Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгівНазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Дата17.10.2016
Размер
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №5 від 11 березня 2011 р.


Голова комітету з конкурсних торгів


____________________ В.О. Касьяненко


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне – 33.10.1

(ультразвукова система Toshiba Nemio XG Mk 1, або еквівалент)


Процедура закупівлі – відкриті торги


м. Суми – 2011

ЗМІСТ


Розділ 1 Загальні положення ............................................................................................................ 3 

Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів .... 3 

Розділ 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів ....................................................................... 4

Розділ 4 Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів ..................................................... 7 

Розділ 5 Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця ................................. 8

Розділ 6 Укладання договору про закупівлю ................................................................................... 9


Додаток №1. Технічні вимоги............................................................................................................. 12

Додаток №2. Форма “Конкурсна пропозиція” ................................................................................. 15


Розділ 1. Загальні положення 

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

Ультразвукова система - ультразвукова система Toshiba Nemio XG Mk 1, або еквівалент.

^ 2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Сумський державний університет 

місцезнаходження 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Карпуша Василь Данилович, перший проректор

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,

тел. (0542) 687-843 факс (0542) 687-826

е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне - 33.10.1 (ультразвукова система Toshiba Nemio XG Mk 1, або еквівалент)

вид предмета закупівлі 

товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

ультразвукова система – 1 шт.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

протягом 7 робочих днів з дня отримання заявки від Замовника  

^ 4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до 21 квітня 2011 року до 14-00”

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією, а саме:

  • документи згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів;

  • конкурсна пропозиція (згідно Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів).

- документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації.

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів).

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Не вимагається 

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям:

щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

- довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору.

щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору, у тому числі, для інсталяції та проведення сервісного обслуговування ультразвукової системи протягом гарантійного строку.

щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів:

- довідку довільної форми про виконання аналогічних договорів (обов’язково зазначаються: назва організації з якою укладено договір, номер її телефону, назва предмету закупівлі, сума договору, термін його виконання).

щодо наявності фінансової спроможності:

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією товарів.

- копію балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період.

Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам:

щодо правомочності на укладення договору про закупівлю:

- документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення).

щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття ліквідаційної процедури:

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):

- оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату проведення торгів.

щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту:

- копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- копію Свідоцтва про державну реєстрацію ультразвукової системи (про внесення ультразвукової системи до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення України);

- довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб).

- копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- копія паспорта (для фізичних осіб).

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником технічними вимогами (Додаток №1).

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Не передбачаеться 

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

Дата ^ 21 квітня 2011р. до 10-00 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Дата 21 квітня 2011 р. Час о 14.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна.

Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча.

У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

^ 3. Інша інформація 

Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається (поштою) або надається (особисто) замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи письмового запиту.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

^ 1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (33.10.1) – ультразвукову систему;

2. Ціна товару встановлюється в національній валюті України і включає витрати на інсталяцію та доставку ультразвукової системи, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), інші передбачені договором витрати.

3. Місце поставки товару – м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

4. Обсяг закупівлі товару може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків Покупця.

5. Протягом 7 робочих днів з дня отримання заявки від Покупця Продавець передає Покупцеві ультразвукову систему та здійснює інсталяцію.

6. Оплата товару здійснюється Покупцем протягом 20 робочих днів з дня отримання товару, відповідно до накладних.

7. Продавець зобов’язаний в рамках цього договору здійснювати сервісне обслуговування ультразвукової системи протягом гарантійного строку та провести навчання працівника Покупця роботі з нею.

8. Якість товару, який поставляється, повинна відповідати діючим стандартам та технічним вимогам, що підтверджується документально.

9. У разі виявлення недоліків Товару під час приймання Продавець зобов’язаний забезпечити заміну його на якісний протягом 2 днів.

10. Гарантійний строк Товару становить 12 місяців з моменту введення в експлуатацію.

11. Якщо протягом строку гарантії Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець за вимогою Покупця зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки протягом 15 календарних днів з моменту одержання повідомлення від Покупця або замінити його на Товар належної якості. Цей термін може бути змінений за згодою сторін, залежно від характеру виявлених дефектів та обсягу заходів, які необхідно вжити для виконання зобов’язань.

12. Термін гарантії продовжується на строк, протягом якого Товар не міг використовуватися внаслідок виявлених недоліків та дефектів.

13. При порушенні термінів оплати Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від несплаченої суми, що діяла в цей період, за кожен день прострочення.

14. Застосування строків для усунення недоліків не звільняє сторону від відповідальності за порушення терміну поставки.

15. Продавець несе повну відповідальність за кількість та якість товару, а також за додержання узгоджених термінів поставки.

16. При порушенні термінів поставки Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% вартості недопоставленого товару за кожен день прострочення виконання зобов’язань, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

17. Продавець зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані Покупцеві використанням Продукції, що містить недоліки, якщо їх неможливо було виявити під час звичайного приймання.

18. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2011 р.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагаєтьсяДодаток №1
^

Технічні вимоги
п/п

Найменування

Значення


1.

Основні галузі клінічного застосування:
Кардіологія (доросла та дитяча)

Відповідність
Гастроентерологія

Відповідність
Акушерство та гінекологія

Відповідність
Неонатологія

Відповідність
Педіатрія

Відповідність
Нефрологія

Відповідність
Урологія

Відповідність
Неврологія

Відповідність
Ангіологія

Відповідність
Ендокринологія

Відповідність
Ортопедія та травматологія

Відповідність
Малоінвазивні втручання (біопсія)

Відповідність
Інтраопераційні дослідження

Відповідність

2.

Основні характеристики ультразвукової системи
Кількість фізичних передавально-приймальних каналів

Не менше ніж 128
Динамічний діапазон

Не менше ніж 170 дБ
Широкосмужне та багаточастотне сканування для усіх типів датчиків

Наявність
Кількість фокусів при передачі

Не менше ніж 8
Безперервне прогресивне динамічне фокусування при прийомі

Наявність
Блок передпідсилення сигналу в датчиках

Наявність
Частота кадрів у В-режимі

Не менше ніж 390
Частота кадрів у режимі кольорового доплеру

Не менше ніж 370
Плаский рідкокристалевий кольоровий монітор високої роздільної здатності з цифровим (DVI) відеоінтерфейсом

Не менше 15''
Вивід інформації на дисплей у цифровому форматі (DVI)

Наявність
Регулювання положення монітора в усіх напрямках за допомогою ручки – тримача та кутової поворотної штанги

Наявність
Збільшення зображення

Не менш ніж в 16 разів.
Глибина сканування

Не менш ніж 24 см
Пакет вимірювальних та обчислювальних програм для усіх типів досліджень

Наявність
Повністю програмована інтерактивна панель управління

Наявність
Створення індивідуальних розрахункових програм за власними вимогами користувача

Наявність
Одночасне підключення датчиків без врахування олівцевих не менше 2-х

Наявність
Редактор робочого потоку на дисплеї

Наявність

3.

Режими сканування:
В – режим

Наявність
М – режим

Наявність
Імпульсно-хвильовий доплер

Наявність
Постійно-хвильовий доплер

Наявність
Кольоровий доплер

Наявність
Енергетичний доплер

Наявність
Режим тканьової гармоніки

Наявність
Комбінація обраних режимів у реальному часі ( дуплексне та триплексне сканування) для усіх типів датчиків

Наявність
Автоматична оптимізація зображення за допомогою одної кнопки

Наявність

4.

Додаткові можливості:
Режим паралельної/ квадратурної обробки ехосигналу

Можливість
Покращений просторово-частотний компонент сканування

Можливість
Направлений енергетичний доплер

Можливість
Тканьовий доплер

Можливість
Режим кольорового допплера з покращеною чутливістю

Можливість
Режим контрастної гармоніки

Можливість
Інтегрована робоча станція керування даними

Можливість
Стрес- ехокардіографія

Можливість
Синхронізація ЕКГ

Можливість
Інтегрований прилад для підігріву гелю

Можливість
4D -режим

Можливість
Режим трапеційного сканування

Можливість
Режим панорамного огляду

Можливість
Режим підвищеного частотного діапазону для імпульсно-хвильового доплеру

Можливість
Додатковий порт для датчиків

Можливість

5.

Типи датчиків, які підтримують систему
Конвексні

Можливість
Секторні (фазовані)

Можливість
Лінійні

Можливість
Трансстравохідний електронний

Можливість
Ендокавітарні

Можливість
Біпланові

Можливість
"Олівцеві" для доплерівського обстеження

Можливість
Інтраопераційні датчики

Можливість
Пункційні спеціалізовані

Можливість
4D -датчик

Можливість

6.

Оснащення системи:

6.1

^ Датчик конвексний
Кількість фізичних елементів,

Не менше 128
Діапазон робочих частот


Не гірше 2,5 – 6,5 МГц (+0,5)
Кількість мультичастот

Не менше 5
Кут огляду

Не менше 70° (±1°)
Аксіальна розподільча здатність

Не гірше 0,45 мм (+0,05)
Підтримка режимів В, М, імпульсно-хвильового, HPRF, кольорового, енергетичного, направленого енергетичного доплера, кольорового доплера з покращеною чутливістю, тканьового доплера, тканинної гармоніки

Наявність

6.2

Секторний датчик
Кількість фізичних елементів

Не менше 64
Діапазон робочих частот

Від 2,0 до 4,5 МГц (±0,5)
Кількість мультичастот

Не менше 5
Кут огляду

90º(±1°)
Аксіальна розподільча здатність

Не гірше 0,90 мм (+0,05)
Підтримка режимів В, М, тканьової гармоніки, HPRF,постійно-хвильового, кольорового, енергетичного, направленого енергетичного доплера, тканьового доплера.

Наявність

6.3

Датчик лінійний:
Кількість фізичних елементів

Не менше 128
Діапазон робочих частот


Не гірше 5,0 – 12,5 МГц (+0,5)
Кількість мультичастот

Не менше 5
Ширина

55 (±1)мм.
Аксіальна розподільча здатність

Не гірше 0,21 мм (+0,05)
Підтримка режимів В, М, імпульсно-хвильового, HPRF, кольорового, енергетичного, направленого енергетичного доплера, кольорового доплера з покращеною чутливістю, тканьового доплера

Наявність

6.4

Блок безперервного живлення не менше 1,0 кV/A

Наявність


6.5

Чорно-білий принтер

Наявність

7.

Архівація зображення
Кінопетля для В -режиму, не менше кадрів

500
Кінопетля для М- режиму та в режимі імпульсно-хвильового доплеру, не менше секунд

120
Жорсткий диск об’ємом

Не менше 80 Гб
Запис статичних, та динамічних зображень на СD-DVD - диски

Наявність
Формати запису зображень JPEG, BMP, AVI.

Наявність
Можливість підключення до мережі EТHERNET

Наявність
Сумісність зі стандартом DICOM

Можливість
USB-порт для підключення додаткових пристроїв для зберігання інформації (флеш-накопичувач)

Наявність


Додаток №2


Форма „Конкурсна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


^ ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю ^ Устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного – 33.10.1 (ультразвукової системи _______________ (вказати конкретну назву)) згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника зазначені у документації конкурсних торгів та Договору.

Ціна пропозиції з урахуванням витрат на інсталяцію та доставку ультразвукової системи, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших витрат, передбачених документацією з конкурсних торгів складає : _________________________________________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ - для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником відповідно до істотних умов договору, зазначених у документації конкурсних торгів, не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
Тема: Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців. Ступневість вищої освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук випускна робота на тему
Студента п’ятого курсу, групи ін-72 Дн спеціальності “Інформатика” дистанційної форми навчання Короля Олександра Васильовича
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconПоложення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170
Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
Мета: засвоїти поняття професіограма, психолого-педагогічні знання, спеціальні знання, педагогічні вміння, педагогічні навички тощо,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності»
Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності» (далі – конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності»
Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності» (далі конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №5 від 11 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты