Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13 icon

Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13НазваниеРешение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13
Дата17.10.2016
Размер
ТипРешение


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 170, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА НА 22.12.2008 Г., ПРОТОКОЛ № 13


НАРЕДБА


ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на територията на Община Трявна.

(2) Зелената система на Община Трявна е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места на територията на общината, чрез поддържане на екологична, рекреативна и естетическа функции.

(3) Общински съвет гр. Трявна, чрез бюджета на Общината, обезпечава необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени условия на декоративната растителност в общинските зелени площи.

(4) Не са обект на тази наредба озеленените площи със специално предназначение, като ботанически градини, дендрариуми, дървета с историческо значение, обявени по съответния ред, овощните дървета в селищните територии и др., статутът, на които е определен с нормативен акт.


Глава втора

^ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА


Чл. 2. (1) Кметът на Община Трявна ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” .

Чл. 3. Кметовете и кметските наместници на населените места:

1. Организират провеждането на необходимите мероприятия по опазването и поддържането на зелената система на територията на населеното място.

2. Изпълняват делегираните им от кмета на Община Трявна функции.

Чл. 4. Екологът на общината изготвя констативни актове за дървесната растителност преди започването и след завършване на строителството.

Чл. 5. Гл. Архитект на общината издава разрешение за строеж, след издаване на разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност от Кмета на Община Трявна.

Чл. 6. В 5-годишен срок от завършване и приемане на строителството общинските органи по озеленяване извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяването, когато то е предвидено с проекта.

Чл. 7. Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице организира съставянето на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета с възраст над 20г. и на дърветата с историческо значение в общината.


Глава трета

^ ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ


Чл. 8. Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрени общи и подробни устройствени планове включващи терени за озеленяване.

Чл. 9. Озеленени площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.

Чл. 10. Когато терени, определени за озеленени площи, публична собственост, попадат поземлени имоти, частна собственост, те се отчуждават по предвидения в ЗУТ ред.

Чл. 11. Не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове.

Чл. 12. Не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура.

Чл. 13. Промяна предназначението на територии и поземлени имоти по чл. 12 се разрешава след обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 121 ал. 1 от ЗУТ от Общински съвет с решение, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

Чл. 14. Членовете 12 и 13 не се прилагат при промяна преназначението на имоти и части от тях, предвидени в подробни устройствени планове за озеленени площи, които не са реализирани в населените места с население до 10 000 жители.

Чл. 15. Освен в случаите по предходния член 12 предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите и подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, може да се променя с нов общ или подробен устройствен план на цялото населено място или селищно образувание, ако със схемите или план-схемите на зелената система се доказва, че са спазени нормативите за озеленени площи.

Чл. 16. (1) В незастроените имоти, предвидени по ПУП за зелени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само временни обекти по чл.55 от ЗУТ, представляващи спортни и детски площадки, летни естради, атракциони, открити изложбени площи и други открити обекти, след получаване на разрешение за поставяне от Кмета на Община Трявна.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекираната или подлежаща на картотекиране дървесна растителност.


(3) Не се разрешава в обектите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.

Чл. 17 (1) При разрешаване на временни и преместваеми обекти по чл. 55, 56 и 57 от ЗУТ в незастроените имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да осигурят определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.

Чл. 18. (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради, и за строежи шеста категория, задължително включват част “паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл.68 от ЗУТ.

Чл. 19. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация за строежи, за които не е изпълнена част “паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал.1 важи след завършване на крайния етап.


Глава четвърта

^ ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА


Чл. 20. (1) Всички лица са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2) Опазването на зелените площи включва:

1. полагане на постоянни грижи за поддържането в добро състояние на зелените площи;

2. недопускане на действие или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките и парковите съоръжения.

Чл. 21. Изпълнителят на строителството е длъжен:

1.Да вземе необходимите мерки за опазване на озеленените площи и декоративната растителност от повреди и унищожаване.

2. Да отстранява за своя сметка всички причинени вреди на зелените площи и декоративната растителност.

Чл. 22. (1) Зелените площи на територията на общината за широко обществено ползване се опазват от общината.

(2) Зелените площи и декоративната растителност с ограничено обществено ползване и със специално предназначение в урегулираните поземлени имоти на територията на общината се опазват от собствениците им.

^ Чл. 23. Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл.1 ал.2 от наредбата.

Чл. 24. Дървесно-храстовата растителност в терени и учреждения, училища, детски заведения, стопански и обществени организации и в частни имоти, се опазват от съответните им стопани.

Чл. 25. В обществените зелени площи се забранява:

1. нанасянето на повреди върху растителността;

2. ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, освен в специално обозначените за целта места;

3. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;

4. складирането на дърва и строителни материали в зелените площи;

5. нанасянето на повреди на парковата мебел, настилките и съоръженията;

6. разхождането на свобода на домашни любимци;

7. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други с животински екскременти;

8. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;

9. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на по-малко от 1 метър от стволовете на дърветата и храстите, както и върху цветя и тревни площи, вследствие на зимното почистване, и при миене и метене на тротоарите и уличните платна.

10. паленото на огън;

11. ползването на озеленените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване, около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;

12 Разлепването и забождането на рекламни материали, транспаранти и некролози по дърветата.

Чл. 26. Забранява се :

1. чупенето, късането и изкореняването на дървета, храсти и цветя в парковете, зелените площи, тротоарите, вътрешнокварталните градинки и междублоковите пространства.

2. увреждането на дървета и храсти, причинено от рязане на клони, заковаване на гвоздеи, опъване на арматурни железа и всякакви други действия, водещи до тяхното унищожаване.

Чл. 27. Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места, след разрешение от Кмета на Община Трявна.


Глава пета

^ ПРЕМАХВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА ДЪРВЕСНА ИЛИ ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ


Чл. 28. (1) Забранява се и отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, част от зелената система.

(2) По изключение растителност се премахва в следните случаи:

1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.

2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленени площи, и при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти.

3. при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект.

4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии и др.

(3) Кастренето на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им се допуска при доказана необходимост.

Чл. 29. Разрешение за окастряне, преместване или премахване на дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност се издава от Кмета на Община Трявна, след писмено искане от инвеститора или заинтересованото лице.

Чл. 30. (1) Отрязването на клони, преместването или премахването на растителност, за която има писмено разрешение се извършва за сметка на заинтересованото лице.

(2) Дървесината, добита при отсичането на растителност с разрешение за премахване, се маркира с марка собственост на общината.

Чл. 31. Дървеният материал, добит от терените общинска собственост, включително тротоари и речни корита, е собственост на Община Трявна и се предоставя на разположение на Община Трявна.

Чл. 32. (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за премахване на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.

Чл. 33. (1) Дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните имоти се опазва от собствениците.

(2) При ново засаждане на дървесна растителност в урегулираните поземлени имоти е необходимо да се спазват най–малките отстояния на дърветата от регулационните линии към съседите, определени от ЗУТ и чл.94 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони.

1. За ниски дървета (с височина до 2.5 метра) - на 1 метър от границата;

2. За средно високи дървета (с височина до 5 метра) - на 1,5 метра от границата;

3. За високи дървета (с височина над 5 метра) - на 3 метра от границата.

(3) За създаване на оптимални условия за развитие на новозасадената растителност и опазване на сградите и съоръженията, се спазват нормативно установени разстояния от стъблата на дърветата и храстите до граници и сгради съгласно Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Чл. 34. При констатиране на липса на основание за издаване на разрешение за кастрене, премахване или преместване на растителност, съответният орган отказва издаването на разрешение.


Глава шеста

^ АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 35. (1) Наказва се с глоба от 200 до 1000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание физическо лице, което:

1. отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и др., без писмено разрешение от компетентния орган.

2. отсече повече от определения норматив допустим брой дървета.

3. като изпълнител на строителство в определения му срок не възстанови загиналата или увредена растителност.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лицето, което е допуснало или разпоредило извършване на нарушението.

(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

Чл. 36. (1) Наказва се с глоба от 50 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание физическо лице, което:

1. ходи по тревните масиви в представителните зелени площи, освен в специално обозначените за целта места;

2. преминава и паркира МПС, с изключение на тези със специален режим в зелените площи;

3. складира дърва и строителни материали в зелените площи;

4. нанася повреди на парковата мебел, настилките и съоръженията;

5. разхожда на свобода домашни любимци в зелените площи;

6. замърсява зелените площи, алеи, детски площадки и други с животински екскременти;

7. изхвърля отпадъци извън определените за целта съдове;

8. насипва осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на по-малко от 1 метър от стволовете на дърветата и храстите, както и върху цветя и тревни площи, вследствие на зимното почистване, и при миене и метене на тротоарите и уличните платна.

9. пали огън в зелените площи.

10. ползва озеленените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване, около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;

11 Разлепва и забожда на рекламни материали, транспаранти и некролози по дърветата.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лицето, което е допуснало или разпоредило извършване на нарушението.

(3) Когато нарушението по ал.1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 100 до 1000 лв.

Чл. 37. За други нарушения на тази наредба на виновните физически лица се налага глоба от 50 до 500 лева, а на едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена санкция от 100 до 2000 лв.

Чл. 38. При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба контролните органи могат да налагат на място наказание глоба до 50 лева срещу квитанция. Ако нарушителят откаже да заплати глобата, му се съставя акт по установения ред.

Чл. 39. (1) Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от служителите на РПУ Трявна, от служителите на общинската администрация, от кметовете на кметства и кметските наместници на територията на Община Трявна.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Трявна или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностните лица, посочени в ал.1.

           (3) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

^ Чл. 40. Глобите и имуществените санкции за причинени вреди на общинско имущество, се внасят в общинския бюджет.

Чл. 41. Санкциите, свързани с унищожаване на растителност в територии, обявени за защитен природен обект, се налагат от органите на МОСВ.


Глава седма

^ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§. 1. По смисъла на тази наредба:

1. “декоративна растителност” е цялото декоративно разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включени в зелените площи, в насажденията по алеи, улици, площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица.

2. “дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.

3. “озеленени площи за широко обществено ползуване” са паркове, градини и зелени площи в междублоковите пространства, публична общинска собственост.

4. “поддържането на озеленените площи” е дейност със строително-ремонтен характер, която осигурява доизграждането на обектите и пространствата, агробиологическото състояние и техническата изправност на техните елементи и естетическия им облик, с цел увеличаване на експлоатационните им срокове и обезпечаване на пълноценната им среда за ползуване.

5. “озеленени площи в извънселищни територии” са крайградски и други извънградски паркове, лесопаркове, озеленени терени за курортни и туристически обекти и комплекси, крайпътни озеленени площи, ландшафтно оформени терени и др.


Глава осма

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§. 2. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията.

§. 4.  Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на Кмета на Община Трявна и началника на РПУ Трявна.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА:


/ ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /
Похожие:

Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13 iconРешение Община Пловдив Проект
Наредба за изменение и допълнение на наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на община пловдив, приета с решение...
Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13 iconКнига за историята на Общината, Общински съвет -аврен дава съгласие община Аврен да кандидатства по Програма на Министерството на културата за подкрепа на проекти в областта на любителското творчество 2011
Приети решения, заедно с резултатите от гласуванията им на заседание №36 на Общински съвет Аврен, проведено на25. 03. 2011 г
Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13 iconОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Тервел през 2004г. Отчет за дейността на читалищата в общината за първото тримесечие на 2005г
Днес 18. 05. 2005г от 30 часа в залата на общината се проведе заседание на Общински съвет – гр. Тервел, обл. Добрич на основание...
Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13 iconПротокол №6 от заседание на Общински съвет гр. Тервел, проведено на 26. 06. 2012г
Относно: Приемане на решения във връзка с кандидатстване по проект № dir-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление...
Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13 iconПротокол №10 от заседание на Общински съвет гр. Тервел, проведено на 19. 12. 2006г
Запознаване с резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на община...
Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13 iconРешение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г
План за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение за 2008 година
Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13 iconПрограма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010 година
Пмс №298 от 17. 12. 2003г., обн. Дв 111/22. 12. 2003г., и в съответствие с изведените приоритети в Общинската стратегия за закрила...
Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13 iconРешение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 09. 2008 г
Дружеството има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет
Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13 iconРешение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г
Дружеството има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет
Решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13 iconРешение №90 по протокол №11/22. 07. 2008 година
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от змсма, във връзка с чл. 62,...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты