетичне оформлення іншомовних текстів відповідно до стилю комунікації; комунікативної поведінки, врахування й інтерпретація інваріантів просодичного оформлення дискурсу.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

п/пТема

Кількість годин, відведених на:
Всього годин

лекції

Практ. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ1.

Суперсегментні одиниці

5

2

2

1
2.

Компонентний склад англійської інтонації5221
3.

Стилістичне використання інтонації

5

2

2

1
Змістовий модуль IІ
4.

Інформаційний стиль

9

6

2

1
5.

Академічний стиль

6

2

2

2
6.

Публіцистичний стиль

6

2

2

2
7.

Декларативний стиль

6

2

2

2
8.

Розмовний стиль

6

2

2

2


^ МОДУЛЬ IІ

1.

Навчальний проект

24


24
Всього годин:

72

20

16

12

24^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

п/п

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Кількість годин (дата проведення)

МОДУЛЬ I Змістовий модуль I

1. 2. 3.

Лекція № 1 Суперсегментні одиниці Синтагми. Фрази. Фоноабзаци.2 год. (2.09.10)

1. 2. 3.

Лекція № 2 Компонентний склад англійської інтонації Ритмічний компонент Динамічний компонент. Мелодичний компонент.2 год. (9.09.10)


1. 2. 3.

Лекція № 3 Стилістичне використання інтонації Графічне відображення складових інтонації. Функції інтонації. Комунікативна функція інтонації.2 год. (16.09.10)


Змістовий модуль ІI

1. 2. 3.

Лекція № 4 Інформаційний стиль. Функціональні особливості інформаційного стилю. Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики. Семантика інтонації інформаційного стилю.2 год. (23.09.10)
Лекція № 5 Інформаційно-навчальні дескриптивні монологи і діалоги (підготовлені та не підготовлені).
1. 2. 3. 4.

Інформаційно-навчальні дескриптивні тексти в писемному мовленні. Інформаційно-навчальні дескриптивні монологи і діалоги (підготовлені). Інформаційно-навчальні дескриптивні монологи і діалоги (не підготовлені). Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики.2 год. (30.09.10)


1. 2. 3.

Лекція №6 Радіо- та телеповідомлення. Функціональні особливості радіо- та телеповідомлень. Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики. Семантика інтонації.2 год. (7.10.10)


1. 2. 3.

Лекція №7 Академічний стиль. Функціональні особливості академічного стилю. Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики. Семантика інтонації академічного стилю.2 год. (14.10.10)


1. 2. 3.

Лекція №8 Публіцистичний стиль. Функціональні особливості публіцистичного стилю. Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики. Семантика інтонації публіцистичного стилю.2 год. (21.10.10)


1. 2. 3.

Лекція №9 Декларативний стиль. Функціональні особливості декларативного стилю. Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики. Семантика інтонації декларативного стилю.2 год. (28.10.10)


1. 2. 3.

Лекція №10 Розмовний стиль. Функціональні особливості розмовного стилю. Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики. Семантика інтонації розмовного стилю.2 год. (4.11.10)


^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

п/п

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

1. 2.

3.

Практичне заняття №1 Суперсегментні одиниці Синтагми. Фрази. Фоноабзаци.

Слухання, інтонування та читання англомовних текстів2 год. (11.11.10)


1. 2. 3.

Практичне заняття №2 Компонентний склад англійської інтонації Ритмічний компонент Динамічний компонент. Мелодичний компонент.

Слухання, інтонування та читання англомовних текстів2 год. (18.11.10)


1. 2. 3.

Практичне заняття №3 Стилістичне використання інтонації Графічне відображення складових інтонації. Функції інтонації. Комунікативна функція інтонації.

Слухання, інтонування та читання англомовних текстів2 год. (25.11.10)


Змістовий модуль ІІ

1. 2. 3. 4. 5.

Практичне заняття №4 Інваріантність інтонації в інформаційному стилі. Функціональні особливості інформаційного стилю. Інформаційно-навчальні дескриптивні монологи і діалоги (підготовлені та не підготовлені). Радіо- та телеповідомлення. Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики. Семантика інтонації.2 год. (2.12.10)

1. 2. 3.

Практичне заняття №5 Інваріантність інтонації в академічному стилі. Функціональні особливості академічного стилю. Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики. Семантика інтонації академічного стилю.2 год. (9.12.10)

1. 2. 3.

Практичне заняття №6 Інваріантність інтонації в публіцистичному стилі. Функціональні особливості публіцистичного стилю. Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики. Семантика інтонації публіцистичного стилю.2 год. (16.12.10)


1. 2. 3.

Практичне заняття №7 Інваріантність інтонації в декларативному стилі. Функціональні особливості декларативного стилю. Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики. Семантика інтонації декларативного стилю.2 год.

(23.12.10)

1. 2. 3.

Практичне заняття №8 Інваріантність інтонації в розмовному стилі. Функціональні особливості розмовного стилю. Мелодичні, динамічні та темпоральні характеристики. Семантика інтонації розмовного стилю.

2 год.

(30.12.10)
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВп/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин

«Функціональний аспект мовленнєвих звуків»1.

1. З якими методами фонологічного аналізу ви знайомі?

2. Фонетичний склад англійських слів. Чим він відрізняється від фонетичного складу українських слів?

3. Що ви знаєте про альтернативність звуків?

4. Які види наголосу існують?

5. Колу використається «переміщення» наголосу?

6. Що означає термін «просодія». З яких компонентів вона складається?

7. Які стилістичні функції здійснює інтонація?6 год.«Стилістичне використовування інтонації»2.

8. Які інваріанти фоностилістичних характеристик інформаційного стилю ви знаєте?

9. Які інваріанти фоностилістичних характеристик академічного стилю ви знаєте?

10. Які інваріанти фоностилістичних характеристик публіцистичного стилю ви знаєте?

11. Які інваріанти фоностилістичних характеристик декларативного стилю ви знаєте?

12. Які інваріанти фоностилістичних характеристик розмовного стилю ви знаєте?6 год.Всього годин:

12^ МОДУЛЬ ІІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів в практиці використання набутих знань.

ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:

п/п

Теми

Кількість годин

«Звуки мовлення»1.

1. Які стилістичні функції виконують звуки?

2. Що означає «нотація»?

3. Яку структуру має інтонація?

4. Яку семантику мають основні термінальні тони?12 год.«Функціональні стилі інтонації»2.

5. Які стилістичні функція виконує інтонація в висловлюваннях різноманітних комунікативних типів?

6. Наведіть свої приклади різних функціональних стилів у фонозаписі. Проаналізуйте їх фоностилістичні особливості.12 год.


Всього годин:

24Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Фоностилістика та культура мовлення»

Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)

^ Підсумковий контроль

Сума


Змістовий модуль1

Змістовий модуль22515100

20

40

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

5

5

10

5

5

10

10

10^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Лінгвістичні основи перекладу науково-технічних термінів»

^ За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

За шкалою університету (к-ть балів)

А

відмінно

90-100

ВС

добре

75-79задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань, практичне завдання з перекладу науково-технічних термінів в контексті професійних текстів.


^ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі (з перекладу науково-технічних термінів), навчальні посібники, словники.


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Теоретичні питання:

1. Що вивчає фоностилістика? З якими науками вона пов’язана?

2. З якими методами фонологічного аналізу ви знайомі?

3. Які стилістичні функції виконують звуки?

4. Що означає «нотація»?

5. Яку структуру має інтонація?

6. Яку семантику мають основні термінальні тони?

7. Що означає термін «просодія». З яких компонентів вона складається?

8. Які стилістичні функції здійснює інтонація?

9. Особливості інформаційного стилю.

10. Які інваріанти фоностилістичних характеристик інформаційного стилю ви знаєте?

11. Особливості академічного стилю.

12. Які інваріанти фоностилістичних характеристик академічного стилю ви знаєте?

13. Особливості публіцистичного стилю.

14. Які інваріанти фоностилістичних характеристик публіцистичного стилю ви знаєте?

15. Особливості декларативного стилю.

16. Які інваріанти фоностилістичних характеристик декларативного стилю ви знаєте?

17. Особливості розмовного стилю.

18. Які інваріанти фоностилістичних характеристик розмовного стилю ви знаєте?

19. Які стилістичні функція виконує інтонація в висловлюваннях різноманітних комунікативних типів?

20. Диференціація стилів: збіги й розбіжності.

Практичне завдання:

1. Прослухайте аудіо плівку. Визначить стиль кожного уривку. Аргументуйте свою відповідь.

2. Прокоментуйте просодичне оформлення уривків.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 5 курсів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС

^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовкаСтудент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалумає елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький23559FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладачаНезадовільний2134Fстудент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Бровченко Т. А. Фонетика англійської мови (контрастивний аналіз англійської та української вимови) : [підручник] / Т. А. Бровченко, Т. М. Корольова. – [2-ге вид., переробл. та доп.] – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 300 с.

2. Давыдов М.В., Малюга Е.Н. Интонация коммуникативных типов предложений в английском языке. – М.: Дело и сервис, 2002. – 224 с.

4. Дворжецька М.П. та ін. Фонетика англійської мови. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 208 с.

5. Корунец И.В. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnitsa: Nova knyga, 2004. – 464 p.

6. Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика современного английского языка. – М.: Менеджер, 2005. – 336 с.

    7. Соколова М. А. Теоретическая фонетика английского язика : [учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков] / М. А. Соколова, К. П. Гинтовт, И. С Тихонова, Р. М Тихонова. - М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 286 с.

    8. Языки и проблемы языковой вариативности // Под. общ. ред. Ярцевой В.Н. – М.: Наука, 1990. – 214с.Похожие:

Програма з навчальної дисципліни \" Фоностилістика та культура мовлення\" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconПрограма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним...
Програма з навчальної дисципліни \" Фоностилістика та культура мовлення\" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconПрограма з навчальної дисципліни «Стилістика перекладу» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є склад стилістичної системи сучасної англійської мови, система зображувальних та виразових засобів мовлення, їх...
Програма з навчальної дисципліни \" Фоностилістика та культура мовлення\" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
...
Програма з навчальної дисципліни \" Фоностилістика та культура мовлення\" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0201- «Культура», для спеціальності
...
Програма з навчальної дисципліни \" Фоностилістика та культура мовлення\" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Морфологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю...
Програма з навчальної дисципліни \" Фоностилістика та культура мовлення\" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю...
Програма з навчальної дисципліни \" Фоностилістика та культура мовлення\" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма навчальної дисципліни психологія реклами в змі напряму підготовки: 030201 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030301 “Журналістика”: Львів, 2010
Програма з навчальної дисципліни \" Фоностилістика та культура мовлення\" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 1 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Програма з навчальної дисципліни \" Фоностилістика та культура мовлення\" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Програма з навчальної дисципліни \" Фоностилістика та культура мовлення\" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма навчальної дисципліни сучасні форми держави для спеціальності «політологія» 0301041)
Сучасні форми держави. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету.,...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты