Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г icon

Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 гНазваниеРешение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г
Дата17.10.2016
Размер
ТипРешение

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА 2008 ГОДИНА

(приет с решение на Управителния съвет протокол № 03/20.02.2008 г.)

Настоящият план е разработен в съответствие с Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Главна цел на плана е да определи основните параметри в дейността на НАПОО през 2008 г. във връзка с по-нататъшното й развитие като европейска администрация в процеса на реформиране и усъвършенстване на системата за професионално образование, обучение и ориентиране в страната.

Подцели:

 • устойчиво развитие на положителните практики в дейността на НАПОО и популяризирането им в други европейски държави;

 • проучване, адаптиране и прилагане на успешни европейски практики;

 • изграждане на интегрирана информационна система за търсенето и предлагането на професионално обучение на лица над 16-годишна възраст

 • разширяване и усъвършенстване на дейностите, свързани с осигуряване и управление на качеството в професионалното образование и обучение, мониторинг и последващ контрол на лицензираните центрове за професионално обучение;

 • по-нататъшно разширяване на работата по международни проекти и проекти, финансирани от Европейския социален фонд и другите структурни фондове на ЕС;

 • организационно развитие и повишаване на административния капацитет на Агенцията.

Планът е разработен в съответствие с/със:

 1. действащата законова уредба и функциите на НАПОО, записани в Закона за професионално образование и обучение и Правилника за неговото прилагане;

 2. основните приоритети, съдържащи се в Стратегическия проект за развитие на Агенцията до 2010 година;

 3. условията, създадени през 2007 г. и довели до:

 • развитие на административния /и най-вече експертния/ капацитет;

 • осигуряване на устойчиво финансово развитие на Агенцията;

 • укрепване на създадените делови контакти и взаимоотношения с партньорите на национално ниво;

 • разширяване на международните контакти и форми на сътрудничество с институции и организации извън страната

^ Планът отразява и изводите и препоръките, направени в доклада за дейността на НАПОО през 2007 г. и доклада на Сметната палата.

Изходен фундамент за разработване на плана са основополагащите национални, както и разработените и приети на общоевропейско ниво стратегически и оперативни документи, свързани с икономическото и социалното развитие на страната, развитието на човешките ресурси, образованието и обучението.

^ Настоящият план е инструмент за реализиране на формулираните цели чрез идентификация на приоритети и дейности и оптимизиране на човешките и финансови ресурси.Цел 1

^ Участие в разработването, координирането и реализирането на съгласувани политики в областта на професионалното образование, обучение, информиране и ориентиране

Приоритет

Дейности

Индикатори за изпълнение

Рискове

Отговорно звено

Срок

Източници на финансиране

1.1. Усъвършенстване на механизмите за координация и сътрудничество на институциите и организациите, имащи отношение към професионалното образование, обучение и ориентиране

 


 

 

1.1.1. Реализиране на оперативно сътрудничество (хоризонтална координация) с МОН, МТСП и другите държавни институции по конкретни въпроси и проблеми, свързани с формирането и реализирането на националната политика в областта на професионалното образование и обучение (ПОО)


Съгласувани с партньорите становища, анализи, доклади и други документи

Промяна в нормативната уредба

Ръководство на НАПОО Дирекция “ПК и лицензиране”

Постоянен

Бюджет (Б)

1.1.2. Подновяване и актуализиране на споразуменията за съвместна дейност с държавни институции, с национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, с институции и организации от различни икономически и професионални сектори


Сключени споразумения

Промяна в нормативната уредба

Ръководство на НАПОО Дирекция “ПК и лицензиране”

30.05.

Б

1.1.3. Съвместни действия на НАПОО и Агенция по заетостта (АЗ) във връзка с осигуряване и управление на качеството на професионалното обучение на възрастни (безработни и заети лица)*

1.Усъвършенствани нормативни документи за провеждане на обучение в центровете за професионално обучение (ЦПО) на база синхронизирани изисквания към качеството

2. Резултатно участие в дейността на междуведомствена работна група (НАПОО- АЗ) 3.Съвместни проверки с цел подпомагане провеждането на професионално обучение, възложено на лицензирани ЦПО от АЗ

4. Изграждане на ИИС “НАПОО-АЗ”


1. Промяна в нормативната уредба

2. Неподновено споразумение за съвместна дейност

3. Липса на консенсус


Ръководство на НАПОО Дирекция “ПК и лицензиране”

Постоянен

Б*

1.1.4. Реализиране на дейности в изпълнение на споразумения между НАПОО и национално

представителните организации на работодателите и на работниците и служителите

1.Съвместни документи за усъвършенстване на качеството на ПОО

2.Проведени работни срещи, семинарии, дискуссии по актуални проблеми


1. Промяна в нормативната уредба

2. Неподновени споразумения


Ръководство на НАПОО Дирекция “ПК и лицензиране”

Постоянен

Б

1.1.4.Реализиране на дейности, свързани със секторното сътрудничество за развитието на ПОО

Проведени работни срещи, семинарии, дискуссии с браншови и професионални организации

1. Промяна в нормативната уредба

2. Липса на интерес от страна на партньорите

Ръководство на НАПОО Дирекция “ПК и лицензиране”

Постоянен

Б

1.2.

Участие във формирането и реализирането на съгласувани политики в областта на ПОО и ориентиране.

 


 

1.2.1. Подготовка на предложения за промени в нормативната база, свързана с проблемите на професионалното образование, обучение, информиране и ориентиране (ЗПОО, ЗНЗ, Правилник за дейността на НАПОО)


Внесени в МОН и МТСП предложения със съответна обосновка

Промяна в нормативната уредба


Ръководство на НАПОО Дирекция “ПК и лицензиране”

20.12.

Б

1.2.2. Реализиране на дейности във връзка с приложението на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот /ЕКР/ в България и при разработването на единна Национална рамка за професионалните квалификации*


1.Разработки 2.Организиране и участие в семинари, работни срещи и дискусии

Няма


Дирекция “ПК и лицензиране”

20.12

Б*

1.2.3. Координиране на дейностите и участие в изпълнението на Плана за действие за 2008 г. по реализиране на Националната стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 г.*


1. Изпълнение на Плана за действие

2. Изпълнение на задачите на НАПОО, включении в Плана

Промяна в нормативната уредба


Ръководство на НАПОО Дирекция “ПК и лицензиране”

10.12. и в съответствие с конкретните срокове от Плана

Б*


   1. Разработване и прилагане на въпросници за оценка на качеството на професионалното обучение и проучване на потребностите от обучение сред

работодателите*


1. Проведени проучвания

2. Анализ на резултатите


Липса на интерес

Външни изпълнители, работни групи от НАПОО

20.12.

Б*


1.2.5. Изследване на потребностите от квалификация, професионално ориентиране и валидиране на компетенции*

1. Проведени проучвания

2. Анализ на резултатите


Няма

Външни изпълнители, работни групи от НАПОО

20.12.

Б*


1.2.6. Реализиране на дейности по прилагане на Общата европейска рамка за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение*


1.Разработки 2.Организиране и участие в семинари, работни срещи и дискуссии

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране”

10.12.

Б*


1.2.7. Реализиране на дейности за съгласуване на политиките в системите на професионалното обучение и висшето образование*

1. Проведени работни срещи и семинари

2. Подготвени работни документи

Липса на интерес от страна на партньорите


Ръководство на НАПОО Дирекция “ПК и лицензиране”

Постоянен

Б*

1.2.8. Реализиране на дейности във връзка с прилагането на Европейската система за трансфер на кредити в ПОО в България*


1. Разработки

2.Организиране и участие в семинари, работни срещи и дискуссии

Няма


Дирекция “ПК и лицензиране”

10.12

Б*

1.2.9. Реализиране на дейности във връзка с валидирането и признаването на компетенции *

1. Разработки

2. Презентации

3. Организиране и участие в семинари, работни срещи и дискуссии


Няма

Дирекция “ПК и лицензиране”

20.12

Б*

1.2.10. Реализиране на дейности във връзка с изграждането на система за професионално ориентиране*

1. Разработки

2. Презентации

3. Организиране и участие в семинари, работни срещи и дискуссии


Няма

Ръководство на НАПОО Дирекция “ПК и лицензиране”

Постоянен

Б*

1.2.11. Реализиране на дейности във връзка с усъвършенстване на подготовката на преподавателите в ЦПО*

1. Разработки

2. Презентации

3. Организиране и участие в семинари, работни срещи и дискуссии


Няма

Ръководство на НАПОО Дирекция “ПК и лицензиране”

Постоянен

Б*

1.3.

Реализиране на дейности, свързани с усвояването на средсва от структурните фондове на ЕС

 

1.3.1. Систематизиране на информация във връзка с инициирането, управлението и изпълнението на проекти, свързане с усвояването на средства от Европейския социален фонд и другите структурни фондове на ЕС

1. Проучване на документи

2. Разработки

3. Организиране и участие в работни срещи, семинари, дискусии

НямаДирекция “ПК и лицензиране»

Постоянен

Б

1.3.2. Разработване на проектни предложения и участие в изпълнението на проекти, финансирани от Европейския социален фонд и другите структурни фондове на ЕС

1. Подготвени проектни предложения

2. Изпълнени задачи и дейности по проектите

Липса на утвърдени за финансиране проекти

Липса на предложения от други институции и организации


Дирекция “ПК и лицензиране”

20.12.

Б

Структурни фондове на ЕСЗабележка: Дейностите, маркирани със знак * ще бъдат реализирани при осигурено финансиране от страна на МОН.Цел 2

Осигуряване на високо качество на професионалното образование и обучение, като ключов фактор за постигане на устойчив икономически напредък, развитие на обществото и личността

Приоритет

Дейности

Индикатори за изпълнение

Рискове

Отговорно звено

Срок

Източници на финансиране

^ 2.1. Усъвършенстване на дейностите по разработване на система от ДОИ за придобиване на квалификация по профессии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Усъвършенстване на методиката за разработване и оценяване на проекти на ДОИ за придобиване на квалификация по профессии


 

 

 

 

 

 • Апробиране на актуализираните Рамкови изисквания и Методически указания в процеса на разработване и актуализиране на ДОИ
Разработени проекти на ДОИ

Съобразно новата методология

Няма

Отдел “ПК”

31.10.

Б

 • Оценка на апробираните документи за разработване и оценяване на ДОИ – Рамкови и изисквания и Методически указания
Разработка

Няма

Отдел “ПК”

30.11.

Б

 • При доказана необходимост изготвяне на предложение до УС за корекции на апробираните документи - Рамкови изисквания, Методически указания
Предложение

Няма

Отдел “ПК”

31.12..

Б

2.1.2. Усъвършенстване на качеството на проектите на ДОИ за придобиване на квалификация по профессии


 

 

 

 

 

 • Усъвършенстване на методите за провеждане на обучение на работните групи в съответствие с новата методология за разработване на ДОИ
Промени в документите и материалите за провеждане на обучение


Нормативни промени

Отдел “ПК”

Постоянен

Б

 • Предоставяне на методическа и експертно-техническа помощ в процеса на разработване, актуализиране и оценяване на ДОИ
Проведении обучения, индивиндуални и групови консултации

Недостатъчен административен капацитет

Отдел “ПК”

Постоянен

Б

 • Усъвършенстване на системата за оценка на разработените проекти на ДОИ за придобиване на квалификация по профессииРазработка

Недостатъчен административен капацитет

Отдел “ПК”

Постоянен

Б

 • Поддържане на актуална информация в специализираната рубрика за разработване на ДОИ в интернет – страницата на НАПОО
Публикувани материали

Няма

Отдел “ПК”

Постоянен

Б

2.1.3.Разработване на проекти на ДОИ за придобиване на квалификация по профессии


 

 

 

 

 

 • Разработване на проекти на ДОИ за придобиване на квалификация по професии на базата на обновената методология*
20 Разработени проекти

Недостатъчен административен капацитет

Отдел “ПК”

Постоянен

Б*


 • Оценка на разработените проекти на ДОИ в съответствие с изискванията на системата за оценка*

20 оценени и приети от УС проекти

Недостатъчен административен капацитет

Отдел “ПК”

Постоянен

Б*

 • Редактиране на разработените проекти на ДОИ*

Редактирани проекти

Няма

Отдел “ПК

Постоянен

Б*


 • Подготовка на проектите на ДОИ за представяне в МОН.*

20 представени в МОН проекти

Няма

Отдел “ПК

Постоянен

Б*


^ 2.2. Актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

 

 

2.2.1 Усъвършенстване на Списъка на професиите в съответствие с променящите се нужди на пазара на труда и с Националната класификация на професиите и длъжностите


 

 

 

 

 

 • Промени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение в съответствие с постъпили в НАПОО предложения
Въведени промени

Липса на аргументирани предложения

Отдел “ПК”

Постоянен

Б

 • Своевременно публикуване на предложените промени в интернет –страницата на Агенцията за публично обсъждане
1. Публикации 2.Систематизирани предложения и препоръки

Няма

Отдел “ПК”

Постоянен

Б

^ 2.3. Информатизация в процеса на разработване на ДОИ и Списъка на професиите

 2.3.1. Разработване на ДОИ — еталон за структуриране на данните в информационната система на НАПОО


Разработен еталон

Няма

Отдел ” ПК

Постоянен

Б

2.3.2. Разработване на елементи на ДОИ за включване в ИИС на НАПОО .

Разработени елементи по отделните структурни компоненти

Недостатъчен административен капацитет

Отдел ПК”, външни изпълнители ”

Постоянен

Б

2.3.3. Привеждане на измененията в СППОО, утвърдени през годините от МОН, във формат за включване в ИИС на НАПОО


Релационни таблициНедостатъчен административен капацитетОтдел “ПК” външни изпълнителиПостояненБ2.3.4. Организиране и координиране разработването на връзките между СППОО, ДОИ и НКПД за нуждите на ИИС на НАПОО


Разработена структура и взаимни връзки

Разработена структура и взаимни връзки

Отдел “ПК” външни изпълнители

Постоянен

Б

^ 2.4. Усъвършенстване на дейностите по лицензиране и разширяване на мрежата от ЦПО и ЦИПО


2.4.1. Анализ и актуализация на документацията за лицензиране на ЦПО и ЦИПО (критерии, формуляри, указания и др.) и на процедурата за лицензиране


1. Констативни доклади

2. Актуализирани документи

Няма

Отдел “Лицензиране”

Постоянен

Б

2.4.2. Провеждане на семинари за обучение и сертифициране на външни експерти и организатори в центровете за професионално обучение във връзка с лицензионната процедура


Проведени семинари

Няма

Отдел “Лицензиране”

Постоянен

Б

2.4.3. Лицензиране на ЦПО и ЦИПО

1. Брой лицензирани ЦПО и ЦИПО

2. Средна продължителност на лицензионната процедура

3. Жалби и възражения

Намаляване броя на кандидатите за лицензиране

Липса на интерес за лицензиране на ЦИПО

Отдел “Лицензиране”

Постоянен

Такси за лицензиране

^ 2.5. Осигуряване и управление на качеството на професионалното обучение в ЦПО


 

2.5.1. Осъществяване на последващ контрол на лицензираните центрове и свързаните с него дейности

 • Осъществяване на планирани проверки на 20 лицензирани ЦПО и извънредни проверки при жалби и сигнали за нарушения*

1. Осъществени проверки

2. Формулирани препоръки за подобряване на работата на ЦПО

3. Брой центрове, за които е отчетено подобряване на дейността

4. Брой отнети лицензии


Няма

Отдел

“Лицензиране”

Постоянен

Б*

 • Набиране, обработване и анализ на информация за дейността на ЦПО през 2007 г.
Аналитичен доклад

Дял на ЦПО, които не са подали годишните си доклади

Липса на информация за дейността на ЦПО – центрове, които не са подали годишната си информация

Отдел “Лицензиране”

31.05.

Б

 • Проверки на ЦПО съвместно с Агенция по заетостта (АЗ)
Доклади от проверките

Липса на инициатива от страна на АЗ

Отдел “Лицензиране”

Постоянен

Б

2.5.2. Консултиране на лицензираните ЦПО във връзка с възникнали текущи проблеми

 

 

 

 

 

 • Провеждане на устни и писмени консултации на лицензирани ЦПОКонсултации Публикации

Липса на интерес от ЦПО

Отдел “Лицензиране”

Постоянен

Б

 • Участие в конференции, обсъждания и мероприятия, организирани от Асоциацията на лицензираните ЦПО и други организации
Брой участия

Липса на интерес

Дирекция“ПК и лицензиране”

Постоянен

Б

 • Подпомагане дейността на ЦПО за прилагане на чл. 40 от ЗПОО, във връзка с валидиране на обучение, придобито по неформален начин.

Публикации, относно възможностите, които предоставя чл. 40 от ЗПОО за валидиране (интернет страницата на НАПОО, семинари и др.)

Няма

Отдел “Лицензиране”

31.12.

Б

2.5.3. Сътрудничество с АЗ във връзка с усъвършенстване на предпоставките за ефективно организиране и провеждане на професионалното обучение от ЦПО


 

 

 

 

 

 • Текущи консултации на АЗ и на регионалните й структури
Проведени консултации

Липса на заявка за консултации

Отдел “Лицензиране”

Постоянен

Б

 • Провеждане на обучения и семинари със служители от Дирекции “Бюро по труда” във връзка с решаването на възникнали проблеми с лицензирани ЦПО
Проведени обучения и семинари

Липса на заявка

От страна на АЗ

Отдел “Лицензиране”

Според заявката

Б
Цел 3

Усъвършенстване на качеството и сравнимостта на информацията за обучение на възрастни

Приоритет

Дейности

Индикатори за изпълнение

Рискове

Отговорно звено

Срок

Източници на финансиране

^ 3.1. Проект за развитие на производствена информационна система за обучение нвъзрастни и пазара на труда

3.1.1. Разработване на идеен проект за развитие на пилотния модел на интегрираща информационна система "НАПОО - АЗ" в производствена система, обхващаща локално, регионално, национално ниво и междуинституционално равнище на данните


Анализ на резултатите и предложения

Законодателни промени Структурни промени

Липса на институционален интерес извън НАПОО

НАПОО, външни изпълнители

30.06.

Б

^ 3.2. Внедряване на допълнителни модули в ИИС на равнище НАПОО

 

3.2.1. Регистри*

• Регистър на държавните образователни изисквания

• Списък на професиите за ПОО

• Регистър на обучаващите

• Регистър на външните експертите, работещи за НАПОО*


Действащи модули на ИИС – регистри и справки по зададени от потребителя фиксирани параметри

Законодателни промени Структурни промени


Организация: НАПОО

Изпълнение:

Външни изпълнители, работни групи от НАПОО

30.12..

Б*

3.2.2. Справки*

• по фиксирани критерии и• справки по зададени от потребителя критерии.*

Действащи модули на ИИС - справки

Законодателни промени Структурни промени


Външни изпълнители, работна групи от НАПОО

31.07.

Б*

3.2.3. Разработване и внедряване на протоколи за обмен на данни, права и равнища на достъп и сигурност на системата.*

Действащи модули на ИИС - протоколи, инструкции

Липса на междуинституционално споразумение за обмен да данни.

Организация: НАПОО

Изпълнение:

Външни изпълнители

31.07.

Б*

3.2.4. Контрол, консултации с проектанта, симулационни тестове и обучение на потребителите.*

Тестове

Законодателни промени Структурни промени

Организация: НАПОО

Изпълнение:

Външни изпълнители

28.09.

Б*

^ 3.3. Анализ на потребностите и готовността за включване към ИИС на НАПОО на мрежата от лицензирани ЦПО и ЦИПО


3.3.1. Анализ на потребностите и готовността зо включване на мрежата от лицензирани ЦПО и ЦИПО

Разработка

Законодателни промени Структурни промени

Липса на институционален интерес извън НАПОО

Организация: НАПОО

Изпълнение:

Външни изпълнители, работни групи от НАПОО

30.10.

Б*
Цел 4

^ Двустранно, многостранно сътрудничество и международна дейност за развитие на националната политика в областта на ПОО в европейски контекст

Приоритет

Дейности

Индикатори за изпълнение

Рискове

Отговорно звено

Срок

Източници на финансиране

^ 4.1.Участие в междуведомствени работни групи, консултативни съвети, международни семинари4.1.1. Участие в работна група 2 “Свободно движение на хора”

Брой участия. Подготвени становища и предложения


Няма

Служители от НАПОО

По график на работната група

Б

4.1.2. Участие в работна група 18 “Образование и обучение”

Брой участия. Подготвени становища и предложения


Няма

Служител от НАПОО

По график на работната група

Б

4.1.3. Участие в Консултативния съвет по професионално образование и обучение към МОН

Брой участия. Подготвени становища и предложенияПромени в нормативната база

Служител от НАПОО

По график на работната група

Б

4.1.4. Участие в работата на управителния съвет и Изпълнителното бюро на Български център по заваряване


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Закриване на бюрото

Служител от НАПОО

По график на УС

ИБ на БЦЗ

4.1.5. Участие в работата на Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министъра на труда и социалната политика


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

4.1.6. Участие в работната група за разработване на Националния план за дествие по заетостта 2009 г.


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

4.1.7. Участие в Консултативния съвет при Националния център за професионално развитие на МТСП


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

4.1.8. Участие в Направляващия комитет за Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

4.1.9. Участие в Консултативната група по проект “Популяризиране на ученето през целия живот в България”към МТСП


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

4.1.10. Участие в работната група за изготвяне на Обновената стратегия по заетостта на Република България 2008-2015 г.


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

4.1.11. Участие в работната група за изготвяне на промени в Правилника за прилагане на ЗНЗ


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

4.1.12. Участие в работна група за изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи достъпа до професионално образование и обучение (МОН)


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

4.1.13. Участие в учебно-научния съвет на Обединен технически колеж към ТУ – София


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

4.1.14. Участие в научната секция “Педагогика и психология” към Съюза на учените в България


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

4.1.15. Участие в Комисията за съставяне на съкратения списък за избор на обучаващи организации към Министерството на земеделието и горите по програма “Сапард”


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

4.1.16. Участие в работна група за разработване на Наредба за определени флуорирани парникови газове


Брой участия

Подготвен проект на Наредба.

Няма

Служител от НАПОО

По график

Б

^ 4.2. Участие в международни проекти4.2.1. Участие в работата на Направляващите комитети и Управителните съвети по проекти на програма ФАР: BG 0202.03 “Учене през целия живот и професионално образование и обучение”, BG 0102.06 “Социална интеграция”, BG 2004/006 – 070.01- “Изграждане на мрежа от центрове за обучение на възрастни”, BG 2004/016 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, и BG 0102.05 “Инициативи на пазара на труда”, “Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта в България”


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служители от НАПОО

По график

Б

4.2.2. Участие в Звеното за изпълнение на проект BG2004/016 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”


Брой участия. Подготвени становища и предложения

Няма

Служители от НАПОО

По график

Б

4.2.3. Участие в проект “TransEQFrame - Приложение на Европейската квалификационна рамка” (януари 2007 г. – октомври 2008 г.)


Изпълнение на работната програма

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране”

По график

По проекта

4.2.4. Участие в проект “Развитие на политиките в областта на кариерното ориентиране в България” (февруари 2007 г. – февруари 2009 г.)


Изпълнение на работната програма

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране”

По график

По проекта

4.2.5. Участие в проект “Внедряване на водено от потребностите на пазара на труда образование и обучение на младежи и възрастни в професионалните училища и предприятия в България “ (септември 2007 г. – декември 2008 г.).

)

Изпълнение на работната програма

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране”

По график

По проекта

4.2.6. Участие в проект “Обучение за кандидатстване за финансиране от Европейския социален фонд за обучаващи организации и предприятия от химическата промишленост в България” (ноември 2007 г. – април 2008 г.)


Изпълнение на работната програма

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране”

По график

По проекта

4.2.7. Участие в проект “Изграждане на Европейска мрежа за политики в областта на ориентирането през целия живот” (юли 2007 г. – август 2008 г.)


Изпълнение на работната програма

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране

По график

По проекта

4.2.8. Участие в проект “Изтичане на мозъци – Придобиване на мозъци” (октомври 2007 г. – октомври 2009 г.)


Изпълнение на работната програма

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране

По график

По проекта

4.2.9. Участие в проект “Обучение във връзка с рязане и заваряване на метали” (октомври 2007 г. – март 2009 г.)


Изпълнение на работната програма

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране

По график

По проекта

4.2.10. Изготвяне на проектно предложение по Интегрираната програма за учене през целия живот на ЕС, секторна програма “Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност за експерти в областта на професионалното образование и обучение” за експерти от НАПОО”


Подаване на проектното предложение в срок

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране

16.02.2008 г.

Б

4.2.11. Участие в подготовката на окончателните предложения за проекти по Интегрираната програма за учене през целия живот на ЕС, по които НАПОО е утвърдена за партньор


Окончателни проектни предложения

Неноминирани проектни предложения

Дирекция “ПК и лицензиране”

По график

По проектите

4.2.12. Участие в дейности, организирани от Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP за новоприсъединилите се към ЕС държави


Участия

Изготвени материали

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране

По график

CEDEFOP
Цел 5

Административна дейност и повишаване на административния капацитет

Приоритет

Дейности

Индикатори за изпълнение

Рискове

Отговорно звено

Срок

Източници на финансиране

^ 5.1. Подобряване на качеството на административното обслужване и контрола в НАПОО

5.1.1. Преглед и усъвършенстване на пакета финансови документи

Предложения за промени

Няма

Администрация на НАПОО

31.12.

Б

5.1.2. Актуализиране на длъжностните характеристики при необходимост, съгласно Стратегията за развитие на НАПОО и Наредба № 2 от 17.12.2007 г. за длъжностните характеристики на ДСл.

Брой актуализирани дл. характеристики

Няма

Главен специалист “Човешки ресурси”

04.04.

Б

5.1.3. Анализ на съществуващата практика и резултатите от проект “Таен клиент”


Доклад

Няма

Администрация на НАПОО

30.07.

Б

5.1.4. Разработване на План на комисията за антикорупционна дейност

План

Няма

Комисия по антикорупционна дейност

30.03.

Б

5.1.5. Разработване на проектно предложение за осигуряване на качеството в НАПОО по ОПРАК

Проектно предложение

Няма

Администрация на НАПОО

Съгласно сроковете по ОПРАК

Б

5.1.6. Анализ и актуализиране на концепцията за документооборот във връзка с работа с електронни документи

Доклад

Няма

Администрация на НАПОО

30.06.

Б

^ 5.2. Повишаване на професионалната компетентност в съответствие със Стратегията за модернизиране на държавната администрация


5.2.1. Участие в индивидуални или групови специализирани курсове за обучение, организирани от ИПАЕИ*

Брой участници в обучението

Няма

Служители на НАПОО

По график на ИПАЕИ

Б*

5.2.2. Включване в курсове за обучение по английски или друг западен език – начинаещи и напреднали*

Брой участници

Няма

Служители на НАПОО

По програма на курсовете

Б*

Самофинасиране

5.2.3. Разработване на план за обучение на служителите от НАПОО за 2009 г.

Приета разработка

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране”, отдел “АПФО”

20.02.

Б

5.2.4. Разработване на “Правила за повишаване на квалификацията и обучение на служителите в НАПОО” като част от системата за финансово управление и контрол в агенцията


Разработка

Няма

Главен специалист “Човешки ресурси”

30.10.

Б

^ 5.3. Повишаване на индивидуалната компетентност на служителите.

 

5.3.1. Провеждане на вътрешноведомствено обучение на служителите във връзка с:

 • изготвяне на проектни предложения и работа по проекти в рамките на Интегрираната програма за учене през целия живот на ЕС – семинари, дискусии, работни срещи

 • административната етика, етикет и държавен протокол
1. Брой участници

2. Разширяване на участието на служителите в изготвяне на проектни предложения и изпълнението на проекти

Субективен фактор

Дирекция “ПК и лицензиране”, отдел “АПФО”

10.12.

Б

5.3.2. Провеждане на вътрешноведомствено обучение за работа със споделени документи, файлова организация и работа в интранет среда

Брой участници

Субективен фактор

Дирекция “ПК и лицензиране”, отдел “АПФО”

29.06.

Б

5.3.3. Самостоятелно повишаване на професионалната квалификация, съобразно личния план за обучение

Индивидуални отчети

Субективен фактор

Служители от НАПОО

Постоянен

Б
Цел 6

Осигуряване на прозрачност на дейността на НАПОО

Приоритет

Дейности

Индикатори за изпълнение

Рискове

Отговорно звено

Срок

Източници на финансиране

^ 6.1. Разширяване на информационната дейност на НАПОО.

 

 

6.1.1. Публикации в печатни издания за популяризиране на добри практики в дейността на НАПОО и в институциите от системата на ПОО*


Публикации

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране”,

20.12.

Б*

6.1.2. Подготовка и издаване на рекламни материали за дейността на НАПОО*


Издадени материали

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране”,

29.06.

Б*

6.1.3. Подготовка и издаване на информационен “Бюлетин 2007”*


Отпечатано издание

Няма

Дирекция “ПК и лицензиране”,

30.03.

Б*

^ 6.2. Изграждане и поддържане на интернет сайт.


6.2.1. Тестове и въвеждане в действие на нова уеб-страница на НАПОО*

Функционираща обновена интернет страница

Няма


Администрация на НАПОО, външни изпълнители


…………….

Б*

6.2.2. Обучение на персонала на НАПОО за работа със системата за управление на съдържанието на уеб-страницата на НАПОО

Обучени служители

Няма

Администрация на НАПОО Дирекция “ПК и лицензиране” Определени със заповед за права на достъп служители на НАПОО


…………….

Б*

6.2.3. Изграждане на нова информационна среда чрез интегриране на уеб-страницата на НАПОО с информационната система на НАПОО

Актуализирана информация

Няма

Външни изпълнители, Определени със заповед за права на достъп служители на НАПОО


Постоянен

Б

6.2.4. Поддържане и актуализиране на информацията и данните в интернет страницата на НАПОО*

Актуални публикации

Няма

Дирекция “ПК илицензиране” определени със заповед права на достъп от НАПОО

Постоянен

Б*Похожие:

Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г iconРешение на Управителния съвет протокол №01/17. 01. 2007 г
План за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение за 2007 година
Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г iconРешение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13
Приложение №1 към решение №170, взето на заседание на общински съвет трявна на 22. 12. 2008 Г., Протокол №13
Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г iconОтчет към 31 март 2009
Към датата на изготвяне на настоящия междинен финансов отчет управителният съвет се състои от 3 члена, като дружеството се представлява...
Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г iconРешение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 09. 2008 г
Дружеството има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет
Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г iconРешение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г
Дружеството има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет
Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г iconРешение №90 по протокол №11/22. 07. 2008 година
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от змсма, във връзка с чл. 62,...
Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г iconУважаеми господин председател на управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик", уважаеми
Уважаеми господин председател на управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва “Атлантик”, уважаеми
Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г iconЗаседание на Управителния съвет на бнб се обсъди и прие Стратегия за развитие на Българската народна банка за периода 2004 2009 г на първо четене
На 22 юли (четвъртък) 2004 г на заседание на Управителния съвет на бнб се обсъди и прие Стратегия за развитие на Българската народна...
Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г iconРешение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 09. 06 г
Дружеството има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет
Решение на Управителния съвет протокол №03/20. 02. 2008 г iconРешение Община Пловдив Проект
Наредба за изменение и допълнение на наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на община пловдив, приета с решение...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты