Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р icon

Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н рНазваниеПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р
Дата17.10.2016
Размер
ТипСправочники, творчество


Наказ № 995-Д від 05.12.2012 року


Про затвердження тематики

випускних робіт на денній

формі навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр»

на 2012-2013 н. р


На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)


НАКАЗУЮ:


І. Затвердити тематику випускних робіт, наукових керівників, рецензентів та виконавців на 2012-2013 навчальний рік на денній формі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»^

Тема роботи

Виконавець

Науковий керівник

Рецензенти

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

Галузь знань: 0301. Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 8.03010201. Психологія

1.

Особливості переживання закоханості в струк-турі смисложиттєвих орієнтацій молоді

Вельмушкіна М.

доцент

Соколова В.Ф.

доцент

Казаннікова О.В.

2.

Гендерні особливості трансформації архетипів особистості

Кирик О.

доцент Тавровецька Н.І.

доцент

Блинова О.Є.

3.

Особливості реагування чоловіків та жінок в ситуаціях зради

Фаніна Є.

доцент

Шебанова В.І.

доцент

Чарнецька Р.Т.


Спеціальність 8.010105. Соціальна педагогікаСистема соціальної роботи у сфері здоров’я

Андрієць Ю.

доцент

Федорова О.В.

доцент

Панченко О.В.Навчально-методич-ний комплекс «Соціально-педагогічна профілактика правопорушень»: Теоретико-методичне забезпечення

Волошина В.

доцент

Панченко О.В.

професор

Федяєва В.Л.Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику

Рудичик О.

доцент

Коршун Т.В.

доцент

Панченко О.В.Навчально – методич-ний комплекс «Організація правово-го виховання в освітніх закладах»: теоретико – методич-не забезпечення

Щоголь Ю.

доцент

Гуріч В.О.

доцент

Панченко О.В.Профілактика підліткового вандалізму

Юхимець Т.

доцент

Степанова О.А.

доцент

Панченко О.В.Соціально-педагогічні умови профілактики вікової кризи підлітків.

Петрова О.

доцент

Панченко О.В.

доцент

Байша К.М.

Спеціальність 8.13010201. Соціальна роботаСоціальний портрет потенційних спожива-чів послуг соціальної служби у ВНЗ

Бєляєв А.

професор Шапошникова І.В.

доцент

Чермошенцева Н.М.Навчально-методич-ний комплекс «Новіт-ні досягнення соціальної роботи теоретико-методичне забезпечення»

Гречана Я.

доцент

Коршун Т.В.

професор

Федяєва В.Л.Структурування соціально-дияконіч-ного служіння (на прикладі діяльності церковних благодій-них організацій)

Діденко І.

доцент

Коршун Т.В.

доцент

Панченко О.В.Інноваційні підходи до державно – конфесійної взаємодії в соціальній роботі

Дмитрієв С.

доцент

Коршун Т.В.

доцент

Панченко О.В.Навчально-методичний комплекс «Соціальна профілактика правопорушень: теоретико-методичне забезпечення»

Зарецька В.

доцент

Коршун Т.В.

доцент

Панченко О.В.Актуальні напрями соціальної роботи з молоддю у вищих навчальних закладах України : Соціокультурний контекст.

Кізім Л.

професор Шапошникова І.В.

доцент

Чермошенцева Н.М.Соціально – педагогічна підтримка студентів в адаптації до вимог професійного самовизначення фахівців із соціальної роботи

Мануйленко І.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Чермошенцева Н.М.Традиційні і інноваційні підходи до раннього виявлення функціонально неспроможних сімей

Обушна О.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Чермошенцева Н.М.Система соціальної роботи у сфері здоров’я

Скрипниченко К.

доцент

Бондаренко О.Г.

доцент

Панченко О.В.Діяльнісний підхід до ре соціалізації безпритульних дітей

Слюсар Г.

доцент

Бондаренко О.Г.

доцент

Чермошенцева Н.М.Порівняльний аналіз моделей соціальної роботи з сім’єю в США та Великобританії

Федіна О.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Чермошенцева Н.М.Система соціальної роботи у сфері здоров’я

Якименко О.

доцент

Федорова О.В.

доцент

Панченко О.В.

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Спеціальність 8.03010201. ПсихологіяВплив арттерапевтичних заходів на функціонування захисних механізмів особистості

Крамаренко Л.

доцент

Савченко О.В.

доцент Шебанова С.Г.Вікові особливості психологічного здоров’я осіб з різним типом особистісної ідентичності

Кузінкова О.

професор

Блинова О.Є.

доцент

Тавровецька Н.І.Особливості використання невербальних засобів спілкування та їх оцінки у відеоматеріалах передвиборчої агітації

Потоцька Ю.

професор

Блинова О.Є.

доцент Шебанова В.І.Динаміка розвитку емоційно-вольової сфери на заняттях йогою

Солдатова М.

доцент

Александрова О.Г.

доцент Соколова В.Ф.Психологічний портрет педагога інклюзивної освіти

Соломеннікова М.

доцент

Александрова О.Г.

доцент

Тавровецька Н.І.Корекція тривожності у молодших школярів за допомогою методу арт-терапії

Фадєєва К.

професор

Блинова О.Є.

доцент Шебанова С.Г.

^ Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність 8.010103 ПМСО.ІсторіяПроблеми оєвропейської інтеграції в зовнішній політиці США (1945 р. – початок ХXІ ст.)

Костенко А.

доцент

Андрєєва С.С.

доцент

Савенок Л.А.Реконструкція економічного життя населення Білозерського поселення

(за археологічними джерелами)

Акулич О.

доцент

Билкова В.П.

професор

Водотика С.Г.«Лікургів космос» та причини його розкладу

Зелена К.

доцент

Билкова В.П.

доцент

Цибуленко Л.О.Журнал «Крокодил»: історія видання та особливості відображення на його шпальтах радянської дійсності

Лохань О.

доцент

Михайленко Г.М.

доцент

Цибуленко Л.О.Зовнішня політика Богдана Хмельницького в історичному джерелознавстві: європейський вектор

Дігтерова В.

доцент

Коник О.О.

доцент

Павленко В.Я.Звинувачення в контрреволюційній діяльності громадян СРСР єврейської національності в 20-80 роках ХХ століття (за матеріалами ДАХО)

Сєдін О.

доцент

Чермошенцева Н.

доцент

авенок Л.А.

Галузь знань: 0203. Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 8.02030201. ІсторіяПостать Беккера: образ особистості та внесок у розвиток Херсона

Салазкіна К.

доцент

Цибуленко Л.О.

професор Шапошникова І.В.Історико - географічні аспекти внутрішньої та зовнішньої політики Чернігівсь-кого князівства (1024 – 1240 рр.)

Білий С.

доцент

Цибуленко Л.О.

професор

Дмитренко Т.О.Православна церква Півдня України в умовах державної політики націоналізації у 20-ті рр. ХХ ст. (за матеріалами Херсонщини)

Ясинецька Л.

доцент

Цибуленко Л.О.

професор

Дмитренко Т.О.Актуальні проблеми формування Національного архівного фонду України (1991-2012): історичний аспект (на базі державного архіву Херсонської області)

Карпенко Ю.

професор

Водотика С.Г.

професор Шапошникова І.ВВнесок Херсонщини в розвиток аграрної сфери Казахстану (50-60 роки ХХ ст.)

Донець А.

доцент

Павленко В.Я.

професор Дмитренко Т.О.Народні рухи в Україні у ХVІІІ ст.

Новгородський Д.

доцент

Павленко В.Я.

професор Шапошникова І.ВУкраїнський геополітичний чинник плану «Барбаросса»

Муляров Т.

доцент

Батенко Г.В.

професор Шапошникова І.ВПолітика радянської влади щодо української православної церкви в 20-40 роки ХХ ст.

Коновалова С.

професор

Сусоров В.Д.

професор

Дмитренко Т.О.

^ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Спеціальність 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

1.

Управління матеріальними ресурсами підприємства: сучасний стан і перспективи розвитку

Берьозкін П.

професор

Мохненко А.С.

професор

Шапошников К.С.

2.

Шляхи удоскона-лення організації оплати праці на підприємстві

Скрипник А.

професор

Мохненко А.С.

доцент

Демченко О.Г.

3.

Удосконалення організації процесу управління персона-лом на підприємстві зорієнтованому на зєд

Лаухін О.

професор

Мохненко А.С.

професор

Шапошников К.С.

4.

Сучасні особливості управління фінан-совими ресурсами підприємства

Мерзлий К.

професор

Мохненко А.С.

доцент

Демченко О.Г.

5.

Конкурентоспроможність господарюючого суб'єкта та його продукції на внутрішньому ринку

Сикилинда Т.

доцент

Ковальов В.В.

професор

Шапошников К.С.

6.

Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ВАТ "Херсонський хлібокомбінат")

Сокольник В.

доцент

Соловйова Н.І.

доцент

Демченко О.Г.

7.

Управління маркетинговою товарною політикою підприємства (на прикладі ЗАТ "Чорнобаївське")

Базванова О.

доцент

Соловйова Н.І.

професор

Шапошников К.С.

^ Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Спеціальність 8.03050101 Економічна теоріяЗначення інноваційних процесів у період становлення постіндустріальної економіки України

Зубко М.

доцент

Станкевич Ю.Ю.

доцент

Євтухова С.ММісце соціальної відповідальності у розвитку державного сектору національної економіки

Горбишен К.

доцент

Станкевич Ю.Ю.

професор

Шапошников К.С.Інтелектуальний та людський капітал як детермінанти становлення економіки знань

Желєзна Г.

доцент

Станкевич Ю.Ю.

професор

Тюхтенко Н.А.Сучасний стан та проблеми антимонопольного регулювання в Україні

Паршин С.

доцент

Демченко О.Г.

доцент

Ковальов В.В.Сучасні тенденції та проблеми інноваційного розвитку економіки України

Смирнов С.

доцент

Демченко О.Г.

професор

Шапошников К.С.Специфіка функціонування банківської системи України в умовах трансформаційних процесів

Рожук Я.

доцент

Михайлова В.О.

доцент

Соловйова Н.І.Економічні аспекти становлення системи соціального забезпечення України

Томілін А.

професор

Тюхтенко Н.А.

професор

Мохненко А.С.Соціально-економічний аналіз ринку праці та зайнятості населення в Україні

Піталова М.

доцент

Євтухова С.М.

доцент

Демченко О.Г.Інвестиційна привабливість країни: фактори формування та перспективи розвитку

Ніколаєва Ю.

доцент

Євтухова С.М

доцент

Ковальов В.В.

^ ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДОЗНАВСТВА, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ І ТУРИЗМУ

Галузь знань: 0401. Природничі науки

Спеціальність: 8.01010501. Корекційна освіта.Олігофернопедагогіка, логопедіяПрофесійне визначення школярів у системі трудової підготовки допоміжної школи

Конопльова Л.

доцент

Товстоган В.С.

доцент

Щербина Т.І.Підготовка дітей логопатів дошкільного віку до оволо-діння писемним мовленням

Малишева Д.

доцент

Товстоган В.С.

доцент

Гайдай М.І.Розвиток ігрової діяльності старших дошкільників з психофізичними вадами

Деревінська Т.

доцент

Полещук С.В.

доцент

Гасюк О.М.Вдосконалення продуктивної діяльності у дітей старшого дошкільного віку з психофізичними вадами

Осипенко Т.

доцент

Полещук С.В.

доцент

Гасюк О.М.Розвиток творчої уяви розумово відсталих школярів, як засіб корекції пізнавальної сфери

Крисько О.

доцент

Лаврикова О.В.

доцент

Щербина Т.І.Подолання педагогічної занедбаності у дітей з вадами інтелекту

Герус Н.

доцент

Яковлева С.Д.

доцент

Гайдай М.І.Методика корекції оптичної дисграфії у дітей молодшого шкільного віку

Березньова І.


доцент

Щербина Т.І.

доцент

Глущенко І.І.Методичні засади формування пізнавальної сфери у учнів з різним рівнем сформованості психічних функцій засобами точних дисциплін

Лисенко Т.


доцент

Щербина Т.І.

доцент

Товстоган В.С.Особливості функціонування серцево-судинної системи в учнів з набутими зоровими порушеннями

Шленськова Д.


доцент

Щербина Т.І.

доцент

Яковлева С.Д.

^ Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 8.04010101 Хімія*

1.

Розробка композицій для надання вогнезахисних властивостей волокнистим матеріалам

Фурдак С.

професор

Близнюк В.М.

професор

Єзіков В.І.

2.

Синтез та дослідження біологічної активності аналогів спірокарбону на основі ароматичних альдегідів

Камінський В.

доцент

Речицький О.Н.

доцент

Шевряков М.В.

3.

Синтез та дослідження біологічної активності похідних 1,4-дигідропіридину на основі терефталевого альдегіду

Щербіна А.

доцент

Речицький О.Н.

доцент

Пилипчук Л.Л.

4.

Синтез та дослідження біологічної активності 4-(2-трифлуорометилфеніл)1,4-дигідропіридину та його похідних

Лисак Ю.

професор

Єзіков В.І.

доцент

Попович Т.А.

^ ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Напрям підготовки 8.01020101 Фізичне виховання*

1.

Методика навчання старшокласників на уроках фізичної культури за варіативним модулем «Баскетбол»

Булюк І.

професор Кедровський Б.Г.

доцент

Степанюк С.І.

2.

Профілактика травматизму під час уроку волейболу

Зекіряєв Р.

доцент

Возний С.С.

доцент

Стрикаленко Є.А.

3.

Аналіз рівня розвитку силової витривалості в учнів середнього шкільного віку.

Карагодін А.

професор

Євгеньєва Л.Я.

доцент

Харченко-Баранецька Л.Л.

4.

Комплексний підхід у корекції вад зору дошкільнят засобами фізичного виховання.

Коротун Ю.

доцент

Маляренко І.В.

доцент

Голяка С.К.

5.

Спортивно-масові заходи в формуванні особистості школярів

Краснова А.

доцент

Стрикаленко Є.А.

доцент

Маляренко І.В.

6.

Шляхи підвищення вольових якостей у легкоатлетів-стрибунів у висоту

Кувардіна Г.

доцент

Шалар О.Г.

доцент

Маляренко І.В.

7.

Комплексна реабілітація дітей Чорнобильської зони засобами туристсько-краєзнавчої діяльності в закладах санаторно-курортного типу.

Митрофанова Г.

доцент

Маляренко І.В.

доцент

Возний С.С.

8.

Допоміжне обладнання, як засіб підвищення підготовленості футболістів

Михайлов М.

доцент Стрикаленко Є.А.

доцент

Степанюк С.І.

9.

Інноваційні методи навчання елементам техніки гри у футбол на уроках в ЗОШ

Нагорний Д.

професор Кедровський Б.Г.

доцент

Маляренко І.В.

10.

Взаємовідношення як аспект психологічного клімату жіночої футбольної команди

Норик А.

доцент

Шалар О.Г.

доцент

Маляренко І.В.

11.

Модельні характеристики психофізіологічної підготовленості веслярів-академістів
^
Піпаєва Н.

доцент

Шалар О.Г.

доцент

Маляренко І.В.

12.

Психологічна сумісність як фактор успішності у досягненні високих результатів в екстремальних видах спорту.

Шупер М.

доцент

Грабовський Ю.А.

доцент

Голяка С.К.

13.

Формування професійної компетентності вчителя фізичної культури.

Яцюк О.

професор

Барбіна Є.С.

доцент

Шалар О.В.

^ ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Спеціальність Галузь знань 0101 Педагогічні науки

Спеціальність 8.01010201 Початкова освітаМетодика формування лексичних навичок під час підготовки майбутніх учителів початкової школи

Бєлан Ю.

доцент

Валуєва І.В.

доцент

Саган О.В.Формування навичок педагогічної техніки майбутніх учителів початкової школи

Бігун М.

доцент

Денисенко В.В.

доцент

Саган О.В.Підготовка майбутніх вчителів до організації комп’ютерно-орієнтованого середовища початкової школи

Бородашкін С.

доцент

Денисенко В.В.

доцент

Нагрибельна І.А.Професійна діяльність майбутніх учителів початкової школи з формування і розвитку навичок синтаксису

Войташенко Г.

доцент

Покорна Л.М.

доцент

Казаннікова О.В.Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання української мови засобом самостійної роботи (розділ «Методика навчання грамоти»)

Гринько О.

доцент

Нагрибельна І.А.

доцент

Голінська Т.М.Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації різних видів читання

Джалова М.

доцент

Покорна Л.М.

професор Андрієвський Б.М.Підготовка майбутніх вчителів до розвитку критичного мислення школярів на уроках природознавства

Єфімчук Н.С.

доцент

Борисенко Н.М.

професор

Пєтухова Л.Є.Формирование готовности будущего учителя младших классов к работе в школах с русским языком обучения

Ларцова В.

старший викладач,

кандидат педагогічних наук

Мельничук Ю.Ю.

доцент

Пермінова Л.А.Забезпечення мовної освіти майбутнього вчителя початкової школи у процесі вивчення іменних форм

Лісова Н.

старший викладач,

кандидат філологічних наук

Мироненко О.В.

доцент

Полєвікова О.Б.Самостійна робота майбутніх учителів початкової школи під час опрацювання розділу «Методика розвитку зв’язного мовлення»

Маршалік Ю.

доцент

Нагрибельна І.А.

доцент

Манько Н.В.Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутнього викладача ВНЗ засобами природничо-математичних дисциплін

Музюкіна М.

доцент

Саган О.В.

професор

Пєтухова Л.Є.Функціонально-стилістичний підхід у вивченні сучасної української мови з практикумом майбутніми вчителями початкової школи

Мусієнко К.

доцент

Сугейко Л.Г.

доцент

Казаннікова О.В.Підготовка майбутнього вчителя початкової школи

до реалізації ідей розвивального навчання

Назарчук Т.

доцент

Гриценко І.В.

професор

Петухова Л.Є.Організаційно-педагогічні умови реалізації системи розвивального навчання у вищій школі

Нога О.

професор

Андрієвський Б.М

доцент

Саган О.В.Рольові функції викладача, студента та інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища і умовах трисуб’єктних відносин

Підкамінна Н.

професор

Петухова Л.Є.

професор

Співаковський О.Є.Спонукання студентів до активного учіння як рольова функція викладача

Прилєпська С.

професор

Петухова Л.Є.

доцент

Борисенко Н.М.Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи

Романова К.

доцент

Борисенко Н.М.

професор

Пєтухова Л.Є.Підготовка викладачів ВНЗ до ознайомлення студентів з методикою розв’язування творчих задач у початковій школі

Шапран І.О.

старший викладач,

кандидат педагогічних наук

Цись В.В.

доцент

Полєвікова О.Б.Педагогічно доцільні взаємовідносини викладачів ВНЗ різних рівнів креативності (продуктивності)

Яцушко І.

доцент

Якобчук А.Р.

викладач, кандидат педагогічних наук Коткова В.В.

^ Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність 8.01010101 Дошкільна освіта

1.

Організація зворотнього зв’язку в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища вищої школи

Гаврилюк Т.

професор

Петухова Л.Є.

доцент

Саган О.В.

2.

Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до організації мовленнєво-ігрової діяльності дітей.

Головай О.

доцент

Полєвікова О.Б.

доцент

Манько Н.В.

3.

Аксіологічні засади етнокультурної освіти майбутніх викладачів

Грудова Г.

доцент

Пермінова Л.А.

професор

Пєтухова Л.Є.

4.

Підготовка майбутнього вихователя до реалізації індивідуального підходу в педагогічному процесі

Данилюк Т.

доцент

Гриценко І.В.

професор

Петухова Л.Є.

5.

Навчально-професійна мотивація як показник психологічної готовності студентів до педагогічної діяльності

Дехніч О.

доцент

Казаннікова О.В.

доцент

Голінська Т.М.

6.

Підготовка викладачів напряму «Дошкільна освіта» до формування у студентів професійних умінь розвитку мовленнєвої функції дітей раннього віку


Завірюха Т.

доцент

Манько Н.В.

доцент

Сугейко Л.Г.

7.

Підготовка майбутніх вихователів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з навчання дітей іноземних мов

Ізуіта Ю.

доцент

Віттенберг К.Ю.

доцент

Покорна Л.М.

8.

Розвиток рефлексії майбутнього педагога ВНЗ

Клювак В.

доцент

Казаннікова О.В.

професор

Андрієвський Б.М.

9.

Вплив індивідуального стилю на ефективність професійної діяльності педагога ВНЗ

Московенко Н.

доцент

Казаннікова О.В.

доцент Саган О.В.

10.

Специфіка підготовки майбутніх вихователів ДНЗ у Херсонському державному університеті (історико-логічний аспект)

Рибась А.

доцент

Полєвікова О.Б.

професор Андрієвський Б.М.

^ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність 8.02030302 Мова і література (англійська)*Похожие:

Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПро затвердження уточнень тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у 2012-2013 н р
На підставі рішення вченої ради університету (протокол №7 від 18 лютого 2013 р.) та рапортів деканів факультетів
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПро затвердження уточнень тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у 2012-2013 н р
На підставі рішення вченої ради університету (протокол №7 від 18 лютого 2013 р.) та рапортів деканів факультетів
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconРозпорядження №276 від 07. 11. 2012 р. Про затвердження тематики, виконавців та наукових керівників з курсових робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
Затвердити тематику, виконавців та наукових керівників з курсових робіт з педагогіки та психології студентів денної форми навчання...
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (2 курс)
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс)
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0502 «Автоматика та управління»
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconРапорт прошу затвердити тематику випускних робіт, виконавців, наукових керівників, рецензентів факультету дошкільної та початкової освіти на 2012-2013 навчальний рік денної форми навчання: Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр ”
Прошу затвердити тематику випускних робіт, виконавців, наукових керівників, рецензентів факультету дошкільної та початкової освіти...
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconРапорт прошу затвердити тематику випускних робіт, виконавців, наукових керівників, рецензентів факультету дошкільної та початкової освіти на 2012-2013 навчальний рік заочної форми навчання: Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр ”
Прошу затвердити тематику випускних робіт, виконавців, наукових керівників, рецензентів факультету дошкільної та початкової освіти...
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconРапорт прошу затвердити тематику випускних робіт, виконавців, наукових керівників, рецензентів факультету дошкільної та початкової освіти на 2012-2013 навчальний рік заочної форми навчання: Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр ”
Прошу затвердити тематику випускних робіт, виконавців, наукових керівників, рецензентів факультету дошкільної та початкової освіти...
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" Шифр документа смя нау 07. 02. 04 − 01 − 2013
«Літаки І вертольоти» – це нормативний документ, який розроблено фаховою атестаційною комісією Аерокосмічного інституту (далі – Комісія)...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты