Діловодство ● Документна лінгвістика icon

Діловодство ● Документна лінгвістикаНазваниеДіловодство ● Документна лінгвістика
Дата17.10.2016
Размер
ТипКнига

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»


Документознавство

Діловодство

Документна лінгвістика

Науково-технічна термінологія

Управління та організація баз даних

Основні засади інформаційних технологій


Програми дисциплін


Документознавство


Документ як система

Сутність поняття «документ». Документ як частина системи соціальних комунікацій. Характеристика документа як системного об’єкта. Властивості документа. Ознаки документа. Функції документа. Інформаційний складник документа. Матеріальний (фізичний) складник документа. Структура документа. Основні поняття процесу документування.


Соціальна документно-комунікаційна система

Документа комунікація як підсистема соціальної комунікації. Підсистеми документної комунікаційної системи. Сукупності документів. Документна діяльність. Документний фонд.


Класифікація документів

Класифікація документів як теоретичний напрям документознавства. Класифікація за інформаційним складником документа. Класифікація за матеріальним складником документа. Типологічна класифікація документів.


Видання як вид документа

Класифікація і типологізація видань. Характеристика офіційних, наукових, науково-популярних, виробничих, навчальних, довідкових, інформаційних, рекламних, літературно-художніх видань.


Книга як основний вид видань

Винайдення та поширення книгодрукування в Європі. Книгодрукування в Україні. Документ як артефакт. Книга як різновид документа.


Патентний і нормативний документ

Патентний документ. Нормативний документ із стандартизації.


Періодичне і продовжуване видання

Загальна характеристика періодичного і продовжуваного видання.


Діловий документ

Класифікація ділових документів. Реквізити і оформлення ділового документа.


Документи на новітніх носіях інформації

Загальна характеристика документів.на новітніх носіях інформації.Магнітний документ. Оптичний документ. Голографічний документ.

Література

1. Комова М.В. Документознавство : навч. посіб. / М.В. Комова. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 294 с.

2. Кулешов С.Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов. – К. : УДНДІАСД ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2000. – 162 с.

3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учеб. / Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : т-во «Знання» КОО, 2007. – 460 с.

4. Палеха Ю.И. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю.И. Палеха, Н.О. Леміш. – К. : Ліра, 2008. – 395с.


Діловодство


Діловодство як діяльність з питань документування

та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності

Значення діловодства для забезпечення ефективності та вдосконалення управлінської діяльності. Діловодство – функція управлінської діяльності. Класифікація діловодств. Управлінська інформація, її ознаки. Документ як матеріальний об’єкт з управлінською інформацією. Класифікація офіційно-ділових документів. З історії документування ділових офіційно-документів в Україні.


Єдина державна система діловодства

Єдина державна система діловодства як засіб вдосконалення управлінської діяльності. Уніфікована система ОРД, загальні положення. Документи УСОРД. Методичне забезпечення ЄДСД.

^

Організація документообігу


Документобіг як рух потоків управлінської документації. Приймання вхідних документів. Попередній розгляд документів. Реєстрація документів, загальні положення. Реєстрація вхідних, вихідних і внутрішніх документів. Форми реєстрації документів. Комп’ютеризована реєстрація документів. Розгляд документів керівниками закладів та структурних підрозділів. Порядок оброблення та надсилання вихідних документів.


Документування управлінської діяльності

Документування управлінської діяльності як сукупність процесів фіксації управлінських дій. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів документів (датування документів, індексація документів, погодження документів, засвідчення документів, адресування документів, резолюція, відмітки про проходження та виконання документів, оформлення копій документів, оформлення додатків до документів). Оформлення бланків документів. Підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів. Підготування документів про відрядження. Вимоги до документів, що виготовляються машинописними засобами. Розмноження документів. Зберігання, облік та використання печаток, штампів та бланків.

^

Організація контролю за виконанням документів


Завдання і порядок контролю за виконанням документів. Терміни виконання документів. Здійснення контролю за виконанням документів.
^

Складання номенклатур і формування справ


Номенклатура справ як схема розподілу і групування виконаних документів. Номенклатура справ структурного підрозділу. Зведена номенклатура справ установи. «Перелік типових документів…» як основний нормативний документ для встановлення термінів зберігання документів. Формування справ. Оперативне зберігання документів.

^

Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію


Конфіденційна інформація. Види конфіденційної інформації. Захист конфіденційної інформації. Особливості оформлення та реєстрації документів, що містять конфіденційну інформацію. Формування справ документів з грифом «КТ» та їх використання.


Підготовка справ до зберігання

Мета та основні етапи підготовки документів до зберігання і використання. Експертиза наукової і практичної цінності документів. Оформлення справ. Складання описів справ структурних підрозділів. Складання зведених описів справ. Передавання справ до відомчого архіву.


Організація праці діловодної служби

Основні завдання і функції діловодної служби. Організаційна побудова діловодної служби. Принципи організації праці діловодного персоналу. Загальне керування діловодними службами. Функції керівника діловодної служби. Організація робочого місця секретаря-діловода. Умови праці секретаря-діловода. Комп’ютеризоване робоче місце секретаря-діловода.


Комп’ютеризація діловодних процесів

Основні засади впровадження комп’ютеризації діловодних процесів. З історії розвитку систем електронного документообігу. Особливості впровадження електронного діловодства в Україні. Правові засади впровадження електронного документообігу. Електронний документ. Організація та користування системами управління електронними документами. Основні вимоги до систем електронного документообігу. Організація електронного документообігу. Стандартизація електронного документообігу. Класифікація програмного забезпечення систем управління електронним документообігом (СУЕД).


Література

1. Комова М.В. Діловодство : навч. посіб. / М.В. Комова. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 214 с.

2. Комова М.В. Складання ділових документів : навч. посіб. / М.В. Комова. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 256 с.

3. Елизаветина Т.М. Делопроизводство на компьютере / Т.М. Елизаветина, М.В. Денисова. – М. : Кудиц-образ, 2001. – 251 с.


Документна лінгвістика


Стилі сучасної української літературної мови

Мовна норма. Загальна характеристика функціональних стилів. Науковий стиль. Офіційно-діловий стиль. Специфіка мовних засобів офіційно-ділового стилю. Публіцистичний стиль. Художній стиль. Розмовний стиль.


Лексичні та морфологічні засоби стилістики ділових документів

Основні типи лексики за сферою вживання в системі функціональних стилів. Багатозначність. Омоніми. Пароніми. Синоніми. Антоніми. Іншомовні слова. Неологізми. Застаріла лексика. Діалектизми. Жаргонізми. Професіоналізми. Терміни. Особливості використання морфологічних засобів в ділових та інформаційних документах.


Синтаксичні засоби стилістики ділових документів

Однорідні члени речення. Відокремлення. Вставні і вставлені конструкції. Пряма і непряма мова. Просте речення як синтаксична одиниця мови. Складне речення.


Композиція та архітектоніка тексту ділових документів

Архітектоніка тексту. Композиція тексту. Способи викладу матеріалу в документі. Поняття про складне синтаксичне ціле. Засоби зв’язку між компонентами складного синтаксичного цілого. Структурні типи складних синтаксичних цілих.


Оформлення ділових документів

Оформлення та рубрикація тексту. Розпізнавання істинних і підроблених документів.


Література

1. Комова М.В. Складання ділових документів : навч. посіб. / М.В. Комова. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 256 с.

2. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови / А.П. Коваль. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : Вища шк., 1987. – 351 с.

3. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення : навч. посіб. / Н.Я. Потелло. – К. : МАУП, 2001. –

131 с.


Науково-технічна термінологія


Наукова термінологія – складова і невід’ємна частина лексичної системи мови

Термінологія як сукупність спеціальних найменувань галузей науки і техніки. Основні позамовні чинники формування термінології. Періодизація розвитку української термінології.


Історія формування та розвитку української наукової термінології

Українська термінологія в ХІ-ХІХ ст. Розвиток української термінології у 20-30-х роках ХХ ст. Функціонування української наукової термінології у 1930-1980-х рр. Розвиток української наукової термінології на сучасному етапі. Українська термінологічна лексикографія на сучасному етапі. Стандартизація термінології. Міжнародні термінологічні організації.


Склад і структурна організація української наукової термінології

Термін і термінологія. Номен і номенклатура. Типологія лексичного складу наукової мови. Генетична характеристика наукової термінології. Лексико-семантичні особливості української наукової термінології.


Термінологія і загальновживана лексика

Термінологізація як результат семантичного розвитку слів. Детермінологізація як процес розгалуження семантичної структури терміна.


Термінологічний словотвір

Особливості термінологічного словотвору. Способи термінологічного словотвору.


Література

1. Комова М.В. Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функційні особливості / М.В. Комова. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2011. – 330 с.

2. Комова М.В. Українська термінографія (1948-2002) : бібліограф. покажчик / М.В. Комова. – Львів, 2003. – 110 с.

3. Наконечна Г.В. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення / Г.В. Наконечна. – Львів : Кальварія, 1999. – 110 с.

4. Панько Т.І. Українське термінознавство / Т.І. Панько, І.М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів : Світ, 1944. –

216 с.


Управління та організація баз даних


Початкові навики роботи

Перші кроки роботи з базами даних. Проектування структури. Запуск Microsoft Access. Загальне вікно програми. Налаштування середовища.


Робота з таблицями

Основні операції. Створення бази даних. Створення бази даних за допомогою шаблона. Створення таблиці за допомогою майстра. Ключове поле. Створення таблиці в режимі конструктора. Властивості таблиці. Введення даних в таблицю й її редагування. Зміна структури таблиці. Зв’язки між таблицями в базі даних.


Створення запитів бази даних

Типи запитів. Створення запиту. Вибір умов відбору записів в запиті. Параметричні запити. Перехресні запити. Написання умов для відбору даних. Запити на оновлення даних. Модифікація записів за допомогою запитів. Запити на видалення. Використання фільтра.


Використання форм

Призначення форми під час роботи з базою даних. Створення форми. Створення форми за допомогою майстра. Створення форми в режимі конструктора. Використання елементів управління. Створення підрядних форм. Налаштування елементів управління форми.


Формування звітів бази даних

Створення звіту. Типи звітів. Створення візиток. Проектування графічних звітів. Використання елементів управління у звітах. Особливості друку.


Література

1. Блюттман К. Аналіз даних в Ассеss / К. Блюттман, У. Фриз. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с.

2. Тимошок Т.В. Microsoft Office Access/ Т.В. Тимошок. – М. : Діалектика, 2008. – 464 с.

3. Фрост Р. Проектирование и разработка баз данных/ Р. Фрост, Д. Дей. – М. : НТ Пресс, 2007. – 592 с.

4. Харитонова И. Microsoft Office Acces / И. Харитонова, Л. Рудикова. – СПб. : БХВ-Петербург, 2008. –

1280 с.


Основні засади інформаційних технологій


Інформаційні технології

Апаратні засоби, програмне забезпечення та інформаційні технології. Типи комп’ютерів. Основні частини персонального комп’ютера.


Апаратні засоби

Материнська плата. Центральний процесор. Пристрої введення даних. Пристрої виведення даних.


Пам’ять

Типи пам’яті комп’ютера. Накопичувач на жорстких магнітних дисках. Накопичувачі на гнучких та оптичних дисках та флеш пам’яті.


Програмне забезпечення

Типи програмного забезпечення. Системне програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення.


Інформаційні мережі

Локальні та глобальні мережі зв’язку. Застосування телефонних мереж в обчисленнях. Застосування бездротових мереж. Пристрої комунікації. Глобальна мережа Інтернет. Основні мережні сервіси.


Інформаційні технології та суспільство

Трансформації світу та суспільство. Здоров’я та безпека користувачів комп’ютерів. Організація робочого простору.


Захист даних, авторське право і закон

Правова охорона програмного забезпечення GNU GPL. Комп’ютерні віруси. Адміністративні засоби для боротьби з вірусами.


Література

1. Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій / Т.М. Басюк. – Львів : Сузір’я, 2009. – 160 с.

2. Глушаков С.В. Компьютеры, программы, сети / С.В. Глушаков, А.С. Сурядний. – М. : АСТ, 2009. – 512 с.

3. Гук М. Аппаратные средства ИВМ ПС : энцикл. / М. Гук. – СПб. : Питер, 2006. – 1072 с.

4. Емельянов С.В. Информационные технологии и вычислительные системы / С.В. Емельянов, Р.П. Олейник. – М. : Едиториал, 2006. – 400 с.

5. Микрюков В.Ю. Информация, компьютер, информационные системы / В.Ю. Микрюков. – К. : Фенікс, 2007. – 442 с.Похожие:

Діловодство ● Документна лінгвістика iconПрограма дисципліни " діловодство" Усього за навчальним планом 162 з них: лекцій 12 практичних занять 16 самостійна робота 134 № з/п
Розділ V. Особливості роботи зі зверненнями громадян. Робота з документами, що містять комерційну таємницю
Діловодство ● Документна лінгвістика iconПоняття і завдання діловодства
Діловодство – це діяльність, яка охоплює питання документування і організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських...
Діловодство ● Документна лінгвістика iconДіловодство з використанням комп’ютерної техніки
Стиль – это именованный и сохраненный как единое целое набор форматов, таких как шрифт, размер символов, отступы, обрамление и т...
Діловодство ● Документна лінгвістика iconПрограма з навчальної дисципліни " Фоностилістика та культура мовлення" для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є проблеми фоностилістики англійської мови, система фонетично-функціональних одиниць, їхнє інтонаційне оформлення...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты