Протокол №1 від 30 серпня 2012 р icon

Протокол №1 від 30 серпня 2012 рНазваниеПротокол №1 від 30 серпня 2012 р
Дата17.10.2016
Размер
ТипПротокол

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичному засіданні

кафедри пропедевтики дитячих хвороб

(протокол № 1 від 30 серпня 2012 р.)


Тематично-календарний план практичних занять елективного курсу

«Сучасні методи генетичної діагностики» для студентів ІІІ курсу медичного факультету на кафедрі пропедевтики педіатрії на осінній семестр 2012-2013 навчального року

(початок занять: 03.09.12, кінець занять: 27.01.13, тривалість заняття: 2 год, кількість годин: 30)

№ п/п

Тема

Понеділок

Четвер

П’ятниця

IV пара – 9а

IV пара – 10а

ІІІ пара – 21, 3а

IV пара – 7а

^ Змістовий модуль 1. Клініко-генеалогічний аналіз в лікарській практиці.

1.

Клініко-генеалогічний метод діагностики природженої та спадкової патології.

03.09

06.09

07.09

2.

Використання клініко-генеалогічного аналізу для диференційного діагнозу спадкової патології.

10.09

13.09

14.09

Змістовий модуль 2. Цитогенетичні методи діагностики природженої та спадкової патології

3.

Цитогенетичні методи дослідження в клініці.

17.09

20.09

21.09

4.

Хромосомні аномалії (числові, структурні).

24.09

27.09

28.09

5.

Хромосомний поліморфізм, хромосомна нестабільність, гонадний мозаїцизм, однобатьківська дисомія.

01.10

04.10

05.10

Змістовий модуль 3. Біохімічні методи діагностики природженої та спадкової патології.

6.

Діагностика спадкових хвороб обміну речовин.

08.10

11.10

12.10

7.

Масові скринуючі програми в ранній діагностиці спадкової патології.

15.10

18.10

19.10

8.

Програми селективного скринінгу в діагностиці СХО.

22.10

25.10

26.10

Змістовий модуль 4.Молекулярно-генетичні методи діагностики спадкової патології.

9.

Сучасні методи ДНК-діагностики спадкової патології

29.10

01.11

02.11

10.

ДНК-діагностика моногенних та інфекційних захворювань

05.11

08.11

09.11

Змістовий модуль 5. Пренатальна діагностика природженої та спадкової патології.

11.

Методи пренатальної діагностики.

12.11

15.11

16.11

12.

Пренатальна ультразвукова діагностика природжених вад розвитку

19.11

22.11

23.11

13.

Інвазивні методи пренатальної діагностики

26.11

29.11

30.11

14.

Лабораторні методи пренатальної діагностики.

03.12

06.12

07.12

15.

Підсумковий контроль засвоєння модуля

10.12

13.12

14.12


Завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб

професор ______________________________ Гнатейко О.З.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичному засіданні

кафедри пропедевтики дитячих хвороб

(протокол № 1 від 30 серпня 2012 р.)


^ Види самостійної роботи студентів (СРС) до модулю елективного курсу

«Сучасні методи генетичної діагностики» та її контроль.


№ п/п

Тема

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять

24

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


Будова і функції хромосом.

2

Підсумковий контроль засвоєння модуля
Структура та функції ДНК

2

Підсумковий контроль засвоєння модуля

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля

2

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

30

Завідувач кафедри

пропедевтики дитячих хвороб

професор __________________________ Гнатейко О.З.


Форми контролю ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ (курс за вибором)

Сучасні методи генетичної діагностики”

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми. На кожному практичному занятті студент відповідає на стандартизовані питання за темою практичного заняття, знання яких необхідно для розуміння поточної теми; демонструє знання і вміння практичних навичок відповідно до теми практичного заняття.

На кожному практичному занятті знання студента оцінюється за чотирибальною системою («5», «4», «3», «2») згідно з критеріями оцінювання поточної діяльності студента. Отримані оцінки конвертуються у відповідні бали.

^ В програмі застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:

Традиційна оцінка

Конвертація у бали

Модуль 1 «Сучасні методи генетичної діагностики» 15 занять, в т.ч. ПМК

«5»

13

«4»

11

«3»

8

«2»

0

^ Максимально кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля , дорівнює 195 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5» на кожному практичному занятті, включно з останнім, що відповідає підсумковому модульному контролю, на кількість практичних занять у модулі (13 х 15 = 195).

^ Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для допуску до його складання, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3» на кожному занятті, включно з останнім, що відповідає підсумковому модульному контролю, на кількість практичних занять у модулі (8 х 15 = 120).

^ Оцінювання самостійної роботи студента

Матеріал для самостійної роботи студентів, який передбачений в темі практичного заняття одночасно із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться на самостійне опрацювання і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюються під час підсумкового модульного контролю.

^ Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення усіх тем модуля на останньому практичному занятті. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали усі види робіт, передбачені навчальною програмою, відпрацювали усі навчальні заняття.

^ Методика та засоби стандартизованого оцінювання при складанні модульного контролю

Регламент проведення підсумкового модульного контролю

Підсумковий модульний контроль складається із таких етапів:

  • І етап – письмова відповідь на питання. Студент відповідає на пакет питань. Кожен пакет містить 2 питання.

  • ІІ етап – письмове вирішення типової ситуаційної задачі. Студент отримує типову ситуаційну задачу у кількості 1, на питання до яких повинен відповісти письмово.

  • ІІІ етап – перевірка практичних навичок.

^ ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Письмовий контроль

Демонстрація практичних навичок

Питання

Ситуаційна задача

1

2«5» - 3 бали

«5» - 3 бали

«5» - 5 бали

«5» - 5 бали

«4» - 2 балів

«4» - 2 балів

«4» - 4 балів

«4» - 4 балів

«3» - 1 балів

«3» - 1 балів

«3» - 3 балів

«3» - 3 балів

«2» - 0 балів

«2» - 0 балів

«2» - 0 балів

«2» - 0 балів

Отримані протягом заняття бали складаються: бали, отримані демонстрацію виконання практичної навички + бали, отримані за вирішення ситуаційної задачі + бали, отримані за відповідь на два теоретичні питання. Перерахунок оцінок з багатобальної шкали здійснюється наступним чином:

13 – 16 балів – оцінка «відмінно»

9 – 12 балів – оцінка «добре»

5 – 8 балів – оцінка «задовільно»

0 – 4 бал – оцінка «незадовільно»

Традиційні оцінки конвертуються у бали згідно з тією ж системою конвертації, що застосовується на всіх практичних заняттях модулю.

В кінці вивчення дисципліни (курс за вибором) студенту виставляється залік при умові виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 120 балів (включно з підсумковим модульним контролем). Модуль зараховано – студент набрав 120 і більше балів. Модуль не зараховано – студент набрав менше 120 балів.

Кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю вираховується як сума балів за поточну навчальну діяльність, в т.ч. і балів за підсумковий модульний контроль.


Завідувач кафедри

пропедевтики дитячих хвороб, професор ________________________ Гнатейко О.З.Похожие:

Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №1 від 30 серпня 2012 р
Загальна характеристика моногенної патології. Клініка і генетика окремих форм моногенних хвороб
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №1 від 30 серпня 2012 р
Модуль Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №3 від 03. 09. 2012 р
Особливості організації навчального процесу з біології у 2012-2013 навчальному році
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №3 від 03. 09. 2012 р
Особливості організації навчального процесу з географії у 2012-2013 навчальному році
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №3 від 03. 09. 2012 р
Використання інформаційних технологій для формування економічних компетенцій школярів
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол №3 від 03. 09. 2012 р
Використання інноваційних технологій як шлях реалізації компетентнісного підходу на уроках біології та хімії
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconНаказ №05 Про затвердження положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста
Міністерством освіти і науки України від 30. 08. 2002 №1/9-392, на підставі рішення міської науково-методичної ради від 25. 01. 2012...
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconМетодичні рекомендації з виконання контрольних робіт Інтелектуальна власність
Затверджено на засіданні кафедри основ права. Протокол № від 2012 р
Протокол №1 від 30 серпня 2012 р iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Господарський кодекс України від 16. 01. 2003 р. 3436-іv. Із змінами та доповненнями
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты