Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г icon

Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 гНазваниеРешение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г
Дата17.10.2016
Размер
ТипРешениеПо приложение № 9 към чл.28,ал.2 от ЗППЦК


Важната информация, влияеща върху цената на ценните


книжа към 30.06.2008 год.


За емитента


Управителните и контролните органи на дружеството

Дружеството има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет.


Надзорен съвет :

“БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД” /Balkantourist Limited/,със седалище гр.Вадуц, Лихтенщайн,рег.№1000/36 с Упълномощен представител Бояна Георгиева Попова, ЕГН 6010176256

“ ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ” гр.Вадуц, Лихтенщайн с Упълномощен представител Дарина Калчева Георгиева-Павлова ,ЕГН 6305307711

^ СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА ,ЕГН 4803246777


Управителен съвет :

“БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Емил Цветков Василев, ЕГН 6711217123

“БАЛКАНТУРИСТ ” АД ,рег. по ф.д. 14676/1991 г по описа на СГС със седалище София, представлявано от законния си представител Недялка Стоева Сандалска- Генкова, ЕГН 4807196838

“БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София,

бул.Цар Освободител 4, рег. по ф.д.8848/2004г. по описа на СГС, чиито задължения в Съвета се упражняват от законния си представител Емил Цветков Василев, ЕГН 6711217123

^ БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА, ЕГН 6604067279


Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Благовестка Георгиева Томова ЕГН 6604067279


Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма решение за преобразуване към 30.06.2008 г.


Откриване на производство по ликвидация

Дружеството не е в производство по ликвидация към 30.06.2008 г.


Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

Дружеството не е в производство по несъстоятелност към 30.06.2008 г.


Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Към 30.06.2008 г дружеството няма придобити и наети за ползване активи с голяма стойност по чл.114,ал.1, т.1 от ЗППЦК.


Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Към 30.06.2008 няма промяна в одиторите на дружеството: одитор е експерт- счетоводителя Валентин Димитров Богданов.

^

Резултати от дейността


За периода 01.01.2008г. до 30.06.2008 г дружеството е с финансов резултат печалба в размер на 717хил. лв. За същия период на 2007 гфинансовият резултат е печалба в размер на 489 хил.лв. Няма значими фактори ,необичайни и редки събития или нови разработки, които съществено да се отразяват върху приходите от основна дейност.

^

Ликвидност и капиталови ресурси


Политиката на Дружеството е да поддържа парични средства от операции или финансиране чрез подходящи финансови инструменти достатъчни за посрещане на неговите задължения за плащане.


Дружеството използува предимно заеми от Първа Инвестиционна Банка и търговски заеми .

Разчетите с ПИБ са по:


  • Договор №00КР-АА2162/22.03.2004

  • Договор №00КР-АА-2595/22.02.2006

  • Договор №00КР-АА-2767/12.10.2006

  • Договор №00КР-АА-3168/23.04.2008


През отчетното тримесечие е сключен с ПИБ Договор за кредит №00КР-АА-3168/23.04.2008.Кредитът е в размер на 1 500 000/един милион и петстотин хиляди/ евро,предназначение- за оборотни средства,краен срок за погасяване 25.05.2011,лихва в размер на годишния EURIBOR плюс надбавка от 5.147 пункта,обезпечение-ипотека върху хотелски комплекс “Рила”.


“Рила-Боровец”АД не е изложено на съществен лихвен риск. За ползваните кредити дружеството заплаща годишна лихва в размер на годишния EURIBOR плюс надбавка. Дружеството няма големи наличности по сметки или в каса в чуждестранна валута. Приходите както вземанията и задълженията са деноминирани в лева.


Развойна дейност

Дружеството не е извършвало развойна дейност през отчетното тримесечие.


Основни тенденции

Засилена е дейността по маркетирането на хотела като целогодишен чрез създаване и предлагане на разнообразни пакетни почивки, таргетиране на конферентни инсентив мероприятия детски еко и културен туризъм.


Инвестиционна програма

Подновяването на основните средства е необходимост с оглед запазване качеството и съдържанието на продукта. “Рила-Боровец”АД следва инвестиционната програма начертана за 2008 г.


Няма непредвидено обстоятелство от извънреден характер,вследствие на което дружеството да е претърпяла щети възлизащи на повече от 3% от нетните активи на дружеството


Одиторски доклад

Годишния одиторски доклад и годишните отчети на “Рила – Боровец” АД са публикувани в електронен вид на www.x3news.com


Вземания и Задължения на Дружеството към свързани лица


Към 30.06.2008 дружеството има задължения към свързани лица в размер на 34 хил.лв. както следва


Наименование Сума Характер на задължението

Бороспорт АД 32 641.61 лв търговски


Би Ти Девелопмент сървисиз ЕАД 1 522.33 лв търговски


Вземанията от свързани лица са в размер на 79 хил.лв както следва


Наименование Сума Характер на задължението

Балкантурист АД 8 803.77 лв търговски

Балкантурист Лимитид 69 320.33 лв търговски

Бороспорт АД 700.57 лв търговски


Няма сделки или направени към момента предложения за сключване на сделки от съществено за емитента или свързаното лице или сделки ,които са от необичаен вид


Увеличение или намаление на акционерния капитал

Вписания към 30.06.2008 в търговския регистър капитал е в р-р на 156 213 /сто петдесет и шест хиляди двеста и тринадесет лв./, разпределен в 156 213 броя акции. Номиналът на всяка акция е 1 /един/ лв. Всички емитирани акции са изцяло изплатени. Дружеството няма издадени опции върху ценни книжа. За последните 3 години няма промяна в емитирания капитал на Дружеството.


Съдебно или арбитражно дело,отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

Няма заведени съдебни и арбитражни дела .


Благовестка Томова:………………….

/Изпълнителен директор /


Похожие:

Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г iconРешение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 09. 2008 г
Дружеството има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г iconРешение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 09. 06 г
Дружеството има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г iconОтчет на " енергоремонт холдинг" ад към 30. 06. 2008 год. Представяне на дружеството
През 2003 г дружеството е приватизирано чрез публично предлагане на акциите му на Българска фондова борса. Дружеството е публично...
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г iconОтчет на " енергоремонт холдинг" ад към 31. 03. 2008 год. Представяне на дружеството
През 2003 г дружеството е приватизирано чрез публично предлагане на акциите му на Българска фондова борса. Дружеството е публично...
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г iconОтчет на хес ад към 31. 12. 2007г
Яос дружеството е увеличило капитала на 2619830 лв от собствени средства съразмерно на участието на акционерите в капитала. През...
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г iconОтчет на хес ад към 31. 12. 2008г
Яос дружеството е увеличило капитала на 2619830 лв от собствени средства съразмерно на участието на акционерите в капитала. През...
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г iconОтчет за дейността на пиринхарт ад за второто тримесечие на 2008 година
Благоевградски окръжен съд с решение №1404/1996г. Дружеството е със седелище в гр. Разлог, Промишлена зона. Размерът на капитала...
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г iconОтчет на " енергоремонт холдинг" ад към 31. 03. 2009 г. Представяне на дружеството
През 2003 г дружеството е приватизирано чрез публично предлагане на акциите му на Българска фондова борса. Дружеството е публично...
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г iconОтчет към 31. 12. 2008 година
ЕкоИнвест Холдинг” ад. Дружеството няма разкрити клонове. Според изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа холдингът...
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма решение за преобразуване към 30. 06. 2008 г iconОтчет към 31. 12. 2008 година
ЕкоИнвест Холдинг” ад. Дружеството няма разкрити клонове. Според изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа холдингът...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты