Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет icon

Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університетНазваниеМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
Дата17.10.2016
Размер
ТипСправочники, творчество

Міністерство освіти і науки України

Бердянський державний педагогічний університет
Кафедра педагогіки
ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 3


ПРЕДМЕТ: ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ


ФАКУЛЬТЕТ: ПОПП

КУРС: 2


ФОРМА НАВЧАННЯ: денна


Завдання виконав:


Студент(ка) групи


Прізвище, ім’я

Методичний матеріал і завдання

для самостійного опрацювання і виконання


Тема: Диференційний та індивідуальний підходи

до виховання учнів

Мета: сприяти засвоєнню студентами понять диференціація виховання, індивідуалізація виховання, ознаки диференціації виховання, усвідомленню особливостей диференціації та індивідуалізації процесу виховання підростаючого покоління, формувати аналітичне і критичне мислення студентів, розвивати вміння застосовувати набуті знання на практиці.


 • ^ За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання.

ЗАВДАННЯ

Спираючись на знання з дидактики щодо диференціації та індивідуалізації навчального процесу, складіть план індивідуалізації та диференціації виховання за будь-якими двома напрямами (на вибір).


За результатами виконання завдань самостійної роботи кожен студент має звітуватися перед викладачем.

Література

 1. Бабанский Ю. К., Победоносцев Г. П. Комплексный подход к воспитанию школьников. – М., 1980.

 2. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. —Львів, 1996.

 3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002.

 4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа, 1995.

 5. Державний стандарт загальної середньої освіти. Економіка // Освіта України. — 1997. — 28 листопада. — № 48.

 6. Іванчик Г. Ф., Пеньков О. І. Про деякі аспекти екологічної освіти шко­лярів. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови / За ред. В.Л.Андрущенка. — К., 1997.

 7. Климишин І. А. та ін. Основи християнської моралі. — Івано-Фран­ківськ, 1995.

 8. Концепція безперервного національного виховання. – К., 1994.

 9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – К., 2001.

 10. Подласый Й. П. Педагогика. – М , 1999.

 11. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996.

 12. Сухомлинський В. А. О воспитании. – М., 1975.

 13. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2007.

 14. Ягупов В.В. Педагогіка. – К.: Либідь, 2002.

Методи і прийоми самостійної роботи над завданнями

Вивчення і конспектування методичного матеріалу та першоджерел. Письмове виконання практичних завдань.

Види контролю

Співбесіда з викладачем, тестування, перевірка виконаних завдань.


Навчально-методичний матеріал для самостійного опрацювання

з теми „ Диференційний та індивідуальний підходи

до виховання учнів”

Диференціація виховання – поділ учнів класу на умовні мікрогрупи з однорідними психологіч­ними характеристиками в їх головному для виховання значенні; індивідуалізація виховання –си­стема педагогічних відносин і дій, що спрямовані на уп­равління формуванням особистості кожного учня. Педа­гогічний шлях до учня пролягає від загальноколектив-них дій через диференціацію (як проміжний цикл) до індивідуалізації.

Диференціація може відбуватися за такими озна­ками:

 • розумовими, завдяки яким виявляється здібність мікрогрупи учнів до ряду циклів: гуманітарного, фізико-технічного, математичного, природничого. За сприятли­вих умов — перехід їх до гімназії або до спеціальної школи з поглибленим вивченням; надпрограмна еруди­ція в цій сфері; майбутня профорієнтація і вироблення життєвого плану старшокласника, загальний розвиток інтелекту; в менших проявах – потяг до певного пред­мета, інтерес до нього;

 • трудовими, завдяки яким виявляється здібність до певних видів праці, до того чи іншого ремесла, оволо­діння навичками майстерності, участь у виготовленні ви­робів для шкільних виставок, чітка індивідуальна про­форієнтація на певне матеріальне виробництво або ро­бітничу чи селянську кваліфікацію;

 • економічними, які постають провідними для майбутньої участі в комерційних операціях, бізнесі та торгівлі — здібності до бережливості, передбачливості, з ощадливості, вміння розраховувати сімейний бюджет і рано заробляти гроші чесним шляхом, профорієнтація на такі професії, де ці властивості переважали б у житті (це зараз стає типовим для багатьох молодих людей);

 • теїстичними, які характеризуються схильністю до релігії, прагненням до майбутньої духовної кар'єри, навчанням у конфесійній альтернативній школі тощо; є й атеїстичні мікрогрупи, в яких не визнають релігії;

 • естетичними, які послідовно спрямовують себе на активний розвиток своїх прикладних естетичних здіб­ностей і смаків; мають єдині погляди на рок-музику, ан­самблі, солістів; в інших варіантах — на мистецтво і класичну спадщину в ньому; їх профорієнтація або на професію митця, або на участь, паралельно з основною роботою, в художній самодіяльності, навчання в музич­ній школі, участь у гуртках живопису або інших;

 • комунікативними, які відрізняли б учнів за їх організаторським хистом, лідерством у колективі, екс-травертированістю (відкритістю перед людьми, комуні-кативністю) характеру, профорієнтацією на певну орга­нізаторську, парламентську, депутатську), молодіжну роботу;

 • спортивними, які вели б людину не тільки до кваліфікаційних досягнень у тому чи іншому виді спор­ту, а й робили пріоритетними її заняття фізкультурою, активно зацікавлювали в болільництві чи у прагненні здобути собі тренерську кваліфікацію.

Поряд з профорієнтаційною, навчально-виховною диференціаціями існують інші категорії і засади диферен­ційованого підходу до учнів, які використовуються для науково-соціологічних досліджень, а також для вияв­лення соціального і соціально-психологічного стану (іс­нує така галузь соціологічної науки – педагогічна соціо­логія). Класифікація мікрогруп тут є досить розгалуженою. Щоб поступово вивчити всіх учнів класу (і при цьому не витрачати надмірних зусиль), класному керівникові слід досить глибоко оволодіти психологічною культурою спостережливої людини, увійти в неказенні, довірчі сто­сунки з учнями. Чималу користь може йому дати і пси­хологічна служба, що поступово впроваджується в шко­лах України.Похожие:

Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
Тема: Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців. Ступневість вищої освіти
Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет інститут початкової освіти та практичної психології Кафедра педагогіки Завдання для самостійної роботи
Завдання: Наведіть приклади формулювання цілей навчання з використанням чотирьох нижчених способів з урахуванням специфіки предмета,...
Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
Мета: засвоїти поняття екологія, екологічне виховання,естетика, естетичне виховання, фізична культура, фізичне виховання, формувати...
Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
Мета: засвоїти поняття екологія, екологічне виховання,естетика, естетичне виховання, фізична культура, фізичне виховання, формувати...
Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
Мета: засвоїти поняття професіограма, психолого-педагогічні знання, спеціальні знання, педагогічні вміння, педагогічні навички тощо,...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты