Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання icon

Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питанняНазваниеТема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання
Дата17.10.2016
Размер
ТипСправочники, творчество

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА. Трудові правовідносини

1. Основні питання.


І заняття

 1. Види трудових відносин в Україні.

 2. Предмет трудового права – комплекс суспільно-трудових відносин.

 3. Трудові відносини найманої праці як основа предмету трудового права.

 4. Відносини, що тісно пов’язані з трудовими відносинами найму як складова частина предмету трудового права.

 5. Суспільні відносини працевлаштування як елемент предмету трудового права України.

 6. Суспільні відносини з навчання, підвищення кваліфікації або перекваліфікації як елемент предмету трудового права України.

 7. Відносини з вирішення трудових спорів (або процедурні відносини) - складова предмету трудового права України.

 8. Відносини соціального партнерства або колективно-трудові відносини як елемент предмету трудового права України.

 9. Відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства як предмет трудового права України.

 10. Поняття методу трудового права.

 11. Особливості методу трудового права.

 12. Поєднання централізованого і децентралізованого регулювання трудових правовідносин.

 13. Сфера дії трудового законодавства України.

 14. Функції трудового права України: загальна характеристика.

 15. Захисна функція трудового права.

 16. Виробнича функція трудового права.

 17. Виховна функція трудового права.

 18. Система трудового права: поняття та загальна характеристика.

 19. Основні інститути трудового права.

 20. Система науки трудового права України та система курсу “Трудове право України”, їх співвідношення.

 21. Місце трудового права у системі права України.

  ІІ заняття

 1. Поняття принципів трудового права.

 2. Відмінність принципів трудового права від правових принципів.

 3. Види принципів трудового права.

 4. Обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці.

 5. Оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання.

 6. Соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці.

 7. Забезпечення єдності і диференціації правового регулювання.

 8. Визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників у трудових правовідносинах.

 9. Поняття трудових правовідносин.

 10. Елементи складу трудових правовідносин.

 11. Класифікація трудових правовідносин.

 12. Підстави виникнення трудових правовідносин.

 13. Підстави зміни і припинення трудових правовідносин.

 14. Зміст трудових правовідносин.

 15. Учасники трудових правовідносин.

 16. Трудова правосуб’єктність учасників трудових правовідносин.

 17. Працівник – суб’єкт трудових правовідносин.

 18. Роботодавець як суб’єкт трудових правовідносин (поняття).

 19. Класифікація роботодавців за трудовим правом.

 20. Профспілка у трудових правовідносинах.

 21. Правосуб’єктність трудових колективів.

 22. Інші суб’єкти трудових правовідносин.

  ІІІ заняття

 1. Поняття джерел трудового права та їх види.

 2. Особливості джерел трудового права.

 3. Нормативні акти як джерела трудового права: загальна характеристика законів та підзаконних актів.

 4. Конституція України як джерело трудового права.

 5. Законодавчі акти загального характеру та їх значення для регулювання трудових відносин.

 6. Кодекс законів про працю України – основне джерело трудового права.

 7. Кодифікація трудового законодавства за умов ринкових перетворень.

 8. Законодавчі акти спеціального характеру як джерело трудового права.

 9. Укази Президента України як джерела трудового права.

 10. Постанови Кабінету Міністрів України як джерела трудового права.

 11. Нормативні акти Міністерства праці та соціальної політики України як джерела трудового права.

 12. Міжнародно-правові договори як джерела трудового права.

 13. Конвенції МОП як джерела трудового права України.

 14. Колективні договори і угоди як джерела трудового права.

 15. Локальні нормативні акти як джерела трудового права.

 16. Акти судової влади як джерела трудового права.^

2. Питання для самоконтролю і перевірки.


 1. Пригадайте і назвіть, які ще критерії, крім предмету та методу, юридична наука ставить в основу поділу на окремі галузі. Чи характерні вони для трудового права?

 2. Як співвідносяться між собою трудові відносини та трудові правовідносини?

 3. Чи можна вважати, що всі суб’єкти трудового права є суб’єктами трудових відносин? А правовідносин?

 4. Якщо трудовий договір різновид цивільно-правового договору найму, то може трудового права не потрібно, а достатньо цивільного?

 5. В Італійському цивільному кодексі, який складається з декількох томів, один том присвячений трудовим відносинам. Чи не помилилися італійці?

 6. Чи можуть трудові відносини членів сім’ї фермера регулюватись трудовим законодавством? Обґрунтуйте.

 7. Уважно проаналізуйте зміст ст.3 КЗпП України. Спробуйте віднайти принаймні два варіанти її тлумачення щодо сфери дії трудового права. Наведіть їх.

 8. Які ознаки методу найбільш чітко, на Вашу думку, відрізняють трудове право від цивільного?

 9. У чому, на Вашу думку, проявляється захисна функція трудового права?

 10. Виділіть ознаки, які характеризують локальні нормативні акти як джерело трудового права.

 11. Як на Вашу думку, чи є джерелом трудового права постанови Пленуму Верховного Суду України?^

3. Вирішити задачі.


1. Бригадир Карпів уклав з виробничим кооперативом договір, за яким його бригада зобов’язувалася відремонтувати токарний станок і вентиляцію цеху. Вартість роботи оцінена у 8000 грн. Строк виконання – один місяць. По закінченні роботи кооператив відмовився оплатити всю суму, посила­ючись на низьку якість ремонту. Карпів звернувся до суду.

Яким законодавством повинен керуватись суд, вирішуючи цей спір?


2. Рішенням правління колективного сільськогосподарського підприємства “Дністер” (КСГП) за появу на роботі в нетверезому стані був звільнений з роботи механік Коваль, що працював за трудовим договором, а водій Савчук, член КСГП, був за тією ж причиною переведений на іншу, нижчеоплачувану посаду терміном на 3 місяці.

Обидва працівники звернулися з позовом до суду з проханням захистити їхні права. При цьому Коваль посилався на те, що Правила внутрішнього розпорядку КСГП взагалі не передбачають підстав звільнення з роботи, а Савчук вважав, що хоч останні і містять норму про “переведення на нижчеоплачувану посаду на строк до 3-х місяців”, вона суперечить чинному трудовому законодавству, яке не встановлює такий вид дисциплінарного стягнення.

Зробіть правовий аналіз наведених фактів.


3. Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю, створеного за участю іноземного інвестора, затвердили положення “Про персонал товариства”, в якому передбачили:

 1. учасники товариства зобов’язані працювати в товаристві;

 2. зайняття відповідної посади учасником товариства обумовлюється контрактом з генеральним директором товариства;

 3. робочий час учасників товариства не регламентується, а визначається необхідністю отриманням прибутків товариством;

 4. учасники товариства крім отримання дивідендів одержують за свою працю заробітну плату;

 5. праця найманих працівників регулюється трудовим законодавством України.

Проаналізуйте названі вище позиції з приводу їх відповідності чинному законодавству, в т.ч. і трудовому.


4. Між головою фермерського господарства і одним з його членів, 17-річним сином виник спір. Син вважав, що в господарстві грубо порушуються права його членів. Зокрема, працювати доводиться по 12-14 годин на добу, іноді навіть у вихідні і святкові дні, зарплата не виплачується більше двох місяців. У той же час для двох найнятих на роботу тимчасових працівників створено “пільговий режим”. Вони працюють по вісім годин щоденно, мають щотижня два вихідних дні і їм уже двічі за останній місяць виплачено зарплату.

У випадку, якщо головою господарства не буде дотримуватись трудове законодавство щодо членів фермерського господарства, син вимагає укладення з ним трудового договору.

Що Ви можете сказати з приводу наведеної ситуації. Чим регламенту­ються трудові відносини у фермерських господарствах?


5. Водій таксі Мельник уклав договір оренди автомашини, на якій працював, з адміністрацією таксопарку. Орендну плату він зобов’язався сплачувати у твердій сумі, незалежно від виручки. Суд, розглядаючи спір між Мельником і таксопарком з приводу оплати праці, керувався нормами трудового права. При цьому суд виходив з того, що оренда лише змінила раніше укладений з Мельником трудовий договір.

Ваша думка про правильність рішення суду.

^

НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1996 р. № 30 від 23/07/1996.

 2. Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1997 р. № 2 від 28/01/1997, стаття 4.

 3. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1991 р. № 49 від 03/12/1991, стаття 682.

 4. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1993 р. № 52 від 28/12/1993, стаття 490.

 5. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 р. // "Відомості Верховної Ради УРСР" 1991 р. № 14 від 02/04/1991.

 6. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1993 р. № 36, стаття 361.

 7. Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1995 р. № 17 від 25/04/1995, стаття 121.

 8. Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1992 р. № 49 від 08/12/1992, стаття 668.

 9. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 3 березня 1998 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1998 р. № 34 від 04/09/1998, стаття 227.

 10. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1997 р. № 39 від 03/10/1997, стаття 261.

 11. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 р. // "Відомості Верховної Ради України" 2001 р. № 33 від 17/08/2001, стаття 175.

 12. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10 квітня 1992 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1992 р. № 30 від 28/07/1992, стаття 414.

 13. Закон України "Про фермерське господарство" від 19 червня 2003 р. // "Відомості Верховної Ради України" 2003 р. № 45 від 07/11/2003, стаття 363.

 14. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // "Відомості Верховної Ради УРСР" 1971 р. № 50 від 17/12/1971.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про тривалість робочого дня працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування" від 10.12.1993р. № 1010.

 16. "Про затвердження списку сезонних робіт і сезонних галузей" – Постанова Кабінету Міністрів України, 28.03.1997 // Людина і праця. – 1997. - № 5.

 17. Указ Президента України "Про запровадження на території України регіональних графіків початку робочого дня" від 26.04.1995р. № 334/95.

 18. Указ Президента України "Про національну раду соціального партнерства", від 27.04.1993р.

 19. Положення про Національну службу посередництва і примирення. Затв. Указом Президента України від 17 листопада 1998р.

 20. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб‘єднаннями на 2004-2005 роки // Укладена 19 квітня 2004 р.

 21. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 6.11.92р. // Урядовий кур‘єр 21.01.93р.

 22. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. “Про практику застосування законодавства про оплату праці.”

 23. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997р. // Праця і зарплата. – 1997. - № 23.

 24. Рішення Конституційного Суду України від 29.10.98р. (справа про профспілку, що діє на підприємстві) // Офіційний вісник України, 1998, №45.

 25. Рішення Конституційного Суду України від 9.07.1998 (справа про тлумачення терміну “законодавство”) // Офіційний вісник України, 1998, № 32, ст.. 1209.

 26. "Щодо практичного застосування частини першої статті 5 та частини четвертої статті 24 Закону України "Про відпустки". – Роз`яснення Міністерства праці України від 12.02.1997р. // Людина і праця. – 1997. - № 2-3.

 27. Про поділ щорічної відпустки працівників, яка надається у календарних днях. = Роз`яснення Міністерства праці України від 20.07.1995р. // Людина і праця. – 1995р. - № 8.

 28. Конвенція 105 Міжнародної Організації праці про скасування примусової праці від 25 червня 1957 року / Ратифікована Законом України від 5 жовтня 2000 р.

 29. Конвенція № 29 Міжнародного Організації праці про примусову чи обов’язкову працю від 10 червня 1930 року // Міжнародне законодавство про охорону праці. – 1997. – Т.1.

 30. Конвенція МОП № 155 про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище (1981 рік). – Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – К., 1997. – Т.1. – С. 46.

 31. Конвенція МОП про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця N 158 (1982 р.). – Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП // Інформаційний бюлетень Міністерства праці України „Людина і праця”, 1994. - № 4.


ЛІТЕРАТУРА:


 1. Гетьманцева Н.Д. Конвенції та рекомендації міжнародної організації як міжнародні договори про працю. // Держава і право. – Спецвипуск. – 2003.

 2. Жернаков В. Новий погляд на систему трудового права України. // Право України. – 1999. – № 11 – С. 141.

 3. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права. // Право України. – 2000. – № 7. – С.49-53.

 4. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право. // Право України. – 2001. – № 3. – С. 69.

 5. Колодій А.М. Принципи права України. К.1998.

 6. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений. Львов, 1977.

 7. Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права. // Право України. – 1999. – № 11. – С. 97.

 8. Луганцев В.М. Проблемные вопросы сферы действия современного трудового права. // Государство и право. – 2004. – № 5. – С. 28-37.

 9. Пилипенко П. Про підготовку нового Трудового кодексу. // Вісник Львівського ун-ту. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38. – С. 357-361.

 10. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Львів, 1999.

 11. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права. // Право України. – 1999. – № 10. – С. 58.

 12. Прокопенко В.І. Предмет трудового права України: Посібник. – К., 1995. – 32 с.

 13. Процевський О. Яким бути новому Кодексу законів про працю? // Право України. – 1995. – № 9-10. – С. 28.

 14. Хуторян Н. Розвиток трудових правовідносин в умовах ринку. // Право України. – 1992. – № 8. – С. 6.

 15. Чанишева Г., Болотіна Н. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України (до постановки питання). // Право України. – 1999. – № 9. – С. 13-19.Похожие:

Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання iconТема практичного заняття № Поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини ІІІ заняття Теоретичні питання
Нормативні акти як джерела трудового права: загальна характеристика законів та підзаконних актів
Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання iconТема №1 «Поняття, предмет, метод і система трудового права. Трудові правовідносини»

Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання iconОсновні поняття: Поняття, предмет і метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін.
Лекція Цивільні правовідносини. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика
Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання iconКонтрольные вопросы для самопроверки и подготовки к текущей аттестации Тема Тенденции развития трудового права в России. Понятие, предмет, метод, функции, система, принципы трудового права
Тема Тенденции развития трудового права в России. Понятие, предмет, метод, функции, система, принципы трудового права: актуальные...
Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання iconЗміст навчальної дисципліни Лекція Загальні положення цивільного права. Основні поняття
Загальні положення цивільного права. Основні поняття: Поняття, предмет і метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права....
Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання iconЛекція №1 Тема Поняття, предмет, метод, система кримінально-виконавчого права. Поняття, предмет та методи кримінально-виконавчого права. Завдання кримінально-виконавчого права. Принципи кримінально
Кримінально-виконавче право відповідно закріплює основні положення політики держави у сфері виконання кримінальних покарань
Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання iconТема Трудовое право как самостоятельная отрасль. История и тенденции развития трудового законодательства в России. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового права. Источники (формы) трудового права
Тема Трудовое право как самостоятельная отрасль. История и тенденции развития трудового законодательства в России. Понятие, предмет,...
Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання iconТема трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність основні питання
Поняття трудової дисципліни. Трудова дисципліна як принцип трудового права, як елемент трудових відносин, як інститут трудового права,...
Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання iconТема Предмет, метод и система трудового права. Источники трудового права. Основные принципы правового регулирования труда
Трудовое право по сравнению с другими отраслями группы отраслей частного права обладает определенными особенностями, в частности
Тема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання iconОсновні питання
Тема Предмет, система і основні поняття навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты