Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університетНазваниеМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
Дата17.10.2016
Размер
ТипСправочники, творчество

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет


Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв


Кафедра педагогіки
ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 1


ПРЕДМЕТ: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ


КУРС: 1


ФОРМА НАВЧАННЯ: денна


Завдання виконав:


Студент(ка) групи


Прізвище, ім’я __________________

Методичний матеріал і завдання

для самостійного опрацювання і виконання


Тема: Передумови входження вищої освіти України

до Болонського процесу


Мета: засвоїти поняття Болонський процес, кредитно-модульна система навчання, модуль, кредит, кредитно-трансферна система, система ECTS само заохочення, самоосуд тощо, знати мету впровадження кредитно-трансферної системи у діяльність вищої школи нашої держави, її особливості, систему оцінювання навчальних досягнень за шкалою ECTS, свої права і обов’язки як учасника навчального процесу, орієнтуватися у перспективах розвитку вищої освіти України, розвивати власну мобільність.


 • ^ За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання.

ЗАВДАННЯ

1. Законспектуйте основну мету впровадження кредитно-трансферної системи у вищій школі України.

2. За допомогою схеми подайте можливі шляхи досягнення шести цілей Болонського процесу.

3. Визначте основні передумови входження нашої держави до Болонського процесу.


За результатами виконання завдань самостійної роботи кожен студент має звітуватися перед викладачем.


ЛІТЕРАТУРА


    1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка : теорія та історія / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. – К., 1995. – 236 с.

    2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.

    3. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посіб. / Д. С. Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

    4. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. [для студ вищ. пед. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 136 с.

    5. Бех І.Д. Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах / І.Д. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – №3–4. – С. 157–162.

    6. Богданова А., Борисов С. Психологія організації творчого педагогічного процесу / А. Богданова, С. Борисов // Завуч. – 2001. – №6. – С. 6–9.

    7. Державна програма «Вчитель» / / Директор школи. – 2002. – №23–24 (червень). – С. 3–23.

    8. Євтух М. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя / Микола Євтух / / Педагогічна газета. – 2002. – №8–9. – С.7.

    9. Сметанський М. Соціально-педагогічні умови професійного становлення, вчителя / Микола Сметанський / / Рідна школа. – 1995. – №5. – С.26–28.

Методи і прийоми самостійної роботи над завданнями

Вивчення і конспектування методичного матеріалу та першоджерел. Письмове виконання практичних завдань.

Види контролю

Співбесіда з викладачем, тестування, перевірка виконаних завдань.


Навчально-методичний матеріал

для самостійного опрацювання з теми


В Україні нині розробляється Додаток до диплома відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (стаття 9), що дотримується моделі, яка була розроблена Європейською Комісією, Радою Європи та UNESCO/CEPES, з урахуванням специфіки національної систе­ми вищої освіти.

Додаток до диплома про вищу освіту (далі Додаток) є докуме­нтом про освіту, що видається власнику диплома для надання до­даткової розширеної інформації про вищий навчальний заклад, який надає кваліфікацію, про рівень кваліфікації, про зміст і обсяг осві­ти, особливості навчання і форми підсумкового контролю та його академічні і професійні права тощо.

Додаток як невід'ємна складова документа про вищу освіту є дійсним лише з дипломом про вишу освіту, серія і номер яких збігаються.

Заповнюється цей документ вищим навчальним закладом на підставі зведеної відомості, що подається державній екзаменаційній (кваліфікаційній) комісії, а також результатів державної атестації, Відповідальність за достовірність поданої в Додатку інформації несе керівник вищого навчального закладу.

Задля впровадження наведеної моделі стандартизованого додатка до диплома у вищій школі України має бути впроваджена кредит­но-модульна система організації навчального процесу та система об'єктивного педагогічного контролю знань.

Впровадження кредитно-трансферної системи у вищій школі Ук­раїни має на меті:

- досягнення відповідності стандартам європейської системи ос­віти, яка виходить із знань, умінь та навичок, що є надбанням ви­пускника;

- затребування українських освітянських кваліфікацій європейсь­ким ринком праці;

- затвердження загальноприйнятної та порівнянної системи осв­ітньо-кваліфікаційних ступенів;

- впровадження стандартизованого додатка до диплома, модель якого розроблена Європейською Комісією, Радою Європи та UNESCO/CEPES і який містить детальну інформацію про результа­ти навчання випускника;

- стимулювання викладачів і студентів вищих навчальних зак­ладів до вдосконалення системи об'єктивної оцінки якості знань;

- забезпечення "прозорості" системи вищої освіти та академічно­го і професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, по­свідчень та ін).

Кредитне-модульній системі як невід'ємному атрибуту Болонської декларації надаються дві основні функції. Перша - сприяння мобільності студентів і викладачів та спрощення переходів з одного університету до іншого. Друга - акумулююча, чітке визначення об­сягів проведеної студентом роботи з урахуванням усіх видів на­вчальної та наукової діяльності. Сума кредитів визначає, на що здатний студент, який навчається за тією чи іншою програмою.

Проте, для студента - майбутнього фахівця - важливо не лише осмислити й засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її прак­тичного застосування і прийняття рішень. За таких умов зменшується частка прямого, ззовні заданого інформування і розширюється застосування інтерактивних форм і методів роботи сту­дентів під керівництвом викладача (тьютора) та повноцінної самостійної роботи в лабораторіях, читальних залах, на об'єктах майбутньої професійної діяльності, що особливо важливо для системи дистанційного навчання.

Кредити ECTS є кількісним еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для елементів навчального плану, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони відображають кількість роботи, якої вимагає ко­жен елемент навчального плану відносно загальної кількості робо­ти, необхідної для завершення повного року академічного навчання у закладі, тобто лекції, практична робота, семінари, кон­сультації, виробнича практика, самостійна робота - в бібліо­теці чи вдома - і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ECTS, отже, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.

У ECTS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік, і, як правило, ЗО кредитів - на семестр. Креди­ти ECTS - це відносне, а не абсолютне мірило навчального наванта­ження студента. Вони лише визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає один елемент навчально­го плану в закладі чи на факультеті, що призначає кредити.

За будь-яких принципів організації навчального процесу саме системі оцінювання знань належить важлива роль у забезпеченні високої якості освіти та формуванні конкурентоспроможних фахівців.

Головне завдання - як досягти найбільш об'єктивного оціню­вання, як зробити, щоб оцінювання виконувало властиві йому функції і, насамперед, дві головні - контролюючу й мотивуючу.

Оцінки системи ECTS від "А" до "Е" присвоюються за умови складання заліку, і оцінки від "РХ" до "Р" присвоюються у випадку його нескладання; відмінність між "РХ" та "Р" сприятиме визна­ченню майбутнього навчального плану для деяких не дуже успіш­них студентів. Ті заклади, які не спроможні розрізнити рівні незадо­вільного складання заліку, застосовуватимуть тільки оцінку "Р", не беручи до уваги оцінку "РХ"; коли місцевий та закордонний закла­ди вирішать, як їхні бали відповідатимуть оцінкам системи ECTS, відбувається перезарахування оцінок.

Отже, заклади вищої освіти можуть застосовувати шкалу оціню­вання системи ECTS найбільш, на їхню думку, доцільно. Проте рекомендується незначна гнучкість, оскільки шкалу оцінювання си­стеми ECTS створено для відображення різних систем оцінювання, які є в країнах-членах ЄС та країнах Європейської асоціації вільної торгівлі.

Нагальною потребою є розширення впровадження елементів ECTS за рахунок введення кредитно-модульної системи формування на­вчальних програм; посилення ролі самостійної роботи студентів та змін педагогічних методик, впровадження активних методів і сучас­них інформаційних технологій навчання.

Як свідчить практика, час на сесійний контроль при сучасній системі організації навчального процесу використовується нераціо­нально. Відстрочка зворотного зв'язку на кінець семестру не дає змоги вживати оперативні виховні і дидактичні заходи щодо підви­щення якості навчання (контроль будь-якого процесу після його завершення неможливий).

При кредитно-трансферній системі організації навчального про­цесу у вищих навчальних закладах зміст навчальних дисциплін розподіляється на змістові модулі (2-4 за семестр). Змістовий мо­дуль (розділ, підрозділ) навчальної дисципліни містить окремі мо­дулі (теми) аудиторної і самостійної роботи студента. Кожен змісто­вий модуль має бути оцінений.

Студент інформується про результати оцінювання навчального модуля як складової підсумкового оцінювання засвоєння навчаль­ної дисципліни.

Підсумкове оцінювання засвоєння навчального матеріалу дис­ципліни визначається без проведення семестрового екзамену (залі­ку) як інтегрована оцінка засвоєння всіх змістових модулів з ураху­ванням "вагових" коефіцієнтів.

Студент, який набрав протягом семестру необхідну кількість балів, може:

- не складати екзамен (залік) і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку;

- складати екзамен (залік) для підвищення свого рейтингу за певною навчальною дисципліною;

- ліквідувати академічну різницю, пов'язану з переходом на інший напрям підготовки чи до іншого вищого навчального закладу;

- поглиблено вивчити окремі розділи (теми) навчальних дис­циплін, окремі навчальні дисципліни які формують кваліфікацію, що відповідає сучасним вимогам ринку праці;

- використати час, що відведено графіком навчального процесу на екзаменаційну сесію, для задоволення своїх особистих потреб.

Студент, який набрав протягом семестру менше від необхідної кількості балів, зобов'язаний складати екзамен (залік).

Структуру вищої освіти України за своєю ідеологією та цілями узгоджено із структурами освіти більшості розвинутих країн світу.

Для входження України до Європейського простору вищої осві­ти потрібно впровадити в систему вищої освіти:

- широкомасштабну довгострокову стратегію системної модерні­зації всієї системи освіти;

- систему якості освіти, яка відповідає стандартам ЄС, потребам ринкової економіки, внутрішнього розвитку держави та суспільства;

- державний реєстр напрямів підготовки та спеціальностей;

- загальноприйняту та порівняльну систему вчених ступенів;

- законодавче підсилені умови для полегшення працевлашту­вання українських громадян в Європі та міжнародній конкурентос­проможності системи вищої освіти України;

- систему кредитів на зразок Європейської системи трансферу кредитів (ECTS) як відповідного засобу сприяння більшій мобіль­ності студентів;

- законодавче підсилені умови задля забезпечення мобільності через усунення перешкод на шляху ефективного використання пра­ва на вільне пересування з безпосередньою метою:

- забезпечення студентам доступу до навчальних можливостей, а також до відповідних освітянських послуг;

- забезпечення визнання та зарахування часу, впродовж якого-викладач, дослідник чи член адміністративного персоналу був у європейському навчальному закладі, проводячи дослідження, викладаючи та виконуючи відповідну до свого фаху роботу, зі збе­реженням їхніх законних прав;

- сприяння європейському співробітництву щодо забезпечення якості освіти для вироблення порівняльних критеріїв та методо­логій.

Для вищої школи України в контексті Болонського процесу необхідно розробити та законодавче врегулювати процедуру конт­ролю якості та акредитації, а також посилення міжнародної кон­курентоспроможності випускників вищої школи України.

Політика в галузі вищої освіти, професійної підготовки і серти­фікації фахівців спрямовується на досягнення оптимального впо­рядкування педагогічної діяльності з обліком особистісних, соц­іальних, економічних і державних потреб та інтересів акціонерів вищої школи.

Подальші дії для досягнення шести цілей Болонського процесу:

- прийняття системи легкозрозумілих і адекватних ступенів;

- прийняття системи двоциклової освіти (доступеневе і післяступеневе навчання); впровадження системи кредитів - системи на­копичення кредитів (ECTS) або інших сумісних з нею систем, які здатні забезпечити як диференційно-розрізнювальну, так і функції накопичення;

- сприяння мобільності студентів і викладачів (усунення пере­шкод вільному пересуванню студентів і викладачів);

- забезпечення високоякісних стандартів вищої освіти; сприян­ня європейському підходу до вищої освіти (впровадження програм, курсів, модулів з "європейським" змістом);

- навчання протягом усього життя;

- спільна праця вищих навчальних закладів і студентів як ком­петентних, активних і конструктивних партнерів у формуванні Євро­пейського простору вищої освіти.
Похожие:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
Тема: Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців. Ступневість вищої освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
Мета: засвоїти поняття професіограма, психолого-педагогічні знання, спеціальні знання, педагогічні вміння, педагогічні навички тощо,...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет інститут початкової освіти та практичної психології Кафедра педагогіки Завдання для самостійної роботи
Завдання: Наведіть приклади формулювання цілей навчання з використанням чотирьох нижчених способів з урахуванням специфіки предмета,...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
Мета: засвоїти поняття екологія, екологічне виховання,естетика, естетичне виховання, фізична культура, фізичне виховання, формувати...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет
Мета: засвоїти поняття екологія, екологічне виховання,естетика, естетичне виховання, фізична культура, фізичне виховання, формувати...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты